Hoppa till huvudinnehåll

Åttevången – Detaljplan för del av Hjärup 4:2 med flera

Detaljplanens syfte är möjliggöra idrotts- och skolverksamhet. Detaljplanen reglerar även parkmark med dagvattenhantering samt gång- och cykelväg.

Staffanstorps kommun har uppmärksammat ett behov att bygga en ny idrottshall i anslutning till Hjärupslundsskolan. Den nuvarande idrottshallen som tillhör skolan är inte tillräckligt stor och planeras på sikt att eventuellt byggas om till klassrum. Den nya idrottshallen ska i första hand tjäna skolverksamheten men ska även vara möjlig att använda av föreningar under kvällstid. Ny placering av tidigare multisportarena öster om skolan har analyserats och kommunens bedömning är att en sådan ska placeras inom planområdet.

Detaljplanen antogs av samhällsbyggnadsnämnden den 7 december 2023. Detaljplanen fick laga kraft den 10 januari 2024.

Kontakta oss

Kontakta Plan- och exploateringsavdelningen

Telefonnummer
046- 25 11 00 (växel)

Adress

Stadsbyggnadsförvaltningen
Staffanstorps kommun
245 80 Staffanstorp

Stadsbyggnadsförvaltningen