Hoppa till huvudinnehåll

Domsagans förskola – Detaljplan för Stanstorp 7:173

Detaljplan för Stanstorp 7:173 – Domsagans förskola är mellan 2023-02-20 och 2023-03-20 ute på samråd och öppet för synpunkter.

Detaljplan för ’Domsagans förskola’ syftar till att ändra markanvändningen på fastigheten Stanstorp 7:173 från handel till förskola. Fastigheten har tidigare använts som en handelsfastighet, men sedan 2011 har verksamheten ’Domsagans förskola’ verkat på platsen genom ett tillfälligt bygglov. Detaljplanen avser inte till att i någon större utsträckning ändra på eller påverka existerande byggnads karaktär.

De som har synpunkter på detaljplanen kan senast den 20 mars 2023 framföra dessa skriftligen till adress eller E-post som angivna nedanför. Namnteckning skall kompletteras med namnförtydligande och postadress.

Kontakta oss

Kontakta Plan- och exploateringsenheten

Telefonnummer
046- 25 11 00 (växel)

Adress

Stadsbyggnadsförvaltningen
Staffanstorps kommun
245 80 Staffanstorp

stadbyggnadsförvaltningen