Hoppa till huvudinnehåll

Domsagans förskola – Detaljplan för Stanstorp 7:173

Detaljplan för Domsagans förskola syftar till att ändra markanvändningen på fastigheten Stanstorp 7:173 från handel till förskola.

Fastigheten har tidigare använts som en handelsfastighet, men sedan 2011 har verksamheten Domsagans förskola verkat på platsen genom ett tillfälligt bygglov. Detaljplanen avser inte till att i någon större utsträckning ändra på eller påverka existerande byggnads karaktär.

Detaljplanen antogs i kommunens Stadsbyggnadsnämnd den 13 juni 2024 och står inför att laga kraft. Plankarta och planbeskrivning som antagits finns tillgänglig på denna sida. Planen har sedan tidigare varit ute på granskning mellan den 27 mars 2024 och den 18 april 2024 och kommunen har besvarat inkomna yttranden i ett granskningsutlåtande som även finns tillgängligt på denna sida. Övrigt underlag relaterat till planen såsom trafikbuller- eller riskutredningar, lämnas ut via mejl vid begäran.

Kontakta oss

Kontakta Plan- och exploateringsavdelningen

Telefonnummer
046- 25 11 00 (växel)

Adress

Stadsbyggnadsförvaltningen
Staffanstorps kommun
245 80 Staffanstorp

stadbyggnadsförvaltningen