Hoppa till huvudinnehåll

Djurslövsmarken – Stanstorp 5:1

Detaljplanen för Stanstorp 5:1>6 syftar till att planlägga för ny verksamhetsmark i nära anslutning till det existerande verksamhetsområdet Kronoslätt.

Staffanstorps kommun har ett attraktivt företagsklimat och vill fortsätta vara en ort där nya företag kan etablera sig. Kommunen ser i dagsläget ett stort behov av att planlägga mark för ytkrävande verksamheter, vilket denna detaljplan avser att möjliggöra. Detaljplaneläggning av Djurslövsmarken menar därför att undersöka och skapa förutsättningar för verksamhetsbebyggelse inom området. Denna plan avser även att ta särskild hänsyn till platsens existerande natur- och kulturhistoriska värden. Såsom kända fornlämningar inom området, eller utbyggnaden av grönstråk inom och i utkanten av området. Projektet är förnärvarande i sina tidiga skeden i planprocessen.

Kontakta oss

Kontakta Plan- och exploateringsavdelningen

Telefonnummer
046- 25 11 00 (växel)

Adress

Stadsbyggnadsförvaltningen
Staffanstorps kommun
245 80 Staffanstorp

Stadsbyggnadsförvaltningen