Hoppa till huvudinnehåll

Revisorer

Kommunrevisionen är utsedd av kommunfullmäktige och har till uppgift att kontrollera, utvärdera och granska, samt stödja och främja en effektiv verksamhet i vår kommun.

Revisorerna granskar årligen, utifrån ett väsentlighets- och riskperspektiv, all verksamhet som bedrivs inom styrelsens, nämndernas verksamhetsområde och de kommunala bolagen.

Revisionen granskar att all verksamhet lever upp till “God ekonomisk hushållning” baserat på fullmäktiges beslut.

Kommunrevisionen arbetar efter kommunallagen (länk till Riksdagen.se) och god revisionssed (länk till SKR, Sveriges kommuner och regioner).

Kontakta oss

Thomas Schiffer

Ordförande

Mobilnummer
0735-18 64 49

Gert-Inge Hanshammar (M) vice ordförande

Stefan Knutsson (S)

Michael Sandin (M)

Anders Isaksson (M)

Sakkunnigt biträde Carl-Gustaf Folkeson (PwC)

Stabsekreterare Anna Jarl, Telefon: 0709-35 13 39

Kommunstyrelseförvaltningen