Hoppa till huvudinnehåll

Hur går det till att fatta beslut?

I kommunen fattas mänger beslut av kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnder, förtroendevalda och tjänstepersoner. Vem eller vilka som fattar besluten beror på den aktuella frågan eller ärendet. Här kan du läsa om beslutsprocessen.

Ärendet kommer in

Beslutsprocessen börjar med att ett ärende kommer in till kommunen. Det kan vara en skrivelse från en myndighet, företag, privatperson, förtroendevald eller en annan nämnd eller förvaltning inom kommunen.

Registrering och diarieföring

Ärendet registreras (diarieförs), vilket innebär att det stämplas med ankomstdatum och får ett unikt diarienummer. Diarienumret används för att hålla ordning på ärendena, underlätta sökning och för att allmänheten lättare ska kunna se vilka ärenden som kommit in.

Beredning

Ärendet lämnas till en handläggare (anställd tjänsteperson) som ansvarar för att det bereds, det vill säga att ett underlag för beslut tas fram. Informationen som handläggaren sammanställer kan arbetats fram inom den egna nämnden (tjänsteskrivelser) eller vara synpunkter som hämtats in från andra instanser (remiss).

Kallelse

När ett ärende är färdigberett tas det upp på en ärendelista till sammanträde för aktuell nämnd, kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. För att ledamöterna ska ha en möjlighet att läsa in sig och ta ställning till informationen som framkommit under beredningen skickas ärendelistan tillsammans med ärendets handlingar i en kallelse till dem innan sammanträdena.

Sammanträde och beslut

Besluten fattas under sammanträden i den aktuella nämnden, kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. När ärendet behandlas kan ledamöterna lägga fram sina förslag på hur nämnden ska besluta. Om det finns flera förslag vinner det som får flest röster.

Protokoll

Efter varje sammanträde skrivs och justeras sammanträdesprotokoll.

Expediering och arkivering

Besluten som tas expedieras, det vill säga skickas till berörda parter och förvaltningar som verkställer respektive beslut. Därefter avslutas ärendet och arkiveras.

Kommunstyrelseförvaltningen