Hoppa till huvudinnehåll

Hemmestorps industriområde – Ändring av detaljplanen för Hemmestorp 3:15 med flera

Planen har antagits av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och har vunnit laga kraft den 28 mars 2017.

Syftet med ändringen av detaljplanen var att möjliggöra en något högre exploatering, genom att tillåta mindre tomtstorlekar och högre utnyttjandegrad. Ändringarna skapade också en större flexibilitet i utformningen av bebyggelsen. Detta gjordes genom att ett antal planbestämmelser ändras och togs bort. Ändringarna gäller vissa egenskapsbestämmelser avseende kvartersmarken. Planområdet är 14 hektar stort och beläget i Hemmestorps industriområde i östra delen av Staffanstorp.

I området pågår utbyggnad av allmän platsmark samt försäljning av vakanta industritomter.

Kontakta oss

Kontakta Plan- och exploateringsavdelningen

Telefonnummer
046- 25 11 00 (växel)

Adress

Stadsbyggnadsförvaltningen
Staffanstorps kommun
245 80 Staffanstorp

Stadsbyggnadsförvaltningen