Medborgarförslag

Rådhuset. Foto: Staffanstorps.se

Du som bor i Staffanstorps kommun har rätt att väcka ärenden i kommunfullmäktige genom att lämna in medborgarförslag. Ett medborgarförslag kan gälla mycket, men bara sådant som handlar om kommunens verksamhet och som kommunen är ansvarig för.

Vill du främst lämna synpunkter på kommunens service eller tjänster? Lämna din synpunkt här >> 

 

Vem kan lämna ett medborgarförslag?

Alla medborgare, det vill säga alla som är folkbokförda i Staffanstorps kommun, har rätt att lämna in ett medborgarförslag. Detta innebär följaktligen att företag, föreningar, sammanslutningar, råd och andra slags organisationer inte kan lämna in medborgarförslag.

Hur lämnar jag in ett medborgarförslag?

Ett skriftligt medborgarförslag kan lämnas in till medborgarkontoret i Rådhuset, till nämndsekreterare under sammanträde i kommunfullmäktige, eller skickas direkt per post till: Kansli, Staffanstorps kommun, Torget 1, 245 80 Staffanstorp.

Vad måste ett medborgarförslag innehålla?

  • Medborgarförslaget måste vara undertecknat (med skriftlig signering) samt innehålla namnförtydligande och adressuppgift till förslagsställaren.
  • Medborgarförslaget ska vara ett konkret förslag som handlar om något kommunen har möjlighet att fatta beslut om.
  • Medborgarförslaget får inte ta upp flera olika förslag om skilda saker.
  • Medborgarförslaget får gärna innehålla en motivering till varför det bör genomföras, även om detta strikt sett inte är något krav.

Notera att ovan nämnda krav vad gäller vem som kan lämna ett medborgarförslag, hur ett medborgarförslag lämnas in samt vad ett medborgarförslag måste innehålla ska vara uppfyllda för att medborgarförslaget ska behandlas.

Använd gärna vår blankett för medborgarförslag.

Blankett för medborgarförslag finns även att hämta på biblioteken i Staffanstorp och Hjärup.

Vad händer när jag har lämnat in mitt medborgarförslag?

Medborgarförslaget publiceras snarast här på kommunens webbplats (se nedan eller till vänster) där det finns tillgängligt för allmänheten under 30 dagar. Under denna tid har, i kommunen folkbokförda medborgare möjlighet att ge medborgarförslaget sitt stöd.

Om förslaget stöds av minst 50 i kommunen folkbokförda medborgare tas medborgarförslaget upp för behandling av kommunfullmäktige.

Behandling av medborgarförslag

Kommunfullmäktige beslutar antingen att överlämna medborgarförslaget för beslut i kommunstyrelsen eller annan nämnd, eller att överlämna medborgarförslaget för beredning till kommunstyrelsen eller annan nämnd.

Om medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen eller annan nämnd för beredning endast är det slutligen kommunfullmäktige som beslutar i ärendet.

Om kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen eller annan nämnd för beslut är det istället kommunstyrelsen eller annan nämnd som slutligen beslutar i ärendet.

När ett medborgarförslag har beretts färdigt och kommunfullmäktige, eller annan nämnd till vilken medborgarförslaget överlämnats, avser att fatta beslut i ärendet, bjuds medborgarförslagsställaren in till det sammanträde där ärendet tas upp för avgörande.

Medborgarförslagsställaren ges vid detta sammanträde möjlighet att yttra sig i ärendet. Är sammanträdet i kommunstyrelsen eller i annan nämnd ges medborgarförlagsställaren möjlighet att yttra sig under överläggningarna i ärendet, men får inte delta under själva beslutet.

Inkomna medborgarförslag

2021-KS-519 Medborgarförslag avseende fontänerna i Staffanstorps centrum, publicerat 2021-09-21

Hur stödjer jag ett medborgarförslag?

Du som är folkbokförd i kommunen har möjlighet att ge stöd till de medborgarförslag som publiceras på kommunens webbplats genom att inkomma skriftligen med uppgift om vilket medborgarförslag du stödjer samt namn, adress och egenhändig namnunderskrift.

Stödet skickas till: Kansli, Staffanstorps kommun, Torget 1, 245 80 Staffanstorp eller e-post: kansli@staffanstorp.se

Observera att du måste inkomma med ditt stöd under de 30 dagar medborgarförslaget finns publicerat på webbplatsen.

Stöd till medborgarförslag som inte uppfyller formkraven ovan är inte giltiga.

 

Behandling av personuppgifter

Genom att lämna in ditt medborgarförslag eller stöd till medborgarförslag godkänner du att kommunen behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen som ett led i myndighetens utförande av en uppgift av allmänt intresse. Dina personuppgifter kommer att behandlas i och med handläggningen av medborgarförslaget.

För mer information om Staffanstorp kommuns behandling av personuppgifter läs mer här >>

Hoppa till navigering