Hoppa till huvudinnehåll

Överklaga beslut

Du kan överklaga de flesta beslut som kommunen har fattat, vilken kan göras antingen i form av s.k. förvaltningsbesvär om särskilda överklaganderegler anges i specialförfattning, eller genom en laglighetsprövning, som utgör en kontroll av lagligheten i kommunens beslut.  Ett överklagande ska alltid vara skriftligt.

Laglighetsprövning

Laglighetsprövning innebär en kontroll av beslutets laglighet. Alla beslut som fattas med stöd av kommunallagen överklagas med laglighetsprövning enligt kommunallagens 13:e kapitel. Förvaltningsrätten kan upphäva eller godkänna beslutet men inte ändra det. Alla beslut enligt kommunallagen kan inte överklagas. Beslut som är av berednings- och verkställighetskaraktär är undantagna.

Vem kan överklaga?

Alla som är medborgare i kommunen kan överklaga de beslut som fattas med laglighetsprövning. Beslutet behöver inte angå dig direkt, du kan överklaga ändå.

När, hur och till vem överklagar man?

Överklagandet ska ske skriftligt och skickas direkt till förvaltningsrätten i Malmö. Du ska berätta vilket beslut som du överklagar och du också ange de skäl som du stödjer ditt överklagande på.

Överklagandet ska ha inkommit till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag Staffanstorps kommun tillkännagav det justerade protokollet via anslag på kommunens digitala anslagstavla.

Vart skickar jag överklagandet?

Överklagandet ska skickas in till:

Förvaltningsrätten i Malmö
Box 4522
203 20 Malmö

Förvaltningsbesvär

Reglerna om att överklaga finns i förvaltningslagen. Den överprövande instansen, vanligtvis länsstyrelsen eller förvaltningsrätten, prövar såväl lagligheten som lämpligheten av beslutet. Lämpligheten prövas inom de ramar som den tillämpade lagen ger. Den överprövande instansen kan både upphäva beslutet och komma fram till ett annat beslut.

Vem får överklaga förvaltningsbesvär?

Endast den person som beslutet angår och som beslutet kan anses ha gått emot, kan överklaga ett beslut genom förvaltningsbesvär.

När, hur och till vem överklagar man

  • Överklagandet ska vara skriftligt och ställas till den överprövande instansen och lämnas in till den myndighet inom kommunen som har fattat beslutet.
  • Överklagandet ska ha inkommit till kommunen inom tre veckor från det att den person som vill klaga fick ta del av beslutet. Om överklagandet har kommit in i rätt tid skickar kommunen det till den överprövande instansen.
  • Bedömer kommunen att överklagandet har kommit in för sent fattar kommunen ett beslut att avvisa överklagandet. Detta avvisningsbeslut kan överklagas på samma sätt som själva grundbeslutet.
  • Om beslutet kan överklagas är kommunen skyldig att skicka med upplysningar om hur beslutet kan överklagas till den som beslutet angår och som beslutet kan anses ha gått emot.
  • Alla beslut enligt kommunallagen kan inte överklagas. Beslut som är av berednings- och verkställighetskaraktär är undantagna.

Kommunstyrelseförvaltningen