Hoppa till huvudinnehåll

Bostadsanpassning

Bostadsanpassningsbidraget riktar sig till dig som har en bestående eller långvarig funktionsvariaton. Om din funktionsvariation gör att du behöver anpassa i och i anslutning till din bostad finns möjlighet att ansöka om bostadsanpassningsbidrag. Syftet med bidraget är att ge personer med funktionsvariation möjlighet till ett självständigt liv i eget boende. Det är du som ansöker som avgör vilka åtgärder som du vill söka bidrag för.

För vilka åtgärder kan jag få bidrag?

Bidrag kan lämnas för grundläggande och vardagliga behov, som till exempel:

 • Förflytta sig i bostaden
 • Förflytta sig in i och ut ur bostaden
 • Anpassning i badrum

Vanliga åtgärder är anpassning av trösklar, uppsättning av stödhandtag, ramper och spisvakt. Observera att exemplen inte är uttömmande. Många fler åtgärder än vad som framgår här kan vara bidragsberättigande.

Ansökan ska du skicka till:

Staffanstorps kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen/Bostadsanpassning
245 80 Staffanstorp

 • Hur går en ansökan till?

  Ansökan

  En skriftlig ansökan är en förutsättning. I din ansökan ska det framgå vilka
  åtgärder som du ansöker om bidrag för. För blankett kontakta bostadsanpassningen eller så hittar du den här.

  Till din ansökan ska du bifoga:

  • Medgivande från ägare och nyttjanderättshavare att åtgärderna får
   utföras samt utfästelse att ägare inte kommer att kräva ersättning för
   att återställa anpassningsåtgärderna.
  • Intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig som visar att
   de åtgärder som bidrag söks för är nödvändiga med hänsyn till
   funktionsnedsättningen.

  Skicka ansökan till:

  Staffanstorps kommun
  Stadsbyggnadsförvaltningen/Bostadsanpassning
  245 80 Staffanstorp

  Medgivande

  I vissa fall måste du ha ett medgivande att få utföra anpassningsåtgärden och en utfästelse om att inte ersättning kommer att krävas för att återställa anpassningsåtgärden efter dig.

  • Medgivande att få utföra: Om någon annan än du som söker bidrag helt eller till viss del äger din bostad eller gemensamma utrymmen eller tomten som berörs av åtgärden måste du ha ett medgivande från samtliga ägare att anpassningsåtgärden får vidtas. Detta gäller oavsett om du bor i en villa, bostadsrätt, ägarlägenhet eller hyresrätt. Om någon annan än du är nyttjanderättshavare måste också de ge sitt medgivande till att åtgärderna får vidtas.
  • Utfästelse om att inte ersättning kommer att krävas för att återställa: Om du inte är ensam ägare av din bostad måste du också ha en utfästelse från ägaren eller ägarna av bostaden om att inte ersättning kommer att krävas för att återställa anpassningsåtgärden efter dig. Det samma gäller om du är nyttjanderättshavare och inte står ensam på ditt kontrakt. Du måste då ha en utfästelse från ägaren av bostaden att denne inte kommer att kräva dig eller andra nyttjanderättshavare som står på ditt kontrakt på ersättning för att återställa anpassningsåtgärden.

  Intyg

  Ett av villkoren för bostadsanpassningsbidrag är att de anpassningar som man söker bidrag för är nödvändiga för att bostaden ska vara ändamålsenlig. För att visa på detta ska du bifoga ett intyg där behovet framkommer.

  Av Boverkets föreskrifter framkommer att sökande till sin ansökan ska bifoga intyg av arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig som visar att de åtgärder som bidrags söks för är nödvändiga med hänsyn till funktionsnedsättningen.

  Du ska alltså kontakta en sakkunnig som gör ett hembesök för bedömning.  Den som är sakkunnig kommer sedan att skriva intyg åt dig som sökande. Intyget ska skickas hem till dig. Det är sedan du som väljer om du vill skicka in det tillsammans med din ansökan.

  Intyget är inte ensamt avgörande för om bidrag ska lämnas eller inte. Kommunen kommer att värdera intyget samt även pröva din ansökan mot övriga villkor som måste vara uppfyllda.

 • Information om hur dina personuppgifter hanteras vid ansökan

  Med anledning av EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) har det införts nya regler för hur dina
  personuppgifter ska behandlas. Denna information riktar sig till dig som har ansöker om
  bostadsanpassningsbidrag, reparationsbidrag och återställningsbidrag.

  Varför behandlar vi dina personuppgifter?

  Ändamålet med behandling har sin grund i myndighetsutövning i samband med handläggning av ansökningar enligt lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag. I samband med ansökan kommer känsliga uppgifter, uppgifter om hälsa, att behandlas. Uppgifter om hälsa lämnas genom det intyg som bifogas ansökan och dessa uppgifter är nödvändiga för handläggningen av ärendet. Om vi inte får del av dina personuppgifter kan vi inte ta ställning till ansökan.

  Mottagare; Vem får ta del av dina personuppgifter?

  Den som får se dina personuppgifter är anställda inom kommunen som involveras i samband med utredning, beslut och utbetalning av ditt ärende. Det kan till exempel vara din bostadsanpassningshandläggare, stadsbyggnadsnämnden och personal på ekonomi.

  De personuppgifter som Staffanstorps kommun behandlar om dig delas enbart med tredje part förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.

  Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

  De kriterier som används för att fastställa hur länge dina uppgifter kommer att sparas finns i Stadsbyggnadsnämndens Informationshanteringsplaner, antagna 2019-04-24, dnr §58 samt §59. Kontakta nämnden om du önskar ta del av handlingarna.

  Kontakt

  Personuppgiftsansvarig är Stadsbyggnadsnämnden. Om du har frågor kan du vända dig direkt till Bostadsanpassningshandläggare 046-287 17 93.

  Klagomål

  Om du vill klaga på vår behandling av dina personuppgifter kan du i första hand vända dig
  till kommunens dataskyddsombud på dataskyddsombud@staffanstorp.se.

  Du kan också vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) som är tillsynsmyndighet. Mer information finns på myndighetens egen sida.

  Mer generell information om hur Staffanstorps kommun hanterar personuppgifter hittar du på
  https://staffanstorp.se/kommun-och-politik/om-kommunen/dataskyddsforordningen-gdpr/

  Dina rättigheter

  Den nya dataskyddsförordningen, GDPR, ger dig ett antal rättigheter i förhållande till behandlingen
  av dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla dina rättigheter.

  Du kan kontakta oss om du vill:

  • Begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter
  • Begränsning av behandling
  • Invändning mot behandling
 • Vad händer efter att jag skickat in min ansökan?

  Utredning

  Det är din handläggare av bostadsanpassningsbidrag som kommer att
  ansvara för utredningen. De handlingar som du skickat in granskas.

  Ibland kan det vara nödvändigt att ditt ärende kompletteras. Ett ärende kan till exempel behöva kompletteras med:

  • Hembesök av din handläggare
  • Offert eller kostnadsberäkning

  Om det blir aktuellt med komplettering så kommer din handläggare att ta kontakt med dig via telefon, mejl eller brev.

  Beslut

  När utredningen är klar kommer ett skriftligt beslut att fattas. Beslutet
  kommer att skickas hem till dig med posten. Av beslutet kommer det
  framgå om du beviljas bidrag eller inte. Om du beviljas bidrag kommer det
  att framgå vilka åtgärder som du beviljats bidrag för och i vilken form som
  bidraget lämnas.

  Vid mindre åtgärder, till exempel tröskelborttagning, stödhandtag och spisvakt, kan du när ansökan är komplett förvänta dig att få ett beslut inom en månad. Vid större anpassningar är tiden från när ansökan är komplett tre månader. Du har rätt att skriftligen begära att ditt ärende ska avgöras senast inom sex månader.

  Beställning

  Det är alltid du som sökande som beställer arbetet och ansvarar för att
  åtgärderna blir utförda.

  Det är du som sökande som ingår avtal med hantverkaren. Avtalet mellan
  dig och hantverkaren följer vanliga avtalsregler, till exempel kan i vissa fall
  konsumenttjänstlagen (1985:716) bli tillämplig när det gäller avtal om
  tjänster som näringsidkare utför åt en konsument.

  Det är bara kostnader som du som sökande har lagt ut för åtgärden som
  ersätts och du kan inte få bidrag för kostnader till den del dessa täcks av en
  annan ersättning, till exempel försäkringsersättning eller ROT-avdrag för
  arbetskostnader.

  Utbetalning

  Kommunen betalar ut kontantbidraget till dig som sökande
  när åtgärden har utförts och kostnaderna har redovisats.
  Om kostnaden för bostadsanpassningsåtgärden understiger
  det belopp som anges i beslutet kommer endast bidrag som
  motsvarar den faktiska kostnaden betalas ut. Du kan aldrig få
  ett högre belopp än vad du betalt för åtgärden.

 • Vad gäller om jag flyttar efter att jag har fått en anpassning?

  Du äger den bostadsanpassning som du fått bidrag för. Du bestämmer själv över din anpassning och vad du gör med den.

  I de fall en anordning som tidigare beviljats med stöd av bostadsanpassningsbidrag inte längre används finns en möjlighet till överlämnande av begagnad anordning till kommunen genom en frivillig överenskommelse. För att de ska bli aktuellt måste båda vara överens. För att veta om just din anpassning kan vara aktuell ska du vända dig till kommunen.

  Du kan även läsa mer under återställningsbidrag.

 • Vad gör jag om anpassningen jag har fått behöver reparation?

  Du äger den bostadsanpassning som du fått bidrag för och ansvarar för skötsel och underhåll. Du bör räkna med utgifter för underhåll och reparationer av utrustningen eftersom bidrag inte lämnas för alla kostnader.

  Vid reklamation inom garantitiden (vanligast 2 år) tar du kontakt direkt med entreprenören.

  Bidrag kan lämnas för att reparera vissa anordningar och inredningar som installerats med bostadsanpassningsbidrag. Även besiktning och annat underhåll än reparation kan vara bidragsberättigande.

  Här kan du läsa mer om reparationsbidrag.

 • Återställningsbidrag

  Återställningsbidraget är ett bidrag som riktar sig till ägare av hyreshus och bostadsrättshus samt hus med ägarlägenhetsfastigheter. Bidraget kan ge dig som ägare rätt till ersättning för kostnader för att återställa anpassningsåtgärder.

  Det finns fler villkor som gäller för att du ska kunna få återställningsbidrag. Om du vill ansöka om återställningsbidrag ska du vända dig till kommunen.

  Här kan du läsa mer om återställningsbidrag.

Kontakta oss

Bostadsanpassning

Telefonnummer
Växel: 046-25 11 00

Besöksadress

Rådhuset, Torget 1

Stadsbyggnadsförvaltningen