Hoppa till huvudinnehåll

Alléfonden – Detaljplan för del av Hjärup 4:281

Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-02 att anta detaljplan för del av Hjärup 4:281, Alléfonden. Beslutet överklagades men avslogs av Mark och Miljödomstolen. Beslutet att anta detaljplanen vann därmed laga kraft 2022-03-18.

Planområdet är beläget i centrala delarna av Hjärup, öster om Hjärupslundsskolan och norr om Hjärups park.

Syftet med planläggningen är att möjliggöra för byggnation av vårdverksamhet i form av äldreboende med centrumfunktion i bottenvåning samt, bostadsbebyggelse i form av grupphus såsom parhus, radhus, kedjehus eller friliggande enbostadshus.

Detaljplanen frångår intentionerna i gällande översiktsplan och beräknas ha ett stort allmänt intresse varför planen handläggs med ett utökat standardförfarande.

Kontakta oss

Kontakta Plan- och exploateringsenheten

Telefonnummer
046- 25 11 00 (växel)

Adress

Stadsbyggnadsförvaltningen
Staffanstorps kommun
245 80 Staffanstorp

Stadsbyggnadsförvaltningen