Hoppa till huvudinnehåll

Utförare inom hemtjänsten

I Staffanstorp får du själv välja vilken utförare som ska komma hem till dig och utföra hemtjänst, om du har rätt till hjälp i hemmet. Alla utförare är godkända av kommunen och uppfyller de krav på kvalitet som kommunen har satt upp. Kraven innehåller allt från erfarenhet, utbildning och kompetens till lagkrav, riktlinjer och värdegrund. Dina individuella behov och önskemål ska respekteras och tillgodoses så långt det är möjligt, oavsett utförare.

Vem kan hjälpa mig att göra mitt val?

Du kan ta hjälp av en anhörig eller någon annan om du har svårt att välja själv. Din biståndshandläggare kan ge information om alternativen och hjälpa dig få kontakt med utförarna, men de kan inte välja åt dig. Biståndshandläggaren kan också hjälpa dig att fylla i blanketten. Du har rätt att byta utförare om du skulle vara missnöjd med den du valt. Det är alltså du som bedömer kvaliteten på tjänsterna som utförs.

För att jämföra kommunens utförare av hemtjänst kan du ta hjälp av Äldreguiden, en tjänst från Socialstyrelsen.

Flexibilitet inom ramen för biståndsbeslutet

Din delaktighet och inflytande som brukare är central både i behovsbedömning och verkställande av insats. Biståndsbeslutet ska bidra med att stärka din förmåga till självständigt liv och därför är det av vikt att biståndsbeslutet underlättar flexibilitet i utförande av insatserna. Inom ramen för ditt biståndsbeslut så har du stort inflytande över insatser, hur du vill att stöd ska ges och vid vilken tidpunkt.

 • Vad är Kundval?

  Lagen om valfrihetssystem (LOV) har funnits sedan 2009 och ger kommuner och landsting möjlighet att införa ett system där du som medborgare kan välja mellan olika utförare
  som erbjuder vård- eller olika typer av omsorgstjänster.
  Staffanstorps kommun har valt att använda sig av LOV för tjänsterna hemtjänst, hemsjukvård och särskilt boende.
  I Staffanstorps kommun kallar vi detta för Kundval.

 • Vilka krav ställs?

  Det är upp till varje kommun att bestämma vilka krav som ska ställas på utförarna.
  För att en utförare ska bli godkänd krävs att de uppfyller de krav som kommunen har
  beslutat om och formulerat i en Kravspecifikation. Kraven innefattar allt från
  utbildning och kompetens för att utföra arbetet, till kvalitetsarbete med mera. Samma
  krav ställs på alla utförare. För att driva hemtjänst eller ett särskilt boende/vårdboende krävs även ett tillstånd som utfärdas av Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO)

 • Kvalitet

  Du vill naturligtvis ha god kvalitet på den hjälp du får.
  Det yttersta ansvaret ligger kvar på kommunen som är skyldig att kontrollera och följa upp utförarnas tjänster. Omsorgsnämnden följer upp utförarnas arbete och kontrollerar att arbetet utförs enligt gällande föreskrifter, de krav som kommunen ställt och håller en god kvalitet. Socialstyrelsen genomför årligen brukarundersökningar som gäller utförarna inom hemtjänst och särskilt boende.

 • Personalkontinuitet

  Personalkontinuitet mäts årligen under två veckors tid hos de personer som är 65 år eller äldre och får två eller fler insatser från hemtjänsten under intervallet 07:00 och 22.00. Medelvärdet som tas fram ur mätningen visar hur många personer någon som har hemtjänst möter under denna tvåveckorsperiod. I detta räknas inte matleveranser, trygghetslarmsbesök och hemsjukvård in.

  I Staffanstorp låg personalkontinuiteten på 13 personer/två veckor under 2023 och genomsnittet i Sverige var under samma år 17 personer/två veckor.

  Det finns krav om kontinuitet i utförande av insatser i avtalen som omsorgsnämnden har med hemtjänstutförare. Strävan är att i så hög utsträckning som möjlighet se till att samma personal kommer hem till dig som mottagare av insatser.

 • Hur väljer jag?

  Av ditt beslut som du fått från biståndshandläggaren framgår vilka insatser
  du har rätt till. Du väljer utförare genom att fylla i en valblankett som du får av biståndshandläggaren eller hämtar via vår e-tjänsteplattform. Information om
  utförarna finns längre ner på denna sida. Du kan även få information via din
  biståndshandläggare. I Äldreguiden kan du jämföra utförarna inom äldreomsorgen i kommunen.

 • Kan jag få hjälp att välja?

  Du kan ta hjälp av en anhörig eller annan person om du har svårt att välja själv.
  Biståndshandläggarna kan ge information om alternativen och hjälpa dig med kontakt med utförarna, men de kan inte välja åt dig. Biståndshandläggaren kan också hjälpa dig att fylla i blanketten.

 • Vad händer sedan?

  När du valt kommer utföraren att kontakta dig och en särskild kontaktman kommer att utses. Du och din kontaktman planerar därefter tillsammans när och hur din hjälp ska utföras. Utföraren ansvarar för att dokumentera detta i en så kallad genomförandeplan, senast två veckor efter det att utföraren har påbörjat sitt uppdrag. Genomförandeplanen är en individuell överenskommelse mellan dig och utföraren, där står detaljerna kring när och hur du ska få din insats. Planen är viktig för att alla som hjälper dig ska kunna utföra insatser på likvärdigt sätt, utifrån ditt unika behov och dina önskemål. Din kontaktman och du följer upp genomförandeplanen minst var sjätte månad. Om du tycker att planen behöver följas upp tidigare kan du begära det.

 • Vad händer om jag väljer fel och vill ändra mig?

  Det är bra att veta att ditt val inte är definitivt. Du har rätt att byta utförare om du inte är nöjd med ditt val. Kontakta i sådana fall biståndshandläggaren så får du hjälp. Du kan även välja en ny utförare skriftligen på en valblankett som du hämtar via vår e-tjänsteplattform.

 • Om jag har synpunkter på min utförare?

  Om du av någon anledning är missnöjd med din utförare bör du kontakta utförarens
  kontaktperson och framföra dina synpunkter. Detta bör du göra även om du sedan väljer
  att byta utförare. Du kan också vända dig till Medborgarkontoret eller din
  biståndshandläggare

 • Vad kostar det?

  Du betalar samma avgift oavsett vem som är utförare.

 • Tips inför valet av utförare

  Din biståndshandläggare får inte rekommendera någon särskild utförare utan måste hålla sig neutral. Du måste därför själv bilda dig en uppfattning om vilken utförare som bäst kan tillgodose dina behov och önskemål.

  Det är bra att hämta information från flera håll när du ska välja utförare. Eftersom det är svårt att mäta kvalitet bör alla underlag tolkas med försiktighet. Se det som att de ger dig viss information.

  Några tips på källor inför valet av utförare kan du läsa om i vårt informationsblad.

 • Vad händer om jag inte väljer utförare?

  Det är frivilligt att välja. Kommunen har en skyldighet att tillhanda ett så kallat ickevalsalternativ, som du får om du inte aktivt väljer utförare. I Staffanstorps kommun är ickevalsalternativet Forenede Care AB.

Utförare inom kundval – Omvårdnad och service

Utförare av kundval – Service

Biståndshandläggare

Omsorgsförvaltningen

Telefonnummer
046-25 11 04

Öppettider

Helgfria vardagar
måndag: klockan 9-12
tisdag: klockan 9-12
onsdag: klockan 10-12
torsdag: klockan 09-12
fredag: klockan 09-12

Omsorgsförvaltningen