Hoppa till huvudinnehåll

Vikhem IV – Detaljplan för Stanstorp 6:1 med flera

Detaljplanen syftar till att möjliggöra en fortsatt utbyggnad österut av Vikhemsområdet.

Detaljplanen omfattar kvarter för bostäder och centrumverksamheter, yta för en ny skola/förskola, en ny park (Vendelparken), en förlängning av den delvis utbyggda Vattenparken i norr, den östra delen av Vikhems byväg och dess anslutning till Kronoslättsvägen i nordöst samt övrig för området nödvändig infrastruktur.

I planområdet ingår dels sedan tidigare inte planlagda delar av Vikhem, dels den östra delen av Vikhem III.

Områdets utgörs av cirka 14 hektar mark. All mark ägs av Staffanstorps kommun. Delar har nu sålts till Veidekke, LB Hus senior, Mariastaden, Hemsö vårdboende, BoKlok, Darlin, Bovieran, Svartesjö, GBJ Bostadsutveckling, Trivselhus och Wästbygg. Inom Vikhem IV säljer kommunen även fribyggartomter.

Utbyggnad och tidplan

Preliminär tidplan för allmän plats: Projektering under hösten 2022, utbyggnad under våren 2023 som slutförs till hösten 2023.

Detaljplanen vann laga kraft vintern 2016.

Stadsbyggnadsförvaltningen