Hoppa till huvudinnehåll

Livsmedelsverksamhet

Restauranger, butiker och andra som hanterar livsmedel har ett särskilt ansvar för människors hälsa. Allt vi äter och dricker ska verksamheten ta hand om så att vi inte blir sjuka av livsmedlet.

Anmälan om registrering

Anmälan om att starta nytt eller ta över ett livsmedelsföretag görs till Miljöenheten. Stadsbyggnadsnämnden tar ut en avgift för registrering av livsmedelsföretag. Avgiften för registrering motsvarar en timmes handläggning. Startar man en livsmedelsverksamhet utan att först ha anmält denna så kan det bli aktuellt med en sanktionsavgift.

För blankett kontakta miljöenheten eller så hittar du den här.

Omklassning
2024 inför Livsmedelsverket en ny riskklassningsmodell för registrerade livsmedelsverksamheter. Det innebär att alla livsmedelsverksamheter kommer att klassas om enligt det nya systemet inför år 2024. Den nya riskklassningen kommer att generera en kontrollfrekvens som innebär ett visst antal kontroller under en femårsperiod. Framöver kommer du inte heller att få en årlig avgift för kontroll utan debitering kommer att ske efteråt i anslutning till kontrollen. Alla befintliga livsmedelsverksamheter kommer att kontaktas av miljöenheten gällande omklassning av verksamheten.

 • Registrering eller godkännande

  Varje företag eller verksamhet som, med eller utan vinstsyfte, bedriver någon verksamhet som hänger samman med produktion, bearbetning, försäljning eller distribution av livsmedel definieras som ett livsmedelsföretag.

  De flesta livsmedelsverksamheterna i kommunen ska registreras, vilket är ett enkel förfarande. Detta innebär att det kan gå snabbt för dig som företagare att komma igång. Två veckor efter att du lämnat in din anmälan om registrering får du starta din verksamhet, om inte miljöenheten meddelat något annat innan dess.

  Animalieanläggningar (slakterier, styckningsanläggningar, fiskanläggningar, mejerier med flera) ska istället godkännas. Ska du starta eller ta över en animalieanläggning måste du vänta på att anläggningen godkänns.

  Företagets ansvar att se till att verksamheten uppfyller alla krav. Vid det första besöket efter anmälan om registrering kontrolleras hur anläggningen ser ut, hur den är inredd, hur flödet i lokalen är och hur företagets egenkontrollprogram har utformats. Kontrollen kan leda till att livsmedelsföretagaren måste åtgärda eventuella brister som upptäcks. Om bristerna inte åtgärdas kan det leda till begränsningar i verksamheten eller till ett förbud.

 • Sanktionsavgift

  Den 1 januari 2019 ändrades livsmedelslagen och det infördes bland annat sanktionsavgifter vid utebliven registrering.

  Att driva ett livsmedelsföretag utan att först registrera företaget hos kontrollmyndigheten betraktas som en allvarlig överträdelse.

  Enligt den nya lagstiftningen beslutar Stadsbyggnadsnämnden om sanktionsavgift för utebliven registrering vid start av livsmedelsverksamhet samt vid utebliven anmälan om ägarbyte. Sanktionsavgiften baseras på verksamhetens årsomsättning.

 • Egenkontroll

  Företagets ansvar att producera, servera och sälja säker mat är mycket tydligt uttalat i livsmedelslagstiftningen. Med en genomtänkt egenkontroll kan du garantera säkra livsmedel i din verksamhet. För många olika typer av verksamheter finns det idag väl utarbetade branschriktlinjer.

 • Kontroll, riskklassning och omklassning

  En inspektion är nästan alltid oanmäld. Inspektören kontrollerar vissa delar av verksamheten. En inspektion är en kontroll utförd vid ett visst tillfälle och ska ge en bild över hur det ser ut och fungerar just då. Inspektioner sker med olika tidsintervaller, beroende på i vilken riskklass verksamheten är placerad. Mindre verksamheter med en enkel hantering hamnar i en låg riskklass. Deras kontrolltid blir kanske 1 eller 2 timmar per år. Denna låga kontrolltid innebär att kontroll inte sker varje år utan vart tredje år eller med längre intervall. Verksamheter med hög riskklass kontrolleras ett par gånger per år.

  Alla livsmedelsföretag betalar till och med 2023 en avgift för den offentliga kontrollen. Storleken på kontrollavgiften baseras på den kontrolltid som företagets verksamhet kräver. Extra kontroller och provtagningar som måste göras på grund av brister i verksamheten, debiteras utöver kontrollavgiften.

  De nya reglerna om klassning som börjar gälla 2024 är anpassade för att styra kontrollen dit den är som mest effektiv. Reglerna tar hänsyn till kända risker kopplade till varor och verksamheter samt syftar till att ge tydligare information och undvika att vilseleda konsumenter. Det betyder att det blir mer livsmedelskontroll tidigare i livsmedelskedjan för att upptäcka och förebygga såväl hälsorisker som informationsbrister.

  Den nya riskklassningsmodellen fastställer en kontrollfrekvens som anges som ”x antal kontroller per fem år”. Modellen är uppbyggd enligt en grundstruktur där verksamheter riskklassas enligt följande uppgifter:

  • huvudsaklig inriktning handlar om hur livsmedlen som verksamheten hanterar sprids, och vilken typ av livsmedel du hanterar.
  • aktiviteter som sker i verksamheten, exempelvis om du kyler ned livsmedel eller tillagar rått kött.
  • produktgrupper som handlar om ifall verksamheten hanterar livsmedel som omfattas av särskilda regler
  • verksamhetens omfattning avser vilken storlek eller spridning verksamheten har, det kan till exempel redovisas som antal årsarbetskrafter eller antal ton utgående mängd livsmedel.

  Verksamhetens kontrollfrekvens per fem år fastställs genom ett beslut efter att vi har beräknat er verksamhets kontrollbehov och gjort en bedömning om verksamheten uppfyller möjligheterna till reduktion. Skäl till reduktion kan exempelvis vara god efterlevnad av livsmedelslagstiftningen eller tredjepartscertifiering.

  Sista steget innan kontrollfrekvensen beslutas är att bedöma om kontrollfrekvensen är rimlig för verksamhet i fråga. Om kontrollmyndigheten bedömer att utfallet inte resulterar i en rimlig kontrollfrekvens kan myndigheten justera frekvensen. Justeringen sker genom att verksamheten klassas om till en annan riskklass inom samma inriktning.

  Den fastställda kontrollfrekvensen utgör verksamhetens planerade kontrollfrekvens under den kommande femårsperioden, om det inte uppkommer skäl för att ändra den tidigare än så. Skäl till att ändra kontrollfrekvensen tidigare än efter fem år kan till exempel vara att man i verksamheten börjar med nya aktiviteter, tillkommer certifiering som aktualiserar reduktion med mera.

  Efter fem år, från att verksamhetens kontrollfrekvens började att gälla, kommer vi att göra en ny bedömning av verksamhetens kontrollbehov och fastställa verksamhetens kontrollfrekvens för en ny femårsperiod, även om förutsättningarna är desamma.

  I kontrollwiki, Livsmedelverkets webbplats för fördjupning, finns all information om den nya riskklassningsmodellen för dig som vill fördjupa dig i hur modellen är uppbyggd, https://kontrollwiki.livsmedelsverket.se/artikel/753/riskklassning-av-anlaggningar-och-verksamheter-fran-och-med-2024.

  Från och med 2024 kommer du inte längre att få en årlig avgift för livsmedelsverksamhet.
  I stället kommer miljöenheten att genomföra kontrollen och därefter debitera nedlagd tid i anslutning till kontrollen.

 • Livsmedel och coronavirus

  Livsmedelsverket informerar på sin hemsida att det idag inte finns någonting som tyder på att viruset smittar genom att man äter mat eller dricker vatten. Coronavirus sprids genom kontakt mellan människor eller genom hostningar och nysningar, så kallad droppsmitta. Kunskap från tidigare utbrott med liknande coronavirus visar också att denna typ av virus smittar från sjuka personer och inte genom ytor som till exempel livsmedel och livsmedelsförpackningar. För mer information se Livsmedelsverkets hemsida.

Kontakta oss

Miljöenheten

Telefonnummer
Växel: 046-25 11 00

Besöksadress

Rådhuset, Torget 1

Stadsbyggnadsförvaltningen