Hoppa till huvudinnehåll

Trolleby – Förslag till detaljplan för Flackarp 8:1

Syftet med detaljplanen Förslag till detaljplan för Flackarp 8:1, Trolleby är att utveckla en stadsnära, ekologisk urban by.

Bebyggelsen har en tät och blandad karaktär med både bostäder och service. Bebyggelsen gestaltas med en tät kärna som trappar ner mot omgivande slätt- och å-landskap för att nyttja det kollektivtrafiknära läget och passa in i omgivningen. Planområdet, vars exakta avgränsning kommer att bestämmas under det kommande planarbetet är beläget invid Höje å och Lunds kommungräns liksom i nära anslutning till väg 108.

Planen har fått beslut om uppdrag i Stadsbyggnadsnämnden.

Kontakta oss

Plan- och exploateringsavdelningen

Telefonnummer
046- 25 11 00 (växel)

stadsbyggnadsförvaltningen