Hoppa till huvudinnehåll

Dagvattendammar

Vid planering och byggnation av nya områden i kommunen anläggs ofta dagvattendammar som tar hand om och lagrar dagvattnet som genereras från gator och hustak.

Dagvattendammar minskar belastningen på ledningsnätet samtidigt som risken för översvämningar och ledningsskador blir mindre. De bidrar också till grönska och ökad biologisk mångfald i tätorten.

En annan fördel är att dagvattnet fördröjs och renas i dammarna genom sedimentering och näringsupptag av växter innan det rinner vidare in i ledningsnätet, vilket minskar belastningen på våra vattendrag.

Öppna dagvattensystem är en positiv utveckling i arbetet med att vara förberedd för kommande klimatförändringar eftersom de kan göra plats för stora regn.

En naturlig del i miljön

Grundtanken är att dagvattendammar ska vara en naturlig del i den omgivande miljön där man tar hänsyn till funktion, biologisk mångfald, estetik och säkerhet. Dammar kan antingen ha en permanent vattenyta eller så kan de få torka ut under torrperioder. Dagvattenanläggningar ovan mark möjliggör bättre drift och är mycket mer yteffektiva än underjordiska magasin.

Genom att undvika stängsel runt dammarna blir de mer tillgängliga för människor och djurliv. Tanken är att de ska vara en rekreativ yta i den urbana miljön. Vi vill skapa trivsamma miljöer med bänkar, broar och frodig grönska som är tillgängliga för allmänheten.

Dagvattendamm på Vikhemsområdet i Staffanstorp.

Fotograf: Therese Grönvall

Dammarna är utformade med tanke på säkerhet men försiktighet bör alltid tillämpas vid vatten. Dagvattendammarna är ofta konstruerade med flacka slänter och avsatser så att man utan problem ska kunna ta sig upp om man trillat i. Ett stängsel kan i många fall inge en falsk trygghet. Barn i lägre åldrar, som kräver full uppsikt, kan frestas att klättra över och riskerar att sedan inte komma upp på grund av inhägnaden. För äldre barn gäller simkunnighet och kunskap om risker förenade med vatten på samma sätt som på stranden eller vid bryggan.

Staffanstorps kommun rekommenderar inte att barn besöker något vatten utan en vuxens sällskap. Däremot kan dagvattendammar ge en trevlig naturupplevelse för både vuxna och barn om de besöks på ett säkert sätt. Vi vill att barn och vuxna tillsammans ska uppleva det fina med ett bo vid en vattenmiljö.

Stadsbyggnadsförvaltningen