Hoppa till huvudinnehåll

Skolsköterska och skolläkare

Varje elev i Staffanstorps kommun har tillgång till Elevhälsans medicinska insats (EMI). EMI består av skolsköterska och skolläkare som ger råd och stöd för att eleven ska utvecklas, må bra och nå sina mål i skolan.

Skolsköterskan arbetar förebyggande och hälsofrämjande genom att erbjuda hälsobesök, hälsoundervisning och vaccinationer. Förutom ett stående basprogram finns EMI också tillgänglig för råd och stöd i psykosociala frågor samt för stöd till pedagoger i frågor gällande fysisk eller psykisk hälsa. EMI hjälper också i mån av tid till med enklare sjukvårdsinsatser som uppstår på skoltid, vid behov av sjukvård av skador som uppstår utanför skolan hänvisas till er vårdcentral. Elever och vårdnadshavare samt skolans övriga personal är målgrupp för arbetet. Arbetet kan ske både på individ-, grupp– och organisationsnivå.

Elevhälsans medicinska insats regleras i Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).

Information och kontakt

 • Hälsobesök

  Skolsköterskan träffar alla elever i förskoleklass och när eleverna går i årskurs 2, 4 och årskurs 7. I förskoleklass sker besöket tillsammans med vårdnadshavare.  

  hälsobesöket ingår ett hälsosamtal där eleven får en möjlighet att samtala om sin hälsa, livsstil och skolsituation med en professionell neutral vuxen. Målet är att tidigt upptäcka elever i behov av stöd eller insatser i något avseende. 

  Hälsobesöket innehåller även undersökningar för att upptäcka avvikelser på syn, hörsel eller tillväxt, samt ryggdeformitet (skolios). 

 • Skolläkare

  Skolläkaren är skolsköterskans medicinska stöd. Skolläkaren utför vid behov planerade hälsoundersökningar med anledning av frågor eller avvikelser som har kommit upp i samband med skolsköterskans hälsosamtal, ex snedhet i ryggen (skolios), frågor kring tillväxt och pubertet samt över- eller undervikt.

  Skolläkaren är också ett stöd i frågor kring vaccinationer som ingår i vaccinationsprogrammet. Vid särskoleansökan krävs det en medicinsk bedömning som en del av utredningen, och det är skolläkaren som gör denna. 

  Skolläkaren träffas efter överenskommelse med skolsköterskan på ert barns skola.

 • Vaccinationer

  Vi arbetar för att alla elever ska ha ett fullgott vaccinationsskydd och erbjuder en fortsättning på det nationella vaccinationsprogram som påbörjades på barnhälsovården. För att skolsköterskan ska kunna vaccinera krävs båda vårdnadshavares skriftliga medgivande. Information och medgivande skickas alltid hem innan vaccination. 

  Vaccinationer erbjuds enligt det svenska barnvaccinationsprogrammet i: 

  • Årskurs 2: Mässling, påssjuka, röda hund
  • Årskurs 5: Humant papillomvirus
  • Årskurs 8: Difteri, kikhosta, stelkramp

  Kombinationsvaccin ges, vilket innebär att eleven får endast en spruta i samband med vaccination.  

  Har man inte följt det svenska vaccinationsprogrammet erbjuder vi komplettering efter en läkarbedömning. 

 • Länkar

  UMO är en webbplats för alla som är mellan 13 och 25 år. På UMO kan du hitta svar på frågor om sex, hälsa och relationer.

  Länk till UMO.se

  1177 Vårdguiden är hela Sveriges samlingsplats för information och tjänster inom hälsa och vård.

  Länk 1177 Vårdguiden

  BUP är barn- och ungdomspsykiatrin, dom bedömer, behandlar och förebygger psykisk ohälsa hos barn och ungdomar under 18 år. Vid en första kontakt med BUP vänder man sig till En väg in via telefonnummer 020-51 20 20.

  Länk till BUP

  BRIS vänder sig till både barn och vuxna och är en av Sveriges ledande barnrättsorganisationer som varje dag kämpar för ett bättre samhälle för barn.

  Länk till BRIS.se

  Friends arbetar för att förebygga mobbning och utsatthet i skolorna.

  Länk till Friends.se

 • Patientsäkerhetsberättelse

  Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivare varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse, som bland annat ska innehålla hur:

  • det organisatoriska ansvaret för patientsäkerhetsarbetet är fördelat inom verksamheten
  • patientsäkerheten genom egenkontroll har följts upp och utvärderats
  • samverkan har möjliggjorts för att förebygga att patienter drabbas av vårdskada
  • risker för vårdskador har hanterats i dokumentationen
 • Kontakta en skolsköterska

  Baldersskolan

  Therese Jarl

  E-post: therese.jarl@staffanstorp.se

  Telefon: 046 – 25 13 59

  Gullåkraskolan

  Gunilla Nilsson

  E-post: gunilla.nilsson3@staffanstorp.se

  Telefon: 046 – 287 18 33

  Louise von Platen

  E-post: louise.vonplaten@staffanstorp.se

  Telefon: 046 – 25 11 55

  Hagalidskolan

  Maria Lundblad Olsson

  E-post: Maria.Lundbladolsson@staffanstorp.se

  Telefon: 046 – 25 13 05

  Hjärups skola

  Hanna Belding

  E-post: hanna.belding@staffanstorp.se

  Telefon: 046 – 25 15 14

  Hjärupslundsskolan/Tiden

  Jenny Linderståhl

  E-post: jenny.linderstahl@staffanstorp.se

  Telefon: 046 – 287 17 89

  Kometskolan

  Margareta Dellhede

  E-post: margareta.dellhede@staffanstorp.se

  Telefon: 046 – 25 13 66

  Kyrkheddinge skola

  Linnea Heiler

  E-post: linnea.heiler@staffanstorp.se

  Telefon: 046 – 25 11 87

  Mellanvångsskolan

  Isabel Röme

  E-post: isabel.rome@staffanstorp.se

  Telefon: 046 – 25 11 56

  Staffanstorps Montessori

  Margareta Dellhede

  E-post: margareta.dellhede@staffanstorp.se

  Telefon: 046 – 25 13 66

  Stanstorpsskolan

  Linnea Heiler

  E-post: linnea.heiler@staffanstorp.se

  Telefon: 046 – 25 11 87

  Tottarps skola

  Jenny Linderståhl

  E-post: jenny.linderstahl@staffanstorp.se

  Telefon: 046 – 287 17 89

  Uppåkraskolan

  Lejla Bojic Catak

  E-post: lejla.catak@staffanstorp.se

  Telefon: 046 – 25 16 35

Vanliga frågor

 • När kontrolleras syn och hörsel?

  Syn och hörsel kontrolleras i samband med hälsobesöket i förskoleklass, samt vid behov.

 • Mitt barn behöver mediciner under skoltid, hur gör jag då?

  Ert barn kan få hjälp med regelbunden medicinering under skoltid. Ta kontakt med ert barns mentor/klasslärare och informera om vilken typ av medicin det gäller. Ni ska sedan fylla i en överlåtelse som skolan har som underlag. Detta gäller inte tillfällig medicin som till exempel antibiotikabehandling.

  Medicinering i skolan är en överenskommelse mellan vårdnadshavare, ert barns behandlande läkare och rektor. Det behövs en tydlig handlingsplan från behandlande läkare, vilken ska förmedlas till rektor.

 • Mitt barn har löss, kan jag skicka mitt barn till skolan?

  Upptäcker du löss hos ditt barn är det viktigt att behandla. Det finns receptfria läkemedel på apoteket. Ditt barn kan gå i skolan igen efter en behandling. Glöm inte informera skolan att ditt barn haft löss. Läs mer på 1177.

 • Mitt barn har kräksjuka/Ett syskon har kräksjuka hur ska jag tänka?

  Har ditt skolbarn kräkningar eller diarréer ska barnet stanna hemma från skolan 1-2 dygn efter att de blivit friska, det vill säga varit kräk- eller diarréefria. Friska och symtomfria syskon kan gå i skolan som vanligt. Läs mer på 1177.

 • Mitt barn har födoämnesallergi/är i behov av specialkost, vem kontaktar jag?

  Anmälan om födoämnesallergi/är i behov av specialkost gör på VKlass. Prata med ert barn om behovet av specialkost så denna själv är medveten om att inte äta den vanliga maten.

 • Jag tror mitt barn har läs- eller skrivsvårigheter, hur går jag vidare då?

  Kontakta ditt barns mentor/klasslärare. Vid en läs- och skrivutredning görs en medicinsk bedömning av skolsköterska, kartläggning av specialpedagog/speciallärare och psykologisk bedömning av skolpsykolog innan eventuell remiss skickas till Logopedmottagning.

 • Mitt barn mår psykiskt dåligt/skadar sig själv, vad ska jag göra?

  Ta kontakt med En väg in för vägledning och råd.

  En väg in når du på telefonnummer 020-51 20 20, vardagar klockan 08.00-16.30.

  Vid akuta problem ring sjukvårdsrådgivningen på 1177.

 • Mitt barn hinner inte alltid till toaletten/är inte torr på natten, hur ska jag hjälpa mitt barn?

  Prata med skolan om problemen och möjligheten att få hjälp med att påminnas om regelbundna toalettbesök. Se till att involvera ert barn i samtalet. Är problemen större kan ni kontakta skolsköterskan för rådgivning. Läs mer om barn om kissar på sig på 1177.

  Är ditt barn inte torr nattetid försök hitta bra rutiner kring toalettbesök och dryckesintag. Att låta barnet kissas innan läggdags och minska på drycken sent på kvällen är två tips. Är problemen större eller ert barn besväras av problemen kan ni kontakta skolsköterskan för rådgivning. Läs mer om sängvätning hos barn på 1177.

 • Vilket stöd finns för mig som vårdnadshavare i kommunen?

  Det finns olika stöd att få i kommunen beroende på vilket behov som finns.

  • På Centrala barn- och elevhälsan kan du komma i kontakt med specialpedagoger, skolpsykologer, skolkuratorer och skolsköterskor. Resurscentrum erbjuder också ibland olika utbildningsgrupper, dessa annonseras på V-klass.
  • Familjeteamet erbjuder rådgivning och samtalsstöd till familjer och arbetar för att stärka relationer i familjer och ger föräldrastöd.
  • Socialtjänsten utreder och ger bistånd till barn, ungdomar och deras familjer för att främja goda uppväxt- och levnadsförhållanden. Här kan man som vårdnadshavare själv söka hjälp om behovet finns.
  • Fenix är en öppenvårdsinsats som riktar sig till ungdomar och unga vuxna i åldern 13-20 år med risk för att hamna i, eller som har problem med alkohol eller droger.
  • Socialtjänsten erbjuder även olika stödgrupper och kurser för föräldrar och barn.

Utbildningsförvaltningen