Hoppa till huvudinnehåll

Detaljplan – ändring av byggnadsplan för del av Uppåkra samhälle (fastigheterna Hjärup 4:2, 10:1 med flera)

Samråd II
Syftet med ändringen av detaljplanen är att ge fastigheter inom planområdet möjlighet att bygga uthus, uterum, komplementbyggnader, tillbyggnader och plank på sin fastighet.

Ändring av detaljplan H5 ”För del av Uppåkra samhälle (fastigheterna Hjärup 4:2, 10.1 med flera)” antogs av Stadsbyggnadsnämnden 2023-06-14. Beslutet överklagades av sakägare till Mark- och Miljödomstolen. Enligt dom från Mark- och miljödomstolen 2023-12-21 så upphävde domstolen kommunens beslut att anta detaljplanen.

Av denna anledning väljer Staffanstorps kommun att skicka ut detaljplanen på nytt samråd med reviderade handlingar.

De nya planhandlingarna innehåller följande kompletteringar:

  • Reglering av högsta tillåtna totalhöjd av bygglovspliktiga uthus, uterum, komplementbyggnad eller tillbyggnad.
  • Reglering av avstånd till fastighetsgräns mellan bygglovspliktiga uthus, uterum, komplementbyggnad eller tillbyggnad och huvudbyggnad.
  • Bygglovspliktiga plank i fastighetsgräns medges till max 1,8 meter, dock inte mot allmän platsmark.
  • Konsekvensbedömning samt skuggstudie
  • Uthus, uterum, komplementbyggnad och tillbyggnad medges upp till 30 % för respektive fastighet inom planområdet.

Sen tidigare planhandlingar gäller att:

  • Prickmark inom planområdet upphävs.

Samrådstid

Samrådstiden för detaljplanen är 2024-02-26 – 2024-03-18.

Kontakta oss

Kontakta Plan- och exploateringsenheten

Telefonnummer
046- 25 11 00 (växel)

Adress

Stadsbyggnadsförvaltningen
Staffanstorps kommun
245 80 Staffanstorp

Stadsbyggnadsförvaltningen