Hoppa till huvudinnehåll

Pihlängen – Detaljplan för Stora Uppåkra 2:14 med flera

I anslutning till befintlig bebyggelse vid Pihls väg, Gamla Lundavägen och Bergströms väg ska 150-200 nya bostäder uppföras. En blandning av bostadsformer planeras; friliggande villor, radhus och kedjehus.

Bebyggelsen kommer att nås dels direkt från Gamla Lundavägen, dels från en nya huvudgata genom området som knyts till Gamla Lundavägen i söder och Pihlängsvägen (tidigare benämnd “matarvägen”) i norr. Längs huvudgatan kommer områdets två parker att anläggas, varav den ena ska hysa en lekplats.

Området omfattar cirka 12 hektar mark som till största del är i privat ägo. Markägarna har för avsikt att bygga ut bostäderna inom området.

Utbyggnad och tidplan

Utbyggnaden för norra delen har startat och beräknas vara klart vintern 2024/2025.

Detaljplanen för området vann laga kraft under vintern 2015/2016.

Kontakta oss

Kontakta Plan- och exploateringsavdelningen

Telefonnummer
046- 25 11 00 (växel)

Adress

Stadsbyggnadsförvaltningen
Staffanstorps kommun
245 80 Staffanstorp

Stadsbyggnadsförvaltningen