Hoppa till huvudinnehåll

Västra Södervången

Syftet med detaljplanen för Önsvala 4:10 är att möjliggöra för uppförandet av verksamhet i form av en restaurang samt att möjliggöra för handelsändamål på övriga delar av planområdet.

Detaljplanen är ute på granskning under perioden 220330 t.o.m 220413.

Den som har synpunkter på detaljplanen kan senast den 13 april 2022 framföra
dessa skriftligen till: Stadsbyggnadsnämnden, Staffanstorps kommun, 245
80 Staffanstorp, eller till stadsbyggnad@staffanstorp.se. Namnteckning skall
kompletteras med namnförtydligande och postadress.
Den som inte har framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden
kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Kontakta Plan- och exploateringsenheten

Telefonnummer
046- 25 11 00 (växel)

Adress

Stadsbyggnadsförvaltningen
Staffanstorps kommun
245 80 Staffanstorp

Stadsbyggnadsförvaltningen