Hoppa till huvudinnehåll

Detaljplan – ändring av byggnadsplan för del av Uppåkra samhälle (fastigheterna Hjärup 4:2, 10:1 med flera)

Granskning II
Syftet med ändringen av detaljplanen är att ge fastigheter inom planområdet möjlighet att bygga uthus, uterum, komplementbyggnader, tillbyggnader och plank på sin fastighet.

Digitalt utskick av underrättelse har skett till berörda inom planområdet som har tillgång till digital posttjänst via Kivra. För övriga berörda inom planområdet har utskick av underrättelse skett via brev.

Ändring av detaljplan H5 ”För del av Uppåkra samhälle (fastigheterna Hjärup 4:2, 10.1 m fl)” antogs av Stadsbyggnadsnämnden den 14 juni 2023. Beslutet överklagades av sakägare till Mark- och Miljödomstolen. Enligt dom från Mark- och miljödomstolen den 21 december 2023 så upphävde domstolen kommunens beslut att anta detaljplanen.

Detaljplanen har därefter reviderats och var föremål för nytt samråd (Samråd II) under den 26 februari 2024 till den 18 mars 2024. I enlighet med 5 kapitlet Plan- och bygglagen väljer Staffanstorps kommun att skicka ut detaljplanen på ny granskning (Granskning II) med reviderade handlingar.

De nya planhandlingarna innehåller följande kompletteringar:

 • Bestämmelse p2 respektive p3 införs på plankartan
 • Förtydligande för detaljplanens förhållande till Riksintresse Kommunikation
 • Förtydligande gällande Människors hälsa avseende buller och risk
 • Förtydligande gällande risk för översvämning
 • Förtydligande gällande detaljplanens förhållande till Kulturmiljöprogram för Hjärup
 • Förtydligande avseende miljöpåverkan
 • Förtydligande avseende artskyddsförordningen
 • Förtydligande avseende planens genomförande

Sen tidigare planhandlingar gäller att:

 • Prickmark inom planområdet upphävs
 • Reglering av högsta tillåtna totalhöjd av bygglovspliktiga uthus, uterum, komplementbyggnad eller tillbyggnad.
 • Reglering av avstånd till fastighetsgräns mellan bygglovspliktiga uthus, uterum, komplementbyggnad eller tillbyggnad och huvudbyggnad.
 • Bygglovspliktiga plank i fastighetsgräns medges till max 1,8 meter, dock inte mot allmän platsmark.
 • Konsekvensbedömning samt skuggstudie
 • Uthus, uterum, komplementbyggnad och tillbyggnad medges upp till 30 % för respektive fastighet inom planområdet
Karta över planområdet.

Kontakta oss

Kontakta Plan- och exploateringsavdelningen

Telefonnummer
046- 25 11 00 (växel)

Adress

Stadsbyggnadsförvaltningen
Staffanstorps kommun
245 80 Staffanstorp

Stadsbyggnadsförvaltningen