Hoppa till huvudinnehåll

Sockerstan

På det gamla sockerbruksområdet på östra sidan om järnvägen i centrala Staffanstorp växer den nya stadsdelen Sockerstan fram. Med god tillgång till kollektivtrafik ska Sockerstan utvecklas som en tät blandstad med en variation av boendeformer, kontor, service, handel och kulturlokaler. Exploateringsgraden ska vara hög för att utnyttja det centrala, kollektivtrafiknära läget.

År 1885 anlades en råsockerfabrik i centrala Staffanstorp och verksamheten var i drift till 1963 då det lades ned. Sockerbruket är nu inne i en omvandlingsprocess från industri till en ny stadsdel, Sockerstan. Den största etappen av Sockerstan, Sockerstan etapp 1 som ska bli kvartersstad med bostäder, verksamheter och torg utvecklas just nu. Den andra etappen, Sockerstan etapp 2 som ska bli stadsradhusbebyggelse och flerbostadshus planläggs just nu.

Detta händer just nu

Sockerboden – Sockerstans nya mötesplats

Sockerboden, en grön byggnad som fungerar som mötesplats, finns nu på plats i Sockerstan och kommer hållas öppen vid vissa tider för möjlighet till information och frågor. Sockerboden ligger väster om Stallet, med adress Brågarpsvägen 39 i Staffanstorp.

Den 11 juni var det informationsträff utanför boden och det kommer att beredas flera tillfällen för detta. Det kom cirka 100 personer och det vill vi tacka för!

Håll utkik på hemsidan och på boden för tider när den hålls öppen!

Öppet hus i Sockerstan den 11 juni

Träffa kommunen och ta del av en guidad tur runt Sockerbruket!

Mellan klockan 16 och 19 vid Sockerstans nya mötesplats, Sockerboden som ligger väster om Stallet med adress Brågarpsvägen 39 i Staffanstorp.

Sockerstan etapp 2

Förslag till detaljplan för del av Brågarp 6:1, Sockerstan etapp 2 fick beslut om uppdrag 2024-03-20 i Stadsbyggnadsnämnden. Planen utvecklas just nu för att i nästa skede gå ut på samråd.

Sanering

På det gamla sockerbruksområdet på östra sidan om järnvägen i centrala Staffanstorp växer den nya stadsdelen Sockerstan fram. I arbetet med att omvandla Sockerstan ingår att rena den mark som finns. Den tidigare sockerbruksproduktionen medförde att jordmassorna i delar av området är förorenat. Marken inom området har provtagits, analyserats och klassats och förorenade massor ska nu schaktas bort för att förbereda Sockerstan för den nya utbyggnaden. I november 2023 påbörjas entreprenaden för att sanera marken i Sockerstans etapp 1. Marksaneringen kommer ske innanför det avgränsade området och medför ingen risk för boende i närområdet. Entreprenaden kan innebära störningar för er som bor i närområdet. Saneringsarbetet pågår under vardagar till hösten 2024. Håll koll på hemsidan för den senaste informationen om saneringen.

Detaljplan

Detaljplanen för Sockerstan etapp 1 antogs 2023-10-26 av Stadsbyggnadsnämnden. Beslutet har genom justerat protokoll tillkännagivits på kommunens anslagstavla 2023-11-06. Sockerstan etapp 1 innehåller den största delen av kvartersbebyggelsen i Sockerstan och Sockerstans hjärta med Sockertorget, Sockerallén och Fabriken. I planen ingår flertalet befintliga byggnader som kommer bevaras och få nya användningar; Betladan, delar av Fabriken med skorstenen och Sågtandshusen.

Antagandehandlingar och protokollsutdrag finns tillgängliga här.

Disponentvillan

En del i utvecklingen av Sockerstan är omvandling av de befintliga byggnaderna. Disponentvillan som ligger vackert i Sockerbruksparken och är en tidigare tjänstemannabostad till bruket ska bevaras och omvandlas till en given mötesplats, så som parkcafé och/eller restaurang/bar. Omvandlingen kommer ske som en totalentreprenad som omfattar byggnaderna på tomten och marken.

Projektering

Under hösten 2023 har kommunen gått igång med projektering av allmän plats (gator, torg och platser) för Sockerstan etapp 1. Samtidigt har projektering av alla parker påbörjats; Sockerbruksparken, Sockerkullen och Bo-97 parken. Utbyggnad påbörjas 2024 och kommer pågå i etapper.

Rivning

Sockerbruksområdets kulturhistoriska värden ligger framför allt i området som helhet och inte främst i de enskilda byggnaderna. Gemensamt för de flesta av sockerbrukets byggnader är det röda fasadteglet som i hög grad präglar området och håller det samman visuellt. I Sockerstan etapp 1 ska tre befintliga byggnader renoveras och få nya användningar. Det är Fabriken, Sågtandshusen och Betladan som ska bevaras. Delar av Sågtandshusen och Fabriken är dock svåra att omvandla och kommer därför att rivas under sommaren 2023, där arbetstiderna är 7.00-19.00 måndag-fredag. Rivningen kommer pågå till och med hösten 2023. Rivningen avser den norra och östra delen av Fabriken och den östra delen av Sågtandshusen. Under rivningen tillvaratas tegel som återanvänds i projektet. De mest karaktärsfulla delarna bevaras, så som Skorstenen, Vattentornet, västra och östra flygen liksom själva Sågtandshusen och Betladan.

Kontakta oss

Kontakta Plan- och exploateringsavdelningen

Telefonnummer
046- 25 11 00 (växel)

Adress

Stadsbyggnadsförvaltningen
Staffanstorps kommun
245 80 Staffanstorp

Stadsbyggnadsförvaltningen

Relaterade sidor