Hoppa till huvudinnehåll

Livsmedelsverksamhet

Restauranger, butiker och andra som hanterar livsmedel har ett särskilt ansvar för människors hälsa. Allt vi äter och dricker ska verksamheten ta hand om så att vi inte blir sjuka av livsmedlet.

Anmälan om registrering

Anmälan om att starta nytt eller ta över ett livsmedelsföretag görs till Miljöenheten. Stadsbyggnadsnämnden tar ut en avgift för registrering av livsmedelsföretag. Avgiften för registrering motsvarar en timmes handläggning. Startar man en livsmedelsverksamhet utan att först ha anmält denna så kan det bli aktuellt med en sanktionsavgift.

För blankett kontakta miljöenheten eller så hittar du den här.

 • Registrering eller godkännande

  Varje företag eller verksamhet som, med eller utan vinstsyfte, bedriver någon verksamhet som hänger samman med produktion, bearbetning, försäljning eller distribution av livsmedel definieras som ett livsmedelsföretag.

  De flesta livsmedelsverksamheterna i kommunen ska registreras, vilket är ett enkel förfarande. Detta innebär att det kan gå snabbt för dig som företagare att komma igång. Två veckor efter att du lämnat in din anmälan om registrering får du starta din verksamhet, om inte miljöenheten meddelat något annat innan dess.

  Animalieanläggningar (slakterier, styckningsanläggningar, fiskanläggningar, mejerier med flera) ska istället godkännas. Ska du starta eller ta över en animalieanläggning måste du vänta på att anläggningen godkänns.

  Företagets ansvar att se till att verksamheten uppfyller alla krav. Vid det första besöket efter anmälan om registrering kontrolleras hur anläggningen ser ut, hur den är inredd, hur flödet i lokalen är och hur företagets egenkontrollprogram har utformats. Kontrollen kan leda till att livsmedelsföretagaren måste åtgärda eventuella brister som upptäcks. Om bristerna inte åtgärdas kan det leda till begränsningar i verksamheten eller till ett förbud.

 • Sanktionsavgift

  Den 1 januari 2019 ändrades livsmedelslagen och det infördes bland annat sanktionsavgifter vid utebliven registrering.

  Att driva ett livsmedelsföretag utan att först registrera företaget hos kontrollmyndigheten betraktas som en allvarlig överträdelse.

  Enligt den nya lagstiftningen beslutar Stadsbyggnadsnämnden om sanktionsavgift för utebliven registrering vid start av livsmedelsverksamhet samt vid utebliven anmälan om ägarbyte. Sanktionsavgiften baseras på verksamhetens årsomsättning.

 • Egenkontroll

  Företagets ansvar att producera, servera och sälja säker mat är mycket tydligt uttalat i livsmedelslagstiftningen. Med en genomtänkt egenkontroll kan du garantera säkra livsmedel i din verksamhet. För många olika typer av verksamheter finns det idag väl utarbetade branschriktlinjer.

 • Kontroll och riskklassificering

  Alla livsmedelsföretag betalar en avgift för den offentliga kontrollen. Storleken på kontrollavgiften baseras på den kontrolltid som företagets verksamhet kräver. Extra kontroller och provtagningar som måste göras på grund av brister i verksamheten, debiteras utöver kontrollavgiften. Riskklassningen bygger på en modell framtagen av Livsmedelsverket.

  En inspektion är nästan alltid oanmäld. Inspektören kontrollerar vissa delar av verksamheten. En inspektion är en kontroll utförd vid ett visst tillfälle och ska ge en bild över hur det ser ut och fungerar just då. Inspektioner sker med olika tidsintervaller, beroende på i vilken riskklass verksamheten är placerad. Mindre verksamheter med en enkel hantering hamnar i en låg riskklass. Deras kontrolltid blir kanske 1 eller 2 timmar per år. Denna låga kontrolltid innebär att kontroll inte sker varje år utan vart tredje år eller med längre intervall. Verksamheter med hög riskklass kontrolleras ett par gånger per år.

  Revisioner sker på de verksamheter som är placerade i de högre riskklasserna. En revision utförs med ca 3 års mellanrum, däremellan utförs inspektioner

  Du kan läsa om lagar, regler och branschriktlinjer på Livsmedelsverkets webbplats www.slv.seÖppnas i nytt fönster

 • Livsmedel och coronavirus

  Livsmedelsverket informerar på sin hemsida att det idag inte finns någonting som tyder på att viruset smittar genom att man äter mat eller dricker vatten. Coronavirus sprids genom kontakt mellan människor eller genom hostningar och nysningar, så kallad droppsmitta. Kunskap från tidigare utbrott med liknande coronavirus visar också att denna typ av virus smittar från sjuka personer och inte genom ytor som till exempel livsmedel och livsmedelsförpackningar. För mer information se Livsmedelsverkets hemsida.

Kontakta oss

Miljöenheten

Telefonnummer
Växel: 046-25 11 00

Besöksadress

Rådhuset, Torget 1

Stadsbyggnadsförvaltningen