Hoppa till huvudinnehåll

Farligt avfall

Farligt avfall ska alltid sorteras ut och lämnas in till godkänd mottagare oavsett vilken verksamhet avfallet kommer från. Uppgifter över mängd och typ av avfall ska också antecknas. För att få bättre överblick över hur mycket farligt avfall som finns i Sverige behöver alla verksamheter nu rapportera in uppgifter om sitt farliga avfall till ett register hos Naturvårdsverket.

För att undvika att avfall som är brandfarligt, frätande eller giftigt påverkar människor eller miljö måste det farliga avfallet samlas in, sorteras och rapporteras. Varje år uppstår över två miljoner ton farligt avfall i Sverige. Trots det vet vi inte var en stor del av avfallet tar vägen eller hur flödena ser ut.

Rapportera farligt avfall

Från den 1 november 2020 gäller nya krav på att verksamheter ska rapportera in uppgifter om sitt farliga avfall till ett nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket. Ändringen i avfallsförordningen gäller alla verksamheter som producerar, transporterar, samlar in, behandlar, mäklar eller handlar med farligt avfall. Verksamheter som lämnar ifrån sig, behandlar eller på annat sätt hanterar farligt avfall är sedan tidigare skyldiga att anteckna uppgifter om avfallet. Det kravet finns fortfarande kvar men det som är nytt är att uppgifterna nu ska rapporteras till ett avfallsregister.

Har min verksamhet något farligt avfall?

Ja, nästan alla företag och verksamheter producerar någon form av farligt avfall. Några vanliga exempel är oljor, batterier, elektronikavfall, kemikalier och bekämpningsmedel. Som farligt avfall räknas även;

 • lösningsmedel, färgrester, lim
 • lysrör
 • frätande ämnen
 • termometrar, barometrar och annat som innehåller kvicksilver
 • lågenergilampor och glödlampor

Allt farligt avfall är märkt med en asterisk (*) i bilaga 3 till Avfallsförordningen (2020:614).

Kartlägg, klassa och hitta avfallskoden

Så för att kunna hantera, anteckna och sedan rapportera det farliga avfallet som finns i din verksamhet, måste du först kartlägga det och bedöma om det är farligt eller inte. En bra tumregel är att titta efter symboler och farlighetsmärkning på förpackningar.

Du kan också fråga dig var avfallet kommer ifrån och hur det hanteras av andra i din bransch. Ännu ett bra sätt är att be er leverantör att skicka med säkerhetsdatablad för de produkter ni använder i er verksamhet och som omfattas av krav på säkerhetsdatablad. Avsnitt 13 i säkerhetsdatabladet handlar om avfallshantering.

På Kemikalieinspektionens hemsida kan du läsa mer om säkerhetsdatablad.

Vad ska man anteckna och rapportera?

För varje avfallstyp ska man anteckna följande uppgifter. Det framgår av avfallslagstiftningen. Miljöenheten har tagit fram en exempelmall som visar hur man själv kan föra sina anteckningar om det farliga avfall som uppstår.

 1. Var avfallet har producerats
 2. Datum när avfallet borttransporteras
 3. Hur avfallet transporteras
 4. Vem som ska transportera avfallet
 5. Avfallets vikt i kilogram
 6. Den mottagare och plats där avfallet ska hanteras

Hur går rapporteringen till?

De uppgifter som nämns i ovanstående punkter ska antecknas innan transporten påbörjas och registreras i avfallsregistret senast två arbetsdagar efteråt. Rapporteringen till registret görs på Naturvårdsverkets webbplats. Även då uppgifterna rapporteras in behöver du spara dina anteckningar över farligt avfall i minst 3 år. De ska finnas tillgängliga inom verksamheten och kunna visas för tillsynsmyndigheten vid inspektion.

Tänk igenom riskerna – hanteringen av farligt avfall i verksamheten innan det lämnas

När personer i din verksamhet hanterar farligt avfall är det viktigt att de inte utsätts för några hälsorisker. För att underlätta att det farliga avfallet sorteras rätt innan det blir tid att lämna bort det är enkla och säkra rutiner väldigt bra att ha. Detta eftersom de nya kraven anger att uppgifterna måste dokumenteras innan borttransport påbörjas och att man efter det har två dagar på sig att rapportera in uppgifterna till naturvårdsverkets register.

Här kommer några tips på vad man kan göra:

 • Märk alla behållare med vad de innehåller och kontroller att behållarna inte läcker.
 • Lämna förpackningar med rester av kemikalier som farligt avfall. Oftast är det endast förpackningar som är helt tomma och torra som kan lämnas som plast- eller metallförpackningar.
 • Lämna varje avfallstyp för sig. Farligt avfall får inte blandas eller spädas ut med andra typer av farligt avfall eller med andra material.
 • Ta reda på vilka avfallskoder avfallstyperna i din verksamhet har. Spara avfallskoderna tills verksamheten ska rapportera in farligt avfall i avfallsregistret.
 • När du hanterar eller transporterar farligt avfall inom din verksamhet ska du anteckna vilket farligt avfall du har, vilka mängder och till vem du lämnar det. Anteckningarna ska sparas i minst tre år. Detta krav har funnits tidigare och gäller fortfarande även fast man också ska rapportera till naturvårdsverkets register

Tillsyn

Det bästa avfallet är det som aldrig uppstår. Inte bara för miljön och klimatet, utan även för att minimera kostnaderna och använda resurserna så effektivt som möjligt. Att förebygga avfall kan spara både pengar och resurser i din verksamhet. Det handlar inte om källsortering, utan om något ni gör vid till exempel inköp, lagring och användning för att förhindra att material eller produkter blir till avfall överhuvudtaget. För att hitta hållbara lösningar och möjligheter till utveckling, så behöver man se över flöden i verksamheten, från produkt till det blir avfall, och se var det kan vara möjligt att göra förändringar som kan leda till att minimera avfallet.

Miljöenheten har tillsyn över hantering av avfall inom många verksamheter. Vid tillsyn kontrollerar vi hur avfallet hanteras, sorteras och vart det lämnas. Men vårt mål med tillsynen är att tillsammans med företaget och verksamheten hitta hållbara lösningar för att minimera uppkomsten av avfall.

Först den 1 januari 2022 kommer det att vara en miljösanktionsavgift kopplad till för sen registrering av sitt farliga avfall.

Kontakta oss

Miljöenheten

Telefonnummer
Växel: 046-25 11 00

Besöksadress

Rådhuset, Torget 1

Stadsbyggnadsförvaltningen