Hoppa till huvudinnehåll

Annero bostäder – Detaljplan för del av Stanstorp 1:177

Detaljplanens syfte för del av Stanstorp 1:177 är att möjliggöra byggnation av bostäder på den plats där tidigare Anneroskolan låg. Det tillskott av bostäder som planen medger avser att fungera som ett förtätande tillskott till en redan väl utvecklad del av Staffanstorp där stora gröna kvaliteter återfinns. Området avser få en varierad bebyggelse som ämnar att anknyta samt komplettera den omkringliggande bebyggelsen och grönstrukturen.

Planområdet är beläget i nordvästra delen av Staffanstorps tätort och omfattar ca 12 000 kvm och ägs av Staffanstorps Kommunfastigheter AB. Ytan som utgör planområdet har varit orörd sedan 2016, då Anneroskolan som tidigare var uppförd där revs. Sammantaget medger detaljplanen cirka 28 nya bostäder av varierande karaktär såsom friliggande villabebyggelse samt grupphus i form av parhus, radhus och kedjehus. Området ska utformas i enlighet med kringliggande landskapsbild där bebyggelsens karaktär ska följa skånsk tradition med sadeltak och material så som puts, sten eller tegel. Parkeringar ska anordnas på respektive bostadsfastighet samt en gästparkering inom planområdet. Utbyggnaden ska följa områdets omgivande gröna karaktär och i planområdets mitt möjliggörs en grönyta för samvaro.

Den 7 december 2023 beslutade Stadsbyggnadsnämnden att ställa ut detaljplanen för samråd. Samråd är det första steget i detaljplaneprocessen och det första tillfället då du har möjlighet att inkomma med synpunkter på planförslaget. Efter samrådet med markägare, närboende, sammanslutningar, myndigheter, grannkommuner och andra som berörs av förslaget kommer det att ytterligare en gång ges möjlighet att komma med synpunkter på planförslaget under den så kallade granskningen. Observera att den som inte senast under granskningstiden har framfört synpunkter på planförslaget kan förlora rätten att överklaga framtida beslut om antagande.

Planförslaget var ute på samråd under tiden 10 januari – 31 januari 2024.

Kontakta oss

Kontakta Plan- och exploateringsavdelningen

Telefonnummer
046- 25 11 00 (växel)

Adress

Stadsbyggnadsförvaltningen
Staffanstorps kommun
245 80 Staffanstorp

Stadsbyggnadsförvaltningen