Hoppa till huvudinnehåll

Vikhem etapp III – Detaljplan för Stanstorp 4:1 med flera

Inom området ska cirka 350 bostäder uppföras i form av grupphus, friliggande hus och lägenheter. I flerbostadhusen längs Vikhems bygata finns möjligheter för mindre verksamheter att etablera sig. I de norra delarna av området byggs ett parkområde med motionsstråk, cykelvägar och dammar. I de östra delarna av området (Vikhem IV) byggs ytterligare en park, Vendelparken, med bland annat lekplats och pulkabacke. Detaljplanen för området vann laga kraft våren 2012.

Områdets utgörs av cirka 32 hektar mark. Huvuddelen av marken ägs av Staffanstorps kommun. Delar har sålts till Haaks Stenhus, Veidekke, Optimala Hem (Vikhem Exploatering AB) , Arenaprojekt, Anebyhus/Ekeforshus och Ikano Bostad. Inom Vikhem III säljer kommunen även fribyggartomter.

Utbyggnad och tidplan

Utbyggnaden av området har delats upp i två etapper. I den första etappen, etapp A, har allmän plats färdigställts under 2015 och byggherrarna har byggt sina hus.

Efter att husen färdigställts av byggbolagen färdigställde kommunens entreprenörer utbyggnad av gator och planerade gatuträd. Detta skedde under 2021.

Utbyggnaden av den andra etappen (etapp B) av Vikhem III genomförs i utbyggnaden av Vikhem IV.

Stadsbyggnadsförvaltningen