Hoppa till huvudinnehåll

Vad betyder orden?

Vid Kommunfullmäktiges sammanträde, andra möten, i protokoll, i handlingar och i andra sammanhang i kommunen används en del ord som kan vara svåra att förstå. I den här ordlistan förklaras en del av dessa ord.

Det du inte hittar i listan kan du hitta i Regeringens ordlista (länk till Regeringen.se)

 • Ajournera

  Ajournera betyder att man tar en paus eller skjuter upp ett ärende till senare tidpunkt eller sammanträde.

 • Allmän handling

  En allmän handling är en handling (brev, e-brev, fax, protokoll, beslut med mera) som har kommit in till kommunen eller som kommunen själv har tagit fram. Allmänna handlingar kan vara offentliga (tillgänglig för alla) eller sekretessbelagda (hemliga). Alla allmänna handlingar som är offentliga har du rätt att ta del av.

 • Beredning

  Att bereda ett ärende, till exempel en motion, kan innebär att faktaunderlag tas fram och frågan diskuteras bland tjänstemän och politiker. Kommunala nämnder som har ett särskilt intresse i fråga som ska avgöras av fullmäktige ska yttra sig. Kommunstyrelsen bereder ärenden som kommunfullmäktige beslutar om.

 • Bordläggning

  Bordläggning innebär att fullmäktige/nämnden skjuter upp beslutet till nästa sammanträde. Under tiden får inte någon ytterligare beredning av ärendet göras.

 • Dagordning

  Föredragningslistan innehåller alla de ärenden som ska behandlas på mötet. Kungörelse till fullmäktigesammanträde ska innehålla alla ärendena som ska behandlas. Handlingarna till sammanträdet innehåller underlag som behövs för beslutet.

 • Dataskyddsförordningen (GDPR)

  Dataskyddsförordningen. Alla verksamheter som hanterar personuppgifter måste följa dataskyddsförordningen (GDPR). Det innebär bland annat att kommunen behöver följa de grundläggande principerna, se till att behandlingen har en rättslig grund och informera de registrerade om hur ni hanterar deras personuppgifter. Alla kommunala nämnder har ett ansvar för att personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt.

 • Delegering

  Att delegera innebär att man överlåter arbete och beslutanderätten till någon annan. Till exempel är högsta beslutande organet i vår kommun kommunfullmäktige. Normalt delegerar fullmäktige många typer av beslut till kommunstyrelsen, som i sin tur kan delegera beslut till andra grupper eller enskilda personer. Dessa sägs sedan fatta beslut på delegering.

 • Interpellation

  En interpellation är en omfattande fråga från en kommunfullmäktigeledamot. Frågan ska vara skriftlig och lämnas in senast tre dagar innan ett sammanträde. Svaret kan leda till en diskussion i fullmäktige. Interpellationer leder inte till beslut. En enkel fråga är en enklare form av interpellation. Vid en enkel fråga är det bara den frågande och den svarande som får debattera. En enkel fråga leder inte till ett beslut.

 • Justering av protokoll

  Ett protokoll ska justeras av ordförande. Vid varje sammanträde med kommunfullmäktige utses dessutom två ledamöter att justera protokollet (vid nämndssammanträde en ledamot). Dessa skriver sina namn på det färdiga protokollet för att godkänna att protokollet korrekt återger det som sammanträdet handlade om.

 • Jäv

  Jäv är när någon av ledamöterna är personligen berörd av ett ärende. En ledamot som är jävig ska gå ut när det ärendet behandlas och får inte delta i beslutet.

 • Kommunfullmäktige

  Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Fullmäktige kan jämföras med Sveriges riksdag och fungerar på ett liknande sätt. Fullmäktige beslutar om till exempel kommunens budget och om hur hög skatten ska vara.

 • Kommunalråd

  Kommunalråd är anställda politiker.

 • Kungörelse

  Att kungöra är detsamma som att offentliggöra att exempelvis ett sammanträde ska hållas. En kungörelse om fullmäktiges sammanträde måste göras minst en vecka före sammanträdet. Kungörelsen ska skickas till ledamöterna, ersättarna och sättas upp på kommunens anslagstavla (i medborgarkontoret) och annonseras i kommunens egen tidning. Kungörelsen behöver bara innehålla tid och plats för sammanträdet.

 • Medborgarförslag

  Ett medborgarförslag är en möjlighet för kommunens invånare att komma med förslag eller lämna synpunkter på kommunens verksamheter. Medborgarförslagen är något av medborgarnas motsvarighet till politikernas motioner och din möjlighet till ett ökat deltagande i den lokala demokratin. Fullmäktige kan överlämna ett medborgarförslag till en nämnd för beslut.

 • Motion

  En motion är ett förslag till Kommunfullmäktige från en ledamot. En motion kan bara lämnas av ledamöter i fullmäktige. Ett ja till motionen betyder att kommunen ska göra så som motionären föreslår. En motion måste alltid beredas innan den kommer upp för beslut.

 • Offentlighetsprincipen

  Offentlighetsprincipen innebär att alla svenska och utländska medborgare har rätt att ta del av allmänna, offentliga (tillgänglig för alla) handlingar hos myndigheter och förvaltningar. Syftet är att ge dig insyn och möjlighet att kontrollera hur politiker och tjänstemän sköter kommunen.

 • Omröstning (votering)

  Omröstning (votering) innebär rösträkning. I första hand röstar fullmäktiges ledamöter genom att rösta ja, nej eller avstå från att delta i beslut om det förslag man röstar om. Fullmäktiges ordförande avgör vilket förslag som fick flest ja-rop. Det kallas att besluta genom acklamation. Om någon begär votering ska rösterna räknas.

 • Presidium

  Ett presidium utgörs av den som är ordinarie ordförande och vice ordförande och av andra vice ordförande på ett fullmäktigesammanträde.

 • Proposition

  Proposition är ett annat ord för förslag. Ett förslag till beslut vid omröstning framställt av ordföranden (i fullmäktige, i kommunstyrelsen eller i nämnderna). En propositionsordning är det sätt som ordföranden lägger fram förslagen till omröstning på. Om det finns mer än två förslag till beslut i ett ärende kan det ha stor betydelse i vilken ordning förslagen ställs mot varandra.

 • Remiss

  En remiss är synpunkter från andra i ett ärende. Myndigheter, organisationer eller personer som får säga vad de tycker om nya förslag.

 • Replik

  En replik (genmäle) är ett svar på tidigare talares anförande. I en replik kan ledamoten korrigera eller bemöta vad en tidigare talare sagt (i ett anförande).

 • Reservation

  En reservation innebär att en ledamot anmäler att han/hon är mot ett beslut som fattats. En reservation kan lämnas antingen skriftligen eller muntligen och tas med i protokollet.

 • Offentlighet- och sekretess

  En särskild lag, offentlighets- och sekretesslagen (länk till Riksdagen.se), anger vilka uppgifter som är sekretessbelagda. Det innebär att kommunen, med stöd av lagen, avgör vad som ska sekretessbeläggas. I dagligt tal säger vi “hemliga handlingar” när vi menar sekretessbelagda handlingar. Syftet med sekretessen kan till exempel vara att skydda enskilda människor i ärenden som rör socialtjänsten. Så om du skickar ett brev till kommunen och skriver “hemligt”, “förtroligt” eller “konfidentiellt” på brevet blir det ändå inte sekretessbelagt, om inte lagen medger det.

 • Återremiss

  Återremiss innebär att fullmäktige/nämnden skickar tillbaka ärendet för ny beredning. Ärendet ska då beredas ytterligare innan ett nytt förslag kommer tillbaka för beslut.

 • Överklaga

  Ett beslut i fullmäktige och av nämnder kan normalt överklagas av dig som bor i Staffanstorps kommun. De finns två olika typer av överklaganden som du kan lämna in; laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär.

  Laglighetsprövning använder du dig av om du anser att kommunen till exempel har fattat ett beslut som bryter mot en lag eller annan författning, då lämnar  du in ett överklagande genom till förvaltningsrätten.

  Ett beslut kan endast upphävas om:

  • beslutet gäller något som kommunen inte kan besluta om
  • beslutet inte har tillkommit på rätt sätt; ”i laga ordning”
  • kommunen har överskridit sina befogenheter, eller beslutet strider mot någon lag

  Förvaltningsbesvär använder du dig av om du anser att ett kommunalt beslut som berör dig som privatperson är felaktigt, då lämnar du in ett överklagande antingen till förvaltningsrätten eller länsstyrelsen.

Kommunstyrelseförvaltningen