Hoppa till huvudinnehåll

Stanstorpsskolan 1:177

Detaljplanen för Stanstorpsskolan syftar till att möjliggöra en ny skolbyggnad för cirka 550 elever med tillhörande idrottshall. Detaljplanen syftar även till att anpassa detaljplanen till rådande förhållanden för hur fastigheten Stanstorp 1:177, norr om skolan, är bebyggd och används idag.

Detaljplanen antogs av Kommunfullmäktige den 9 mars 2022. De sakägare som har inkommit med skrivelser under planprocessen kommer att delges besvärshänvisningar för vidare information. Planen vann laga kraft den 13 april 2022.

Kontakta Plan- och exploateringsenheten

Telefonnummer
046- 25 11 00 (växel)

Adress

Stadsbyggnadsförvaltningen
Staffanstorps kommun
245 80 Staffanstorp

Stadsbyggnadsförvaltningen