Hoppa till huvudinnehåll

Alléfonden – Detaljplan för del av Hjärup 4:281

Kommunfullmäktige beslutade den 2 juni 2021 att anta detaljplan för del av Hjärup 4:281, Alléfonden. Beslutet överklagades men avslogs av Mark och Miljödomstolen. Beslutet att anta detaljplanen vann därmed laga kraft den 18 mars 2022.

Planområdet är beläget i centrala delarna av Hjärup, öster om Hjärupslundsskolan och norr om Hjärups park.

Syftet med planläggningen var att möjliggöra  två kvarter för byggnation av vårdverksamhet i form av äldreboende med centrumfunktion i bottenvåning samt, bostadsbebyggelse i form av grupphus såsom parhus, radhus, kedjehus eller friliggande enbostadshus.

Projektet inkluderar flytt av befintligt multisportarena och flytt av befintliga parkeringsplatser för intilliggande skolverksamhet. Områdets två kvarter bebyggs av bolagen JM och SHH.

Kontakta oss

Plan- och exploateringsavdelningen

Telefonnummer
046- 25 11 00 (växel)

Stadsbyggnadsförvaltningen