Hoppa till huvudinnehåll

Höns, häst och orm

Enligt Staffanstorp kommuns lokala hälsoskyddsföreskrifter så krävs det tillstånd av Stadsbyggnadsnämnden för att få lov att ha vissa djur inom område med detaljplan.

För att få lov att ha nedanstående djur inom område med detaljplan, vilket oftast är ett tättbebyggt område behöver man ha tillstånd från Stadsbyggnadsnämnden.

Nötkreatur, häst, get, får eller svin (inklusive minigris)
Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur (dvs. höns kräver tillstånd)
Giftorm

Ansökan och beslut

En ansökan om tillstånd skickas in till miljöenheten. Kontakta oss för blankett om ansökan. Notera att det krävs skriftligt godkännande från grannar inom 100 meter, även om det bara är tänkt ha ett par höns. Eventuellt avsteg från inom vilket område grannar ska höras kan ske om efter samråd med miljöenheten och om det är uppenbart att långt fler personer inkluderas än de som kan betraktas som berörda i frågan.

När en ansökan kommer in till miljöenheten så granskas den. Om det bedöms att djurhållningen kan beviljas så fattar miljöenheten ett beslut. I ett sådant beslut kan tillståndet förenas med särskilda villkor för att hindra att olägenheter för människors hälsa uppkommer. Framkommer det under handläggning att sökt djurhållning inte är lämplig fattas ett beslut om avslag. Handläggningsavgift tas även ut för avslagsbeslut.
Tillstånd krävs dock inte för de djurslag som det i en detaljplan anges att området är framtaget för.

Varför tillstånd?

Anledningen till att det krävs tillstånd för dessa djurslag är för att det är mer sannolikt att de kan ge upphov till störning eller olägenhet för grannar och närboende inom ett tätbebyggt område. Störningar kan uppstå i form av lukt, flugor, ljud med mera. Dessa djur är främst tänkta att ha “ute på landet” och bosätter man sig där så har man i regel en annan acceptans för de störningar som kan uppstå.

Tillstånd ges vanligen inte för tupp inom detaljplanelagt område då det finns större risk för störning i samband med att tuppen gal, vilket också kan inträffa på tidiga morgnar.

Kontakta oss

Miljöenheten

Telefonnummer
Växel: 046-25 11 00

Besöksadress

Rådhuset, Torget 1

Stadsbyggnadsförvaltningen