Hoppa till huvudinnehåll

Cisterner

Den som har en cistern förlagring av brandfarliga vätskor eller spillolja ansvarar för att den inte påverkar miljön tillexempel genom läckage. Vid ett utsläpp kan både mark, vatten, växter och djur skadas och en eventuell sanering kan innebära stora kostnader. 

Även små läckage kan ha förödande effekter på exempelvis dricksvattnet och göra det otjänligt för användning under lång tid. Om du upptäcker att din cistern har läckt är du skyldig att informera miljöenheten om detta. För vissa cistern finns även krav om återkommande besiktning samt informationsplikt till tillsynsmyndigheten.

Informationsplikt och besiktning

För vissa cisterner gäller krav om information till tillsynsmyndigheten samt särskilda krav inom vattenskyddsområden. Dessa krav regleras i Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2017:5 om skydd mot mark- och vattenföroreningar vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor (extern länk, öppnas i ny flik).Öppnas i nytt fönster.

Bestämmelserna tillämpas på cisterner ovan och i mark med mer än en kubik vätska och på cisterner med mer än 250 liter inom vattenskyddsområde. När en cistern installeras eller tas ur bruk ska den informationen lämnas till tillsynsmyndigheten, vilket är miljöenheten för stadsbyggnadsnämnden.

Föreskrifterna gäller inte hantering av cisterner inom tillståndspliktig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen.

Kraven om återkommande kontroll och besiktning regleras genom föreskrifter hos Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB (extern länk, öppnas i ny flik).Öppnas i nytt fönster.

På Swedacs webbplats kan du söka efter ackrediterade kontrollorgan (extern länk, öppnas i ny flik).

Bra att veta – ändringar i föreskrift pågår

Arbete med föreskriftsändringen pågår. Under år 2018 sammanställdes ett förslag till vägledningstext och skickades ut på remiss till bl.a. större branschorganisationer, länsstyrelser och kommuner. I de inkomna remissvaren framkom att föreskrifterna hade brister och att bestämmelserna upplevdes som oklara. Därmed har naturvårdsverket bedömt att det är befogat att inleda ett arbete med vissa ändringar av NFS 2017:5. Under tiden som arbetet pågår gäller NFS 2017:5 i sin nuvarande form. Mer information finns på Naturvårdsverkets webbplats.

Kontakta oss

Miljöenheten

Telefonnummer
Växel: 046-25 11 00

Besöksadress

Rådhuset, Torget 1

Stadsbyggnadsförvaltningen