Hoppa till huvudinnehåll

Nordanå – Detaljplan för Nordanå 10:17, 10:18 och 3:15

Syftet med detaljplanen är ge möjlighet för nya bostäder på fastigheterna Nordanå 10:17, 10:18 och 3:15 i Nordanå, Staffanstorps kommun.

Bostadsbebyggelsen är planerad att uppföras som fristående småhusbebyggelse, radhus, kedjehus eller parhusform. Byggnaderna ska uppföras i tegel, puts, skivmaterial eller sten. Trä är endast tillåten för mindre delar av fasaderna. Detaljplanen syftar även till att skapa allmän platsmark; natur, torg, gata och ny kollektivtrafik. Inom kvartersmark medges även möjlighet till centrumverksamhet i mindre omfattning i anslutning till torget. Slutligen medges även ytor för teknisk försörjning och vatten.

Kontakta oss

Kontakta Plan- och exploateringsavdelningen

Telefonnummer
046- 25 11 00 (växel)

Adress

Stadsbyggnadsförvaltningen
Staffanstorps kommun
245 80 Staffanstorp

Stadsbyggnadsförvaltningen