Hoppa till huvudinnehåll

Detaljplan – ändring av byggnadsplan för del av Uppåkra samhälle (fastigheterna Hjärup 4:2, 10:1 m fl)

Syftet med ändringen av detaljplanen är att tillåta uppförandet av uterum på mark som enligt gällande planbestämmelser ej får bebyggas (”Mark som icke får bebyggas”) – så kallad ”prickmark”. Ändringen gäller inom de delar av området som är planlagda som kvartersmark för bostadsända-mål, sammanbyggda hus, (Bs).

Ett stort antal uterum (34 stycken) har genom åren byggts inom kvarter reglerade som Bs. Bygglov har beviljats med stöd av dispens- eller avvikelseregler i äldre bygglagstiftning och därmed bidragit till att forma bebyggelsekaraktären inom planområdet. Nuvarande plan- och bygglag medger emellertid inte en lika generös tolkning av begreppet mindre avvikelse. Detaljplanen föreslås ändras så att bygglov för liknande åtgärder framgent kan beviljas och därmed underlätta bygglovsprocessen.

Stadsbyggnadsnämnden antog detaljplanen den 14 juni 2023. Sista datum för att inkomma med överklagande till plex@staffanstorp.seÖppnas i nytt fönster är den 14 juli.

Kontakta oss

Kontakta Plan- och exploateringsenheten

Telefonnummer
046- 25 11 00 (växel)

Adress

Stadsbyggnadsförvaltningen
Staffanstorps kommun
245 80 Staffanstorp

Stadsbyggnadsförvaltningen