Hoppa till huvudinnehåll

Norra kronoslätt – Kronoslätt 1:5

Detaljplan för området Norra kronoslätt syftar till att undersöka möjligheten att skapa en ny entré till Staffanstorp, med en blandning av småskaliga icke-störande verksamheter och bostäder.


Projektet syftar vidare till att undersöka förutsättningarna för hållbart resande till och inom området, samt till att skapa en attraktiv miljö för såväl verksamheter som boende. Av särskilt intresse för projektet är att det bidrar till skapandet av en attraktiv västlig entré till Staffanstorps tätort.

Projektet fick den 27 april 2023 ett planuppdrag av Stadsbyggnadsnämnden och är i ett tidigt stadie av planprocessen där vissa undersökningar av områdets förutsättningar har påbörjats. Nästa steg i processen är samråd, där allmänhet, myndigheter och sakägare inbjuds till att lämna synpunkter på förslaget.

Kontakta Plan- och exploateringsenheten

Telefonnummer
046- 25 11 00 (växel)

Adress

Stadsbyggnadsförvaltningen
Staffanstorps kommun
245 80 Staffanstorp

stadbyggnadsförvaltningen