Hoppa till huvudinnehåll

Bekämpningsmedel

Bekämpningsmedel kan vara kemiska eller biologiska produkter. Bekämpningsmedel är framtagna för att förhindra att djur, växter eller mikroorganismer orsakar skada på egendom samt skada eller olägenhet för människors eller djurs hälsa.

Det är alltså produkter som är speciellt framtagna för att påverka levande organismer, vilket gör att de också kn orsaka skada på hälsan eller miljön. Många bekämpningsmedel innehåller miljöfarliga ämnen som är svåra att bryta ned. Det är därför viktigt att bekämpningsmedel är godkända och att de används på rätt sätt.

Kemikalieinspektionen

För att få sälja eller använda ett bekämpningsmedel i Sverige måste det vara godkänt av Kemikalieinspektionen, Kemi. Ett medel godkänns endast om det är godtagbart ur hälso- och miljösynpunkt. Ett godkänt medel tilldelas en behörighetsklass som visar vem som får använda medlet. Olika kunskapskrav gäller för de olika behörighetsklasserna och för en del klasser behöver man gå en utbildning och godkännas för denna. Mer information om bekämpningsmedel finns på Kemis webbplats (extern länk, öppnas i ny flik).

Förbud mot användning i vissa områden

På en del områden är det möjligt att  att yrkesmässigt använda växtskyddsmedel efter det att man ansökt tillstånd eller lämnat in en anmälan. Det regleras i förordning (2014:425) om bekämpningsmedel. Den 24 mars 2021 beslutades om en ändring i förordningen som innebär att det är förbjudet att använda växtskyddsmedel inom följande områden;

 • på skolgårdar eller gårdar till förskolor eller på lekplatser som allmänheten har tillträde till
 • i parker eller trädgårdar eller andra områden som i första hand är avsedda att vara rekreationsområden som allmänheten har tillträde till
 • inom koloniträdgårdsområden eller i växthus som inte används yrkesmässigt
 • på tomtmark för bostadshus eller på krukväxter i hemträdgårdsmiljö
 • på växter inomhus utom i produktionslokaler, lagerlokaler och liknande

Förbudet börjar att gälla den 1 oktober 2021.

Det är även förbjudet att använda växtskyddsmedel på ängs- eller betesmark som inte är lämpliga att plöja men som kan användas till slåtter eller bete.

Det finns många bestämmelser gällande användning och hantering av växtskyddsmedel. Mer information finns på Kemis webbplats (extern länk, öppnas i ny flik).

Undantag från förbudet

Kemikalieinspektionen har beslutat att ämnen med låg eller begränsad risk ska undantas från förbudet. Mer information om undantagna ämnen hittar du på kemi.se webbplats (extern länk, öppnas i ny flik).

Tillstånd

Det är förbjudet att utan särskilt tillstånd av den kommunala nämnden yrkesmässigt använda växtskyddsmedel:

 • inom idrotts- och fritidsanläggningar
 • vid planerings- och anläggningsarbeten
 • på vägområden samt på grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor
 • på ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda material

Tillståndsplikten gäller inte växtskyddsmedel som har undantagits. För ansökan om tillstånd kontakta miljöenheten.

Anmälan

Det är förbjudet att utan skriftlig anmälan till den kommunala nämnden yrkesmässigt använda växtskyddsmedel:

 • på vägområden, för att förhindra introduktion, etablering eller spridning av:
 1. invasiva främmande arter, eller
 2. karantänskadegörare enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/2031 eller enligt bestämmelser som genomför den förordningen
 • på banvallar

inom områden som inte omfattas av förbud eller krav på tillstånd och som har en                    sammanhängande area överskridande 1 000 kvadratmeter där allmänheten får färdas fritt.

Den anmälningspliktiga verksamheten får påbörjas tidigast fyra veckor efter det att anmälan har gjorts, om inte nämnden bestämmer något annat. För anmälan kontakta miljöenheten.

Kontakta oss

Miljöenheten

Telefonnummer
Växel: 046-25 11 00

Besöksadress

Rådhuset, Torget 1

Stadsbyggnadsförvaltningen