Hoppa till huvudinnehåll

Anton Pers plan – Detaljplan för Stanstorp 1:83 med flera

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för förtätning med kvartersbebyggelse innehållandes bostäder och centrumverksamhet. Bebyggelsens utformning ska hålla hög kvalitet och inneha stor variationsrikedom i bland annat material, utformning och höjder. Syftet med planens höjder är att trappa upp från väst till öst, att skapa variation i takavslut med framför allt sadeltak samt att uppnå högst 5 våningar. Planområdet är beläget i korsningspunkten Malmövägen/Södra Lundavägen i Staffanstorps tätort och ytan uppgår till ca 7600m2. Angelica fastigheter AB äger fyra av de fastigheter som berörs av detaljplanen och Staffanstorps kommun äger den femte.

Planförslaget var ute på granskning mellan 28 juni 2023 till 20 juni 2023. Efter granskningen sammanställs inkomna synpunkter i ett så kallat granskningsutlåtande som skickas ut till dem som har haft synpunkter, inför antagandet av detaljplanen. Mellan granskning och antagande arbetas granskningssynpunkter in i planen.

Kontakta oss

Kontakta Plan- och exploateringsenheten

Telefonnummer
046- 25 11 00 (växel)

Adress

Stadsbyggnadsförvaltningen
Staffanstorps kommun
245 80 Staffanstorp

Stadsbyggnadsförvaltningen