Hoppa till huvudinnehåll

Anton Pers plan

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för förtätning med kvartersbebyggelse innehållandes bostäder och centrumverksamhet. Bebyggelsens utformning ska hålla hög kvalitet och inneha stor variationsrikedom och uppnå högst 5 våningar. Planområdet är beläget i korsningspunkten Malmövägen/Södra Lundavägen i Staffanstorps tätort och ytan uppgår till ca 6900m2. Angelica fastigheter AB äger fyra av de fastigheter som berörs av detaljplanen och Staffanstorps kommun äger den femte. Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Beslut att skicka ut planen på samråd togs 2022-04-25 av Stadsbyggnadsnämnden.

Samråd är det första steget i detaljplaneprocessen. Efter samrådet med markägare, närboende, sammanslutningar, myndigheter, grannkommuner och andra som berörs av förslaget kommer det att ytterligare en gång ges möjlighet att komma med synpunkter på planförslaget under den sk granskningen. Planförslaget skickas ut på samråd mellan 2022-05-09 — 2022-05-29.

Den som har synpunkter på detaljplanen kan senast den 29 maj 2022 framföra dessa skriftligen till:
Stadsbyggnadsnämnden, Staffanstorps kommun, 245 80 Staffanstorp
Eller till: plex@staffanstorp.se.
Namnteckning skall kompletteras med namnförtydligande och postadress.
Märk yttrandet med ”Anton Pers plan”.

Välkommen på öppet hus!

Med kommunens tjänstemän den 17 maj 2022 mellan kl 16-18.
Öppet hus sker utomhus inom planområdet i anslutning till Södra Lundavägen i Staffanstorp.

Kontakta Plan- och exploateringsenheten

Telefonnummer
046- 25 11 00 (växel)

Adress

Stadsbyggnadsförvaltningen
Staffanstorps kommun
245 80 Staffanstorp

Stadsbyggnadsförvaltningen