Hoppa till huvudinnehåll

Vikhem

Vikhem kommer bli en ny del av Staffanstorp där alla invånare ges möjlighet till ytterligare livskvalitet; strosa i motionsspåret, fika på torget eller leka i parken med mera. Med tiden kommer Vikhem att bidra med upp till tvåtusen nya invånare i kommunen och alla ni hälsas hjärtligt välkomna till Staffanstorp för att vara en del av vårt framtida samhälle!

 • Var ligger Vikhem

  Vikhemsområdet ligger i södra delen av Staffanstorps tätort, mellan Kronoslättsvägen och riksväg 11. Här har du nära till landets bästa skolor, badhus, service, idrottsplatser, koloniområde och bussförbindelser till Malmö och Lund. Kommunikationerna till omvärlden är bland de bästa i regionen, du tar dig till Malmö, Lund eller Sturups flygplats på mindre än 20 minuter! Köpenhamns flygplats Kastrup och utlandssemestern ligger bara 40 minuter bort.

 • Livskvalitet i Vikhem

  Den bärande visionen för Vikhemsområdet är att skapa en utbyggnad av Staffanstorp som kan erbjuda en hög livskvalitet för lång tid framöver. Området rymmer nya bostäder av intressant och varierande karaktär i kombination med gator och platsbildningar som omgärdas av parker och rekreationsområden. Längs bygatan i väst-östlig riktning i områdets norra del finns möjlighet till mindre butiker, kontor, restaurangverksamhet och förskola.

  Vikhemsvägen, som varit en mycket smal grusväg, kommer efter ombyggnad att anta karaktären av bygata genom varsam komplettering med ny bebyggelse längs båda dess sidor. Den nya bebyggelsens utformning ska genom material och proportioner knyta an till den sydvästskånska byggnadstraditionen vad gäller bebyggelse på landsbygden. Vikhemsvägen asfalteras och en kombinerad gång- och cykelväg byggs längs dess östra sida. Mellan gatan och gång-och cykelvägen anläggs ett grönt stråk med bland annat trädplantering.

 • Parker i Vikhem

  Vattenparken i Vikhem kommer att ligga utmed Kronoslättsvägen och är en del av Vikhems rekreationsområde som i framtiden även kommer att bestå av Vendelparken i sydost, Tegelparken i väster och Hagalidsparken öster om Staffansvallen. Inom området kommer det att finnas motionsstråk för både promenader och löpning.

  Vattenparkens huvudelement är tre dammar som kommer att fungera som dagvattenmagasin för området. Dammarna har en organisk form som återkommer i bullervallen mot Kronoslättsvägen och i motionsslingan som löper genom parken. Vid två av dammarna, som alla har en permanent vattenyta, anläggs generösa soldäck.

  I Vattenparken finns även cykelvägar. I korsningspunkten mellan cykelväg och parkens motionsslinga står ett antal murar i tegel för att anknyta till torgens markmaterial och fåtöljer i bra sol- och spanläge.

 • Torgen i Vikhem

  Torgen i Vikhem kommer vara områdets naturliga träffpunkt, en plats där kommuninvånarna möts och umgås eller bara sitter ner för att betrakta sin omgivning. I Vikhemsområdet kommer det finnas tre stycken torg, placerade utmed bygatan. Torgrummen gestaltas som en upplevelserik miljö där särskild hänsyn tas till material och utformning av detaljer.

  Torgen ska fungera som en länk mellan Vattenparken i norr och Vendelparken i öster och Tegelparken i väster.

Kontakta oss

Plan- och exploateringsavdelningen

Telefonnummer
046- 25 11 00 (växel)

Stadsbyggnadsförvaltningen