Hoppa till huvudinnehåll

Upphandlingar, avtal och kundval

I Staffanstorps kommun har vi upphandlat driftentreprenader inom flera områden och nya kundval har introducerats. Vi använder ökad konkurrens som ett medel för att nå hög effektivitet och god kvalitet på de tjänster som vi erbjuder staffanstorpsborna. Konkurrensprogrammet syftar också till att öka utbudet och valfriheten för invånarna, att erbjuda nya affärsmöjligheter för näringslivet och stimulera till nya företag.

Med konkurrensutsättning prövar vi om andra än kommunen kan driva en offentligt finansierad verksamhet med bättre kvalité. Kommunen behåller huvudmannaskapet för verksamheten men överlåter utförandet på någon annan. Kundval och entreprenadupphandling är två olika former av konkurrensutsättning.

Invånarnas behov i fokus

Vi sätter staffanstorpsbornas behov och önskemål i fokus och detta är utgångspunkten för verksamheten. Kundval innebär konkret att invånaren själv väljer vem som ska utföra olika kommunala tjänster. Systemet finns sedan tidigare för serviceinsatser inom hemvården och även för barnomsorg och skola. Nu introduceras kundval också inom omvårdnad och hemsjukvård, men också för ledsagarservice, avlösarservice och personlig assistans.
Genom offentlig upphandling har ett antal kommunala verksamheter bland andra gatu- och väghållning, äldreomsorg och LSS-boenden konkurrensutsatts.

Offentlig upphandling

Staffanstorps kommun är i lagens mening en så kallad ”upphandlande myndighet”. Som upphandlande myndighet omfattas således kommunen av de tillämpliga upphandlingslagstiftningar som finns i Sverige samt deras bakomliggande EU-direktiv. Den lagstiftning som kommunen oftast har att se till är Lagen om offentlig upphandling (2016:1145), ”LOU”, avseende upphandling av varor och tjänster. Kommunen kan dock även i andra förekommande fall komma att omfattas av andra upphandlingsrättsliga lagar så som Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (2016:1146), ”LUF”, avseende upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster samt Lagen om upphandling av koncessioner (2016:1147), ”LUK”, avseende upphandling av bygg- eller tjänstekoncessioner.

Relevant och gällande information om offentlig upphandling samt vilka så kallade ”tröskelvärden” som gäller, vilket avgör hur en upphandling får och ska genomföras samt var gränsen går för så kallad ”direktupphandling” kan alltid hittas på Upphandlingsmyndighetens webbsida.Öppnas i nytt fönster

Staffanstorps kommun är vad vi kallar en ”decentraliserad inköpsorganisation”. Detta innebär att ansvaret för hur en specifik upphandling eller ett specifikt inköp hanteras ligger under respektive nämnd som genomför upphandlingen eller inköpet. Genom nämndens delegationsordning fördelas sedan ansvaret till tjänstemannanivå inom kommunen. I kommunen arbetar det en upphandlingsjurist under kommunstyrelseförvaltningen. Upphandlingsjuristens uppdrag är att ge råd och stöd till kommunens olika förvaltningar i frågor avseende offentlig upphandling, avtal, inköp och andra frågor relaterade till kommunens upphandlingar av- och affärer med externa leverantörer. Upphandlingsjuristen är också kommunens primära kontakt gällande frågor kopplat till offentlig upphandling, avtal och inköp.

Staffanstorps kommun ombesörjer sitt inköps- och upphandlingsbehov dels genom att medverka i olika kommungemensamma upphandlingar tillsammans med andra kommuner i Staffanstorps närområde, dels genom att, när så är lämpligt, använda upphandlade ramavtal från inköpscentraler som kommunen är kopplade till, så som Adda, dels genom att genomföra egna upphandlingar, både över och under det så kallade ”tröskelvärdet” samt också genom egna direktupphandlingar.

Kontakt

Har du frågor gällande offentlig upphandling, inköp, avtal eller andra frågor relaterade till kommunens upphandlingar och affärer med externa leverantörer är du välkommen att kontakta Staffanstorps kommuns upphandlingsjurist via kommunens växel, telefon 046-25 11 00.

Har du frågor gällande kundval kopplat till hälsovård och socialtjänster samt Lagen om valfrihetssystem (2008:962) är du välkommen att kontakta omsorgsförvaltningens avdelningschef för planering och verksamhetsstöd, via e-post controlleromsorg@staffanstorp.se eller kommunens växel.

Kontakta kommunen

Organisationsnummer: 212000-1017

Telefonnummer
046- 25 11 00

Besöksadress

Rådhuset, Torget 1
245 80 Staffanstorp

Öppettider

Helgfri vardag mellan klockan 08.00-17.00. Välkommen att besöka oss!

Kommunstyrelseförvaltningen, Omsorgsförvaltningen