Hoppa till huvudinnehåll

Vikhem V – Detaljplan för del av Stanstorp 6:1 med flera

Detaljplanen för Vikhem V syftar till att möjliggöra en fortsatt utbyggnad österut av Vikhemsområdet i södra delen av Staffanstorps tätort. De flesta kvarteren i området har markanvisats till olika byggherrar.

Planförslaget omfattar kvarter för bostäder samt yta för en ny skola och förskola och tillhörande idrottshall, en ny park med dagvattenfördröjning, en förlängning av bullervallen längs med väg 11 samt övrig för området nödvändig infrastruktur.

Detaljplanen antogs 19 juni 2019 och vann laga kraft 24 september 2020.

Utbyggnad och tidplan

Byggator anlades i området under hösten 2022. Nästa steg är att byggherrarna ska bygga sina hus. Därefter kommer kommunen att göra färdigt gator och parker i området.

Stadsbyggnadsförvaltningen