Hoppa till huvudinnehåll

Trotjänarbegravning – begravning av häst

När en häst dör eller avlivas är grundregeln att det döda djuret ska tas om hand på ett visst sätt för att undvika risk för spridning av smittsamma sjukdomar. Det innebär i praktiken att de flesta döda hästar går till destruktion. Det blir dock allt vanligare med så kallad trotjänarbegravning, det vill säga man väljer att begrava sin häst på den egna fastigheten istället.

Tidigare behövdes det tillstånd från länsstyrelsen för att få begrava sin häst. Sedan den 1 februari 2015 behöver du inte längre söka sådant tillstånd hos länsstyrelsen. Däremot behöver begravningen ske enligt anvisningar från kommunen som finns i rullistan här nedan. Innan nedgrävning sker måste du kontakta med miljöenheten och lämna uppgifter om häst och plats för begravning.

Informationen ska komma in till oss i god tid innan trotjänarbegravningen är tänkt att äga rum. Vid akuta fall bör du omgående ringa till miljöenheten. Är hästen redan död, eller måste avlivas samma dag, åker i regel miljöinspektören ut för att bedöma platsen samma dag eller nästa morgon, dock ej helgdagar.

 • Anvisningar för trotjänarbegravning

  Vid val av lämplig plats för nedgrävning ska du ta hänsyn till följande:

  • Det ska vara möjligt att transportera hästkroppen till den tilltänkta
   begravningsplatsen.
  • Avståndet från nedgrävning till närmaste bostad eller vattentäkt bör
   vara minst 200 meter.
  • Avståndet till allmän bebyggelse bör vara så stort som möjligt, och
   platsen bör ligga så avsides att allmänheten, lekande barn och djur inte
   lockas dit.
  • Nedgrävning inom skyddsområde för vattentäkt är inte tillåtet.
  • Avståndet från botten av graven till högsta grundvattenytan under året
   ska vara minst 1 meter. Är du osäker på grundvattennivån? Gräv en
   provgrop och låt den stå ett dygn och se hur vattennivån står samt
   undersök hur markerna brukar se ut under regniga perioder.
  • Jordarten bör vara sand, grus eller morän. Det är en fördel om
   underliggande jordlager utgörs av lera eller silt. Marken bör vara plan
   och sluttningar bör undvikas.
  • Nedgrävning ska ske på ett sådant djup att djur hindras från att gräva
   upp den döda hästen. Graven bör vara så djup att hästen kan täckas med
   minst 1,5 meter jord.
  • Nedgrävningsplatsen bör vara på ett lämpligt avstånd från
   dräneringsledningar.
  • Om nedgrävningsplatsen är nära en grannfastighet bör grannen ge sitt
   medgivande till nedgrävningen.
 • Miljöenheten behöver få in uppgifter innan nedgrävning sker
  • Information om hästen som ska begravas; namn, ras och id-nummer enligt hästpasset.
  • Information om eventuell smittsam sjukdom.
  • Kontaktuppgifter till dig som lämnar in informationen.
  • Kontaktuppgifter för personen som äger hästen om det är någon annan än den som lämnar informationen.
  • Fastighetsbeteckning för den fastighet där begravningen ska äga rum. Om någon annan äger fastigheten ska detta anges samt att ett medgivande från denne ska bifogas.
  •  Karta där du markerar tänkt begravningsplats.
  • Beskrivning av platsen. Se vidare under texten “Anvisning för trotjänarbegravning”
 • Övrig information

  Nedgrävning ska göras innan förruttnelsen påbörjas. Sommartid ska nedgrävning ske snarast efter det att djuret dött. Vid låga temperaturer kan en viss förlängd tid om djurkroppen förvaras på lämplig plats och står under daglig tillsyn.

  Eftersom jorden sjunker ihop efter en tid bör graven täckas så att det bildas en svag ås över denna.
  Märk gärna ut platsen, med till exempel en stor sten.

  Behåll dokumentationen om begravningen i minst två år. Låt dokumentationen följa med fastigheten vid en eventuell framtida försäljning.

  Redskap, behållare samt fordon som används eller kommit i kontakt med den döda hästen bör rengöras efter nedgrävning för att förhindra eventuell smittspridning.

  Veterinärintyg om varför hästen har dött och att hästen inte har lidit av någon smittsam sjukdom kan krävas in om misstanke om detta finns.

 • Besök på plats och avgift

  Kommunen har tillsyn över platsen. Om det anses behövligt med ett tillsynsbesök på plats innan nedgrävning kommer detta att göras, för att säkerställa att val av plats är lämpligt.

  Vi tar ut en avgift för tillsynsbesök och handläggningstid. Taxan är fastställd av kommunfullmäktige.

Kontakta oss

Miljöenheten

Telefonnummer
Växel: 046-25 11 00

Besöksadress

Rådhuset, Torget 1

Stadsbyggnadsförvaltningen