Hoppa till huvudinnehåll

Diarium och arkiv

I kommunens arkiv finns handlingar som berättar om traktens kommunala historia från 1863 och fram till idag. Här bevaras handlingarna som kommunen hanterat. All kommunikation mellan dig som medborgare eller med andra myndigheter och Staffanstorps kommun och registreras och ordnas i kommunens diarium.

Det äldre arkivmaterialet består av handlingar från de 12 landskommunerna som vid kommunreformen 1952 tillsammans bildade Staffanstorps landskommun. De tolv landskommunerna var: Bjällerups kommun, Brågarps kommun, Esarps kommun, Flackarps kommun, Görslövs kommun, Knästorps kommun, Kyrkheddinge kommun, Mölleberga kommun, Nevishögs kommun, Särslövs kommun, Tottarps kommun samt Uppåkra kommun.

Närmare 1 000 hyllmeter arkiv

Kommunarkivet består bland annat av protokoll från fullmäktige, styrelser och nämnder, räkenskapshandlingar, handlingar från kommunens skolor, information från socialtjänstens verksamheter samt kartor och ritningar. Tillsammans upptar de olika arkivbestånden cirka 900 hyllmeter.

Arkivlagen

Arkivverksamheten grundar sig på arkivlagen vilken i sin tur bygger på bland annat tryckfrihetsförordningen. Enligt arkivlagen utgör arkiven vårt gemensamma kulturarv och ska hållas ordnande och vårdas så att de tillgodoser rätten att ta del av allmänna handlingar, behovet av information för rättsskipning och förvaltning samt forskningens behov.

Kommunarkivets uppgift är bland annat att ordna, förteckna och vårda arkivet så att allmänhetens och förvaltningarnas behov av att ta del av allmänna handlingar tillgodoses.

Arkivet är tillgängligt för besökare men ring eller skicka e-post och boka din besökstid.

046-251347 eller 046-251133

arkivet@staffanstorp.se

Länkar:

Tryckfrihetsförordningen (länk till riksdagen.se)

Arkivlagen (länk till riksdagen.se)

Offentlighets- och sekretesslagen (länk till riksdagen.se)

Riksarkivet (länk till Riksarkivet.se)

Kontakta arkivet

Telefonnummer
046-25 13 47
Telefonnummer
046-25 11 33

Besöksadress

Rådhuset
Torget 1
245 80 Staffanstorp

Kommunstyrelseförvaltningen