Hoppa till huvudinnehåll

Anton Pers plan – Detaljplan för Stanstorp 1:83 m fl

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för förtätning med kvartersbebyggelse innehållandes bostäder och centrumverksamhet. Bebyggelsens utformning ska hålla hög kvalitet och inneha stor variationsrikedom och uppnå högst 5 våningar. Planområdet är beläget i korsningspunkten Malmövägen/Södra Lundavägen i Staffanstorps tätort och ytan uppgår till cirka 6900m2. Angelica fastigheter AB äger fyra av de fastigheter som berörs av detaljplanen och Staffanstorps kommun äger den femte. Detaljplanen handläggs med standardförfarande.

Samråd är det första steget i detaljplaneprocessen. Efter samrådet med markägare, närboende, sammanslutningar, myndigheter, grannkommuner och andra som berörs av förslaget kommer det att ytterligare en gång ges möjlighet att komma med synpunkter på planförslaget under den så kallade granskningen. Planförslaget var ute på samråd mellan 9 maj 2022 till den 29 maj 2022. Nästa steg i processen är att omarbeta förslaget utifrån de inkomna yttrandena för att sedan skicka ut planen på granskning.

Kontakta oss

Kontakta Plan- och exploateringsenheten

Telefonnummer
046- 25 11 00 (växel)

Adress

Stadsbyggnadsförvaltningen
Staffanstorps kommun
245 80 Staffanstorp

Stadsbyggnadsförvaltningen