Hoppa till huvudinnehåll

Pihlängen – Detaljplan för Stora Uppåkra 2:14 med flera

I anslutning till befintlig bebyggelse vid Pihls väg, Gamla Lundavägen och Bergströms väg ska 150-200 nya bostäder uppföras. En blandning av bostadsformer planeras; friliggande villor, radhus och kedjehus.

Bebyggelsen kommer att nås dels direkt från Gamla Lundavägen, dels från en nya huvudgata genom området som knyts till Gamla Lundavägen i söder och Pihlängsvägen (tidigare benämnd “matarvägen”) i norr. Längs huvudgatan kommer områdets två parker att anläggas, varav den ena ska hysa en lekplats.

Området omfattar cirka 12 hektar mark som till största del är i privat ägo. Markägarna har för avsikt att bygga ut bostäderna inom området.

Utbyggnad och tidplan

Tidplanen för utbyggnaden av området är ännu oklar.

Detaljplanen för området vann laga kraft under vintern 2015/2016.

Kontakta oss

Kontakta Plan- och exploateringsenheten

Telefonnummer
046- 25 11 00 (växel)

Adress

Stadsbyggnadsförvaltningen
Staffanstorps kommun
245 80 Staffanstorp

Stadsbyggnadsförvaltningen