Hoppa till huvudinnehåll

Fyrverkeri, brandfarlig och explosiv vara

Explosiva varor är explosiva ämnen och blandningar, föremål som innehåller sådana ämnen eller blandningar, samt allt övrigt som tillverkas i avsikt att framkalla en explosiv eller pyroteknisk effekt. Exempel är krut, sprängämnen, ammunition, tändmedel och pyrotekniska varor såsom raketer och fyrverkerier.

Tillstånd (brandfarlig och explosiv vara)

 • När krävs tillstånd?

  Enligt Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor krävs tillstånd för hantering, överföring och import av explosiva varor.

  Lagen om brandfarliga och explosiva varor (länk till riksdagen.se)

 • Vem utfärdar tillstånd?

  Räddningstjänsten Lomma-Staffanstorp utfärdar tillstånden för både Lomma och Staffanstorps kom­muner.

 • Hur söker jag tillstånd för försäljning av fyrverkeri?

  Om du vill sälja fyrverkerier behöver du ett tillstånd för att hantera explosiva varor. Ett tillstånd kan du få om du lämnar in en ansökan.

 • Hur söker jag tillstånd?

  Det är viktigt att din ansökan är komplett. Detta innebär att du måste bifoga samtliga handlingar som är specifika för din hantering. Exempel på sådana handlingar är en sammanställning av sökta mängder, en riskutredning, ritningsunderlag, teknisk specifikation på förvaringsskåp, kursintyg på att förestån­darna genomgått lämplig utbildning m.m. Mer information finns bl.a. i guiden till ansökan.

  Ansökningar som inte är kompletta kommer att returneras, vilket gör att tillståndsprövningen kommer att ta längre tid. Detta kan även leda till att tillståndsansökan blir mer kostsam på grund av den extra tid som handläggaren behöver lägga ner.

 • Vad gäller för brandfarliga varor?

  Det krävs tillstånd för att hantera brandfarliga varor över en viss mängd. Gränserna varierar för olika varor. Den som ansvarar för hanteringen ska också ha utbildning i detta.

  Vid en tillfällig hantering av brandfarlig vara, använda blanketten nedan.

  Det finns mängder brandfarlig vara som får hanteras utan tillstånd, se nedan.

 • Vilka regler för hantering gäller?

  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) utfärdar föreskrifter och allmänna råd för han­tering av brandfarlig vara. Samtliga finns att hämta på myndighetens webbplats.

Vad kostar tillståndet?
Typ av tillståndNytt tillståndFörnyat tillstånd
Fyrverkeriförsäljning 5 420 kronor5 018 kronor
Godkännande av föreståndare1 204 kronor1 204 kronor
Förvaring av explosiv vara, mindre än 60 kilo (kg)4 617 kronor4 215 kronor
Förvaring av explosiv vara, 60 kilo (kg) eller mer7 026 kronor5 420 kronor

För komplicerade eller särskilt tidskrävande ärenden, eller för ärenden som inte kan kategoriseras in enligt tabellen ovan ska individuell tidsberäkning tillämpas.  Avgifterna baseras på en handläggningstid för varje ärende multiplicerad med en timavgift på 803 kronor.

Tillbudsrapportering

Tillståndshavaren har en skyldighet att underrätta tillståndsmyndigheten om en olycka eller ett tillbud har inträffat till följd av en brand eller explosion. Om Räddningstjänsten varit på plats i samband med tillbudet, anses rapporteringen vara uppfylld.

Tillbuds- olycksrapport (PDF 155 KB).

Tillsyn

Vi utför regelbunden tillsyn gällande hantering av brandfarlig vara. Tillsyn sker med regelbundet intervall om ett (1), två (2) eller fyra (4) år beroende på typ av hantering. Vid tillsyn kontrolleras att hanteringen bedrivs enligt gällande hanteringstillstånd och att hanteringsföreskrifter, rutiner och bestämmelser i övrigt efterlevs.

Kommunstyrelseförvaltningen