Hoppa till huvudinnehåll

Klockaregårdsvägen – Detaljplan för Hjärup 8:230 och del av 4:2

Detaljplan för Hjärup 8:260 och del av 4:2, Klockaregårdsvägen, Hjärup har antagits av kommunfullmäktige 29 oktober 2018.

Planens syfte

Syftet med planförslaget är att möjliggöra en förtätning med åtta radhus längs Klockaregårdsvägen i Hjärup. Förslaget möjliggör även en ny, enkelriktad gatuanslutning mellan Blomstergården och Klockaregårdsvägen.

Planområdet omfattar fastigheten Hjärup 8:230 samt en mindre del av Hjärup 4:2, totalt cirka 2 100 kvadratmeter (kvm) mark som är i kommunal ägo.

Detaljplanen avviker från kommunens översiktsplan då den möjliggör en tätare bebyggelsegrad än vad som anges i översiktsplanen.

Tidigare beslut

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 8 juni 2016 att anta detaljplanen. Detta beslut överklagades och upphävdes av Mark- och miljööverdomstolen med hänvisning till att antagandebeslutet strider mot 5 kap. 27 § PBL, att planen inte får antas av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden utan måste antas av Kommunfullmäktige då den avviker från kommunens översiktsplan.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade att sända ut det reviderade planförslaget för granskning (nummer 2) den 28 februari 2018. Den 20 juni 2018 godkände miljö- och samhällsbyggnadsnämnden planförslaget.

Kontakta oss

Kontakta Plan- och exploateringsenheten

Telefonnummer
046- 25 11 00 (växel)

Adress

Stadsbyggnadsförvaltningen
Staffanstorps kommun
245 80 Staffanstorp

Stadsbyggnadsförvaltningen