Hoppa till huvudinnehåll

Ändring av detaljplan Kronoslätt – Kronoslätt 1:9

Ändringen av detaljplanen syftar till att upphäva ett område med markanvändningen ’mark tillgänglig för allmänna ledningar’. Detta eftersom ledningarna som ’u-området’ menat att skydda ej längre är aktuella, därav anses bestämmelsen ej längre vara i linje med planens syfte. Området aves upphävas för att medge exploatering av ytterligare industriverksamhet.

Ändringen gäller Förslag till byggnadsplan för Djurslöv 2:3 (med flera) i Staffanstorps kommun, Malmöhus län antagen den 4 mars 1969 som utgör grunden för Kronoslätts verksamhetsområde. Ändringen berör en mindre del av fastigheten Kronoslätt 1:9 nordvästliga hörn. Avvikelse från gällande byggnadsplan, i frågan om etablering av ny bebyggelse på u-området, har sedan tidigare givits positivt besked i Stadsbyggnadsnämnden. Syftet med denna ändring blir därför att förstärka detta beslut långsiktigt. Planprocessen för denna ändring avses pågå under 2024 och laga kraft innan årsskiftet.

Detaljplanen är ute på granskning mellan den 24 juni 2024 och den 29 juli 2024. Kommunen kommer därefter, utifrån inkomna synpunkter, sammanställa ett granskningsutlåtande som publiceras på denna hemsida efter dess färdigställande. Under granskningsperioden finns relevanta handlingar publicerade med plankartan, planbeskrivningen och samrådsredogörelsen.

Planområde Kronoslätt 1:9

Kontakta oss

Kontakta Plan- och exploateringsavdelningen

Telefonnummer
046- 25 11 00 (växel)

Adress

Stadsbyggnadsförvaltningen
Staffanstorps kommun
245 80 Staffanstorp

Stadsbyggnadsförvaltningen