Hoppa till huvudinnehåll

Hemmestorps industriområde – Ändring av detaljplanen för Hemmestorp 3:15 m fl

Planen har antagits av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och har vunnit laga kraft 2017-03-28.

Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra en något högre exploatering, genom att tillåta mindre tomtstorlekar och högre utnyttjandegrad. Ändringarna skapar också en större flexibilitet i utformningen av bebyggelsen. Detta görs genom att ett antal planbestämmelser ändras och tas bort. Ändringarna gäller vissa egenskapsbestämmelser avseende kvartersmarken. Planområdet är 14 hektar stort och beläget i Hemmestorps industriområde i östra delen av Staffanstorp.

I området pågår utbyggnad av allmän platsmark samt försäljning av vakanta industritomter.

Kontakta oss

Kontakta Plan- och exploateringsenheten

Telefonnummer
046- 25 11 00 (växel)

Adress

Stadsbyggnadsförvaltningen
Staffanstorps kommun
245 80 Staffanstorp

Stadsbyggnadsförvaltningen