Hoppa till huvudinnehåll

Djurhållning och lantbruk

Miljöenheten gör miljötillsyn på lantbruk och hästgårdar. Vid en tillsyn på lantbruk kontrolleras bland annat hantering av växtnäring, spridningsarealer, hantering och förvaring av kemiska bekämpningsmedel men även hantering av avfall och farligt avfall. På hästgårdar omfattar tillsynen framförallt hantering av gödsel men även farligt avfall. När det gäller kontroll av djurskyddsfrågor är det länsstyrelsen som har tillsynsansvar.

En del lantbruks verksamheter kan du behöva ansöka om tillstånd eller göra en anmälan. Ansökan om tillstånd görs till länsstyrelsen i Skåne och en anmälan görs till Stadsbyggnadsnämnden via miljöenheten. Om en verksamhet är tillstånds- eller anmälningspliktig regleras i miljöprövningsförordningen.

Kontakta miljöenheten för blankett om anmälan. Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

 • Slamspridning

  All spridning av slam är miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken. Vid spridning är det viktigt att ta hänsyn till de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken samt gränsvärden för tillförsel av både näringsämnen samt tungmetaller inte överskrids. Stora gödselgivor kan dessutom leda till ökat näringsläckage. Närboende kan uppleva lukten från slam och gödsel som störande. Enligt miljöbalken ska verksamhetsutövaren vidta skäliga åtgärder för att anpassa verksamheten så att störningarna för omgivningen minimeras.

  Slam bör, om det inte är direkt nödvändigt, aldrig mellanlagras innan spridning utan spridas direkt samt myllas ner omgående efter spridning. Om det anses nödvändigt att mellanlagra slammet inför spridning vid något enskilt tillfälle behöver ni ta kontakt med miljöenheten för en bedömning. Planerad plats för lagring samt markförhållanden behöver då redovisas.

  Mer information gällande slamspridning finns i ett informationsblad framtaget av Jordbruksverket (extern länk öppnas i ny flik).

  Spridning av slam regleras i de lokala hälsoskyddsföreskrifterna
  Slam får inte enligt kommunens hälsoskyddsföreskrifter spridas inom område med detaljplan avsedd för bebyggelse.
  Vid spridning av slam eller annan orenlighet intill område med detaljplan gäller att tidpunkten för spridning ska anpassas till sådant väder och vindförhållanden som minskar risken för luktolägenheter samt att nedbrukning ska ske i omedelbar anslutning till spridningen.

 • Gödsel

  Stallgödsel innehåller stora mängder kväve och fosfor som kan läcka ut till yt- och grundvatten och där skapa problem genom övergödning; igenväxning, algblomning och höga nitrathalter i grundvattnet.

  Under hösten och vintern är detta läckage störst eftersom det under denna period förekommer mycket nederbörd och växterna inte tar upp lika mycket näringsämnen som övrig del av året. För att minimera läckage till yt- och grundvatten finns regler för lagring och spridning av stallgödsel.

  För mer information kan du gå vidare till Jordbruksverkets webbplats:

 • Dispens

  De dispenser som ska ansökas hos kommunen gällande gödselspridning är följande;

  • Nedmyllningskrav på mineralgödsel som innehåller urea inom 4 timmar
  • Spridning på snötäckt eller frusen mark
  • Vinterspridningsförbud 1/11 – 28/2
  • Höstspridningsbegränsningar under perioden 1/8 – 31/10
  • Nedmyllningskrav inom 4 timmar
 • Länsstyrelsen har ansvar för djurskyddet

  Länsstyrelserna är den myndighet som har ansvar för att kontrollera djurskyddet och primärproduktion av foder och livsmedel.

  Om du misstänker att djur far illa kontakta Länsstyrelsen på telefonnummer 040/044 – 25 23 50 alternativ 0767 – 87 10 20. Om det är akut och Länsstyrelsen inte går att nå, kan polisen kontaktas på telefonnummer 114 14.

Kontakta oss

Miljöenheten

Telefonnummer
Växel: 046-25 11 00

Besöksadress

Rådhuset, Torget 1

Stadsbyggnadsförvaltningen