Hoppa till huvudinnehåll

Sockerstan etapp 1 – Detaljplan för del av Brågarp 6:1

Detaljplanen för Sockerstan etapp 1 innehåller den största delen av kvartersbebyggelsen i Sockerstan och Sockerstans hjärta med Sockertorget, Sockerallén och Fabriken. I planen ingår flertalet befintliga byggnader som kommer bevaras och få nya användningar; Betladan, delar av Fabriken med skorstenen och Sågtandshusen.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för kvartersbebyggelse med bostäder kombinerat med ett brett spektrum av användningar. Det ska finnas möjlighet till centrumverksamhet, förskoleverksamhet, småskalig tillverkning av mat och dryck samt kultur-och idrott. Bebyggelsens utformning ska hålla hög kvalitet och inneha stor variationsrikedom i bland annat form, material och takavslut. Planen syftar också till att bevara vissa byggnader och byggnadsdelar från sockerbrukstiden. Planområdet är beläget söder om Sockerbruksparken och norr om Dalbyvägen och ytan uppgår till ca 40 000m2. Marken ägs av Staffanstorps kommun.

Med denna detaljplan fortsätter utvecklingen av Sockerbruksområdet i enlighet med Planprogram för Sockerstan, antaget av kommunstyrelsen 2015-03-16. Den övergripande visionen för Sockerstan är att utveckla ortens gamla sockerbruksområde till en levande och inspirerande stadsdel med unika kvalitéer och egen identitet. En varierad kvalitativ centrummiljö skapas med bostäder, kontor, handel, service, mötesplatser, god kollektivtrafikförsörjning och rekreativa möjligheter. Utformningen av området och bebyggelsen tar avstamp i Sockerstan Gestaltningsprogram, antaget av Kommunstyrelsen 2017-05-29.

Detaljplanen för Sockerstan etapp 1 antogs 2023-10-26 av Stadsbyggnadsnämnden, planen vann laga kraft 2023-11-28.

Kontakta Plan- och exploateringsenheten

Telefonnummer
046- 25 11 00 (växel)

Adress

Stadsbyggnadsförvaltningen
Staffanstorps kommun
245 80 Staffanstorp

stadsbyggnadsförvaltningen