Hoppa till huvudinnehåll

Parker, torg och gator

Under våren 2017 skapade Nyréns arkitekter i samarbete med Staffanstorps kommun ett gestaltningsprogram för Sockerstan. Sockerstans gestaltningsprogram ska fungera som inspiration och verktyg för att nå visionerna för Sockerstan. Det ska säkra kvaliteter och aspekter som är viktiga i gestaltningen av stadsdelen, men inte finns med som planbestämmelser i detaljplanen.

Nästa steg i gestaltningen av allmän plats är detaljprojektering som startar hösten 2023. Utbyggnaden av parker, torg och gator kommer ske i etapper. Syftet med gestaltningen är att alla inblandade i utvecklingen av Sockerstan, såväl kommunen som exploatörer, byggherrar och projektörer, ska ha en gemensam framtidsbild av stadsdelen och dess gestaltning, vilket skapar förutsättningar för kontinuitet och helhet i utformningen. Klicka på länken för att läsa mer om gestaltningsprogrammet från 2017. Gestaltningsprogram Sockerstan 2017

 • Parker

  Sockerbruksparken

  Sockerbruksparken är Staffanstorps stadspark med sina stora uppvuxna träd och rika ört- och buskskikt. Sockerbruksparken kommer rustas upp och tillgängliggöras i etapper under några år. Den befintliga grönstrukturen kommer bevaras och utvecklas. Den östra delen av parken innehåller en del prydnadsträd med ett stort exemplar av tulpanträd, magnolia, blodbok och svarttall och kommer vidareutvecklas till finpark med en gröning. En dagvattendamm kommer anläggas längs med järnvägsrälsen i väster. I den västra delen av parken kommer också spänger och väderskydd anläggas, lekkojor har redan infogats i den gröna miljön, se nedan.

  Sockerkullen

  Den höga Sockerkullen erbjuder fin utsikt och är en stor tillgång för orten som en av få höjder. Sockerkullen har modellerats om med hjälp av massor från Trafikverket. På så sätt skapades fler höjder och kullar och en vindskyddad gröning i mitten. Sockerkullen kommer också utvecklas inom de närmsta åren. Genom tillägg av trappor i söder och öster blir den mer tillgänglig. Den vilda karaktären utvecklas genom punktvisa insatser och platser för lek, sittytor, utkikstorn och spänger som förbinder platserna. I mitten skapas en gröning med grillplats och möjlighet för picknick och lek i en unik miljö för Staffanstorp.

  Bo 97-parken

  Bo 97-parken kommer likaså att rustas upp och göras om. Den befintliga dammen kommer utökas åt söder. Den fina parken kommer behålla sin karaktär men med nya inslag.

  Fotograf: Sofie Nilsson, Atkins

 • Torg

  Sockertorget

  Sockertorget knyter ihop Dalbyvägens nya busstorg med Sockerstan och torget kantas av uteserveringar och lokaler. Den kulturhistoriskt värdefulla Betladan omvandlas till saluhall med småskalig produktion på plats. Torget utformas med en marktegelmatta med mönster från ett skånskt broderi. Torget kantas av stora träd som plataner och kejsarträd och verksamheterna kring torget ska “spilla ut” över marktegelmattan. I torgets mitt finns en teglad brunn från Sockerbrukets glansdagar som förses med glas och fungerar som en historisk förankring. Se bilden ovan för inspiration.

  Sockertorget

  Fabrikspassagen

  Fabrikspassagen kopplar ihop Sockertorget med Sågtandshusen och bryter upp Fabrikenkvarteret i två kvarter samt blottlägger vattentornets vackra fasad och skorstenen. Passagen kommer att börja som en smal tunnel och öppnas därefter upp, breddas för att bilda ett torg kring Skorstenen.

  Passagen ska gestaltas med mycket omsorg och vara tillåtande mot de verksamheter som etableras. Serveringar och möblemang ska få ”spilla ut”.  Inspiration hämtas från Lejonpassagen i Malmö och från Malmös olika sommargator. Belysningen skall också bidra till att skapa atmosfär och trygghet. Även materialvalen och plattsättningen skall inneha stor omsorg. Golvet skall ha en mer ”vardagsrums-karaktär” än ett formellt torg, exempelvis med klinker som påminner om det verkliga Fabriksgolvet som är schackrutigt.

  Fabrikspassagen

  Stationsplatsen

  Stationsplatsen ligger i västra Sockerstan och gränsar till Simrishamnsbanan. Med framtida etablering av superbuss blir en viktig kommunikationsnod med lägen för publik verksamhet.

  Utöver nämnda platser ovan så kommer även Södra villaplatsen och Magasinsplatsen anläggas.

 • Gator

  I Sockerstan är gaturummen inbjudande och stadsmässiga. Gatornas varierande dignitet och funktion sätter olika prägel på de olika gaturummen. En sammanhållen karaktär skapas med återvunnen gatsten och marktegel som ett återkommande material. Det ska vara tryggt och lätt att gå och cykla i den nya stadsdelen. Längs några av gatorna planteras träd och längs Bruksgatan och Kampanjegatan finns små indragna platser med trädplanteringar som bryter av gaturummen och tillför mer grönska till stadsdelen. Sockerstans huvudgata blir Sockerallén som löper från cirkulationsplatsen på Dalbyvägen till byggnaden Stallets jugendgavel nordost om Sockerbruksparken. Gatan utformas som en pampig paradgata med stora grönskande träd, parkeringsfickor och material som marktegel och återvunnen smågatsten.

stadsbyggnadsförvaltningen