Hoppa till huvudinnehåll

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar till exempel vilka nämnder som ska finnas i kommunen, taxor och avgifter, mål för kommunens olika verksamheter, kommunens budget och kommunalskattens storlek.

Kommunfullmäktige består av 41 ledamöter och 26 ersättare och är det högsta beslutande organet i kommunen. Till fullmäktiges uppgifter hör bland annat att dra upp mål och riktlinjer för den kommunala verksamheten och besluta om kommunens organisation, att fatta beslut om skattesats, att besluta om budget, taxor och avgifter.

Fullmäktige beslutar också i andra frågor av principiell karaktär eller större vikt för kommunen. Som kommunmedborgare har du rätt att vara med och lyssna på fullmäktiges möten. De sammanträder i Medborgarhuset.

Kontakta Kommunfullmäktige

Rickard Svensson

Ordförande

Mobilnummer
0705-14 80 89

Ann-Cathrine Hjert

1:e vice ordförande

Marie Saltarski

2:e vice ordförande

Kommunstyrelseförvaltningen