Hoppa till huvudinnehåll

Klockaregårdsvägen – Hjärup 8:230 och del av 4:2

Vid Klockaregårdsvägen i Hjärup ska åtta radhus inom fastigheten Hjärup 8:230 uppföras. I samband med förtätningen skapas också en förlängning av Blomstergården så att den ansluts till Klockaregårdsvägen i nordost.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra förtätning av åtta radhus i centrala Hjärup. De nya bostäderna kommer att ersätta äldre kontorsbebyggelse som inte längre var i bruk och som nu också rivits. Planområdet omfattar fastigheten Hjärup 8:230 samt en mindre del av Hjärup 4:2 och utgör totalt cirka 2 100 kvadratmeter markyta. Detaljplanen för Hjärup 8:230 och del av 4:2 har antagits av kommunfullmäktige den 29 oktober 2018. Sedan dess har kommunen låtit utföra sanering av marken och anläggning av gata. Kommunen har under år 2023 sålt fastigheten Hjärup 8:230 till Darlin Fastigheter i Malmö AB som ska uppföra de åtta radhusen. Radhusen är ute till försäljning och exploateringen förväntas påbörjas under år 2024.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 8 juni 2016 att anta detaljplanen. Detta beslut överklagades och upphävdes av Mark- och miljööverdomstolen med hänvisning till att antagandebeslutet strider mot 5 kap. 27 § PBL, att planen inte får antas av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden utan måste antas av Kommunfullmäktige då den avviker från kommunens översiktsplan. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade att sända ut det reviderade planförslaget för granskning (nummer 2) den 28 februari 2018. Den 20 juni 2018 godkände miljö- och samhällsbyggnadsnämnden planförslaget.

Planområde Klockaregårdsvägen.

Kontakta oss

Plan- och exploateringsavdelningen

Telefonnummer
046- 25 11 00 (växel)

Stadsbyggnadsförvaltningen