Hoppa till huvudinnehåll

FAQ – Bo, bygga, miljö och trafik

Här kan du få svar på de vanligaste frågorna som ställts till stadsbyggnadsförvaltningen gällande bland annat renhållning, bygglov och trafik.

Bo och bygga

 • ”Får man tvätta bilen på gatan?”

  Ett uttalat förbud mot att tvätta bilen på gatan eller garageuppfarten finns i nuläget inte i miljölagstiftningen. Mer information biltvätt om detta hittar du på vår webbplats.

 • Hur visar jag mitt intresse av att köpa en fribyggartomt?

  I Staffanstorps kommun finns ingen tomt- och villakö. Framtida fribyggartomter kommer att säljas via fastighetsmäklare. Annonsering av tomterna kommer att ske via Hemnet. Mer information finns på kommunens hemsida om Kommunens tomtkö.

 • När kan man flytta in i en lägenhet i Sockerstan?

  På vår projektsida kan du följa utvecklingen av Sockerstan och där finns också länkar till de exploatörer som kommer att bygga på området. Du kan kontakta dem för tidplan.

 • Finns det tillgänglig mark för etablering av ny verksamhet/industri?

  Det finns enstaka tomter kvar i Hemmestorps verksamhetsområde. Information och kontaktperson finns på projektets hemsida. Är det fråga om hyra en lokal eller liknande har kommunen inget tillgängligt men ni kan kontakta Business Port då de har mer kontakt med de privata fastighetsägarna som finns i kommunen.

 • Kommer det att byggas hyres- eller bostadsrätter inom detaljplanen?

  Detaljplanen reglerar inte bostädernas upplåtelseform.

 • När är det inflyttning alternativt försäljningsstart?

  På våra projektsidor kan man följa utvecklingen av våra olika projekt och där finns också länkar till de exploatörer som kommer att bygga på områdena. Du kan kontakta dem för tidplan.

 • Jag undrar hur man ställer sig i bostadskö till planerade bostäder

  Kommunen har ingen bostadskö utan du får kontakta respektive exploatör och hör hur man ställer sig i kö till deras projekt.

 • Hur ser tidplanen ut?

  På våra projektsidor kan man följa utvecklingen av våra olika projekt och där finns också länkar till de exploatörer som kommer att bygga på områdena. Du kan kontakta dem för tidplan.

Bygglov

 • Hur kommer jag i kontakt med bygglovsenheten?

  Besök bygglovsenhetens hemsida där du kan läsa mer om bygglov.

 • Hur ser bygglovsprocessen ut?
 • Hur lång tid tar det att få bygglov?

  När ansökan är komplett gör vi en bedömning av den och ser om din planerade åtgärd bland annat stämmer överens med gällande detaljplan och omgivningen. Ibland skickar vi remisser till berörda grannar eller sakkunniga inom vissa områden. Du har enligt lag rätt att få ett beslut inom 10 veckor, från och med att ansökan bedöms vara komplett (20 veckor vid komplicerade ärenden). Läs gärna i vår bygglovsbroschyr för att kontrollera vilka handlingar som krävs för att ärendet ska anses vara komplett, är ansökan komplett vid inlämning går handläggningen av ärendet fortare.

 • Har mitt ärende kommit in?

  När du ansöker via post eller e-post skickas ett brev ut med bekräftelse på mottaget ärende. Om du ansöker via vår digitala tjänst Mittbygge, så får ni en bekräftelse genom ansökningsportalen när vi mottagit ärendet.

 • Finns det ritningar på min fastighet?

  Det kan du ta reda på genom att besöka bygglovsarkivets hemsida.

 • Hur gör jag för att få ut handlingar som rör en fastighet?

  För att begära ut handlingar som rör en fastighet skicka e-post till bygglov@staffanstorp.se, där du tydligt förklarar vilka handlingar du eftersöker samt vilken fastighetsbeteckning förfrågan avser.

 • När krävs det bygglov för en utvändig ändring? Vad är en väsentlig ändring?

  Ändringar av byggnader som väsentligt påverkar byggandens yttre utseende kräver bygglov. Inom detaljplan krävs det som huvudregel ett bygglov för att ändra en byggnads yttre utseende. Om åtgärden är väsentlig eller inte bedöms från ärende till ärende.

  Inom områden med detaljplan krävs oftast bygglov för att:

  • ändra en byggnads färg
  • byta fasadbeklädnad
  • byta taktäckningsmaterial, eller
  • utföra en annan åtgärd som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende
 • Vad gör jag om jag behöver göra ändringar från mitt beviljade bygglov?

  Då ett beviljat bygglov grundar sig i de inkomna handlingar man ursprungligen ansökt med så får inga större ändringar göras, då detta kan resultera i en ny bygglovsprövning. Om man trots detta ändå vill göra förändringar i sitt bygglov så bör man ta det i samråd med sin handläggare/inspektör, för att säkerställa att det kan anses vara en mindre ändring som ryms inom det beviljade bygglovet.

 • Vad är skillnaden på staket och plank?

  Ett staket är en konstruktion som är genomsiktlig (där det är mellanrum mellan brädorna) medan ett plank är en tät konstruktion. För att få uppföra ett bygglovsfritt staket/plank så får höjden vara maximalt 1,1 meter.  Det finns ett par riktlinjer att ta hänsyn till avseende staket/plank.

  Staket/plank över 1,1 meter kan dock uppföras utan bygglov om följande uppfylls

  • I direkt anslutning till uteplats
  • Maximalt 3,6 meter ifrån huvudbyggnaden
  • Maximal 1,8 meter högt
  • Minst 4,5 meter från tomtgräns, placeras det närmare behöver man grannens godkännande

  Sikttriangeln innebär att staket/plank endast får vara maximalt 0,8 meter högt, för att goda siktförhållanden i korsningar samt vid utfart ska uppnås.

 • Varför ska tillbyggnaden ligga i samma nivå som befintligt hus?

  Enligt plan och bygglagen 8 kapitlet fjärde paragrafen (4§) ska entrévåningar vara tillgänglighetsanpassade. Vid ny- och tillbyggnad ska byggnader anpassas så att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga kan röra sig obehindrat. Äldre byggnader som sedan tidigare inte är tillgänglighetsanpassade måste trots detta ändå konstrueras på ett sätt så den tillkommande delen blir anpassad, då den uppförs enligt dagens gällande regelverk.

 • När krävs det en kontrollansvarig?

  Byggprojektets komplexitet avgör om det krävs kontrollansvarig eller inte. Som generell riktlinje har vi att byggnadsåtgärder som överstiger 40 kvadratmeter (kvm) alltid kräver kontrollansvarig medan byggnadsåtgärder understigande 40 kvadratmeter inte kräver kontrollansvarig. Trots våra riktlinjer kan det ibland ändå krävas kontrollansvarig för byggnadsåtgärder understigande 40 kvm i de fall de anses väldigt komplexa i sitt konstruktiva utförande. I de fall ni ansöker om bygglov eller lämnar in en anmälan där ni inte angett någon kontrollansvarig och vi gör bedömningen att kontrollansvarig krävs, så kommer vi kontakta er.

 • Varför behövs en nybyggnadskarta?

  I vår bygglovsbroschyr kan du läsa mer om nybyggnadskartan. Du kan även kontakta din bygglovshandläggare för besked.

 • Var hittar jag detaljplanen för mitt område?

  Gällande detaljplaner går att hitta på kommunens hemsida genom karttjänst.

 • När en detaljplanen är antagen, hur får vi reda på vilka exploatörer som kommer att bygga?

  Äger kommunen marken anvisar och säljer kommunen marken till en eller fler exploatörer. Detta kan ske etappvis efter detaljplanens antagande om det är ett större utbyggnadsområde. Information och kontaktuppgifter till exploatörerna hittar ni på respektive projektsida.

  Är marken privatägd finns det alltid en exploatör vid detaljplanens start. Information och kontaktuppgifter till exploatörerna hittar ni på respektive projektsida.

 • Vilken adress får jag till mitt nybyggda hus?

  Vi registrerar en ny adress när du ringer 046-25 14 40 och frågar. Läs mer på vår sida om adresser.

 • Vad innebär fackmannamässigt?

  Fackmannamässiga ritningar innebär att ritningarna är gjorda i skala och har korrekta symboler och markeringar.

  Fackmannamässiga ritningar ska till exempel:

  • vara ritade med rena svarta linjer på vitt papper (antingen för hand med linjal eller med datorprogram)
  • ha tydliga siffror, bokstäver och symboler med mera
  • ha ett rithuvud (en ruta med information om ritningen)
  • tydligt visa vad som ska byggas och vad som är befintligt (existerar från början)
  • vara ritade och utskrivna i skala (kontrollera med en linjal att ritningarna är rätt innan de skickas in)
  • ha en skalstock
  • ha tydliga mått, i meter med minst en decimal (exempelvis 10,5 m)
  • innehålla uppgift om vilket höjdsystem som är använt om ritningen innehåller höjduppgifter, t ex markhöjder eller höjdkurvor
  • ha utritade byggnader lägesbestämda mot tomtgräns (det betyder att de har två vinkelräta mått mot tomtgräns, så att minsta avstånd till granne eller tomtgräns framgår)
  • ha utritade marklinjer på fasadritningar
  • ha markeringar på planerna var detaljer är placerade samt var sektionerna är tagna (var snittet går)

Renhållning

 • Vad gäller kring den nya renhållningsentreprenaden?

  Avtalet började att gälla den 1 februari 2020 och gäller till och med 2027.

 • Hur går jag till väga om jag vill dela kärl med min granne?

  Du och en granne kan från den 1 februari 2020 dela kärl med varandra. För att kunna göra detta får ni vända er till Ohlssons (kundtjänst telefon 046-70 99 00) där de berättar mer om hur man ansöker om detta. Om två hushåll vill dela på avfallskärl kommer båda var för sig att betala grundavgiften på 1 060 kronor och sedan dela på den rörliga avgiften.

 • Får vi ut matavfallspåsar?

  Om du har valt ett kärl med matavfallsfack så kommer du samtidigt som du får ut ditt kärl, få en bunt med matavfallspåsar samt en hållare för dessa att ha i köket. När du behöver nya matavfallspåsar lägger du en påse under locket av ditt kärl vid hämtning så lägger miljöarbetarna ut en ny bunt påsar till dig.

 • Kommer ni fortfarande erbjuda hämtning av grovavfall?

  Ja, ni kommer fortfarande att kunna lämna grovavfall för upphämtning utanför era hus, detta kan ni göra kostnadsfritt en (1) gång i månaden.

  Detta gör ni genom att:

  • ringa till Ohlssons på telefon 046-70 99 00, som berättar vilken vecka de är ute och hämtar.
  • placera ditt grovavfall vid tomtgräns senast måndag klockan 06.30 den aktuella hämtningsveckan.
  • märk avfallet ”grovavfall”.

  En exakt dag kan inte garanteras eftersom det beror på hur många kollin som ska hämtas.

Vatten och avlopp (VA)

 • Jag vill ha hjälp med att stänga av vattnet till mitt hus. Hur gör jag?

  Vattenavstängning hanteras av personalen på reningsverket. De kan hjälpa er att stänga ventilen. Du tar även kontakt med reningsverkets personal då du vill ha vattnet påsatt igen.

  Kontakt

  Journummer 070-325 12 97

 • Min pump till avloppet larmar. Vad gör jag?

  Avloppspumpar hanteras av personalen på reningsverket. Ring dem så kommer de och kontrollerar pumpen. Är pumpen trasig så kommer den att bytas av reningsverkets personal.

  Kontakt

  Journummer 070-325 12 97

 • Hur ansluter jag mig till kommunalt vatten och avlopp?

  Om din fastighet ligger i Staffanstorps kommuns verksamhetsområde för vatten och avlopp så skickar du in en servisansökan. Att ansluta till kommunalt vatten och avlopp är förenat med en avgift. Läs mer om servisansökan på kommunens hemsida om vatten och avlopp. Där kan du också ladda ner blankett för servisansökan.

 • Vad kostar det att ansluta sig till kommunalt vatten och avlopp?

  Anslutningsavgiften är baserad på flera faktorer som storlek på tomt, antal ledningar som skall dras fram och vad som skall anslutas. Priset kan variera beroende på om det är en bostad eller en verksamhet (företag) som skall anslutas. Priser och typexempel kan du hitta i VA-taxan.

 • Jag önskar få vatten och avloppsritningar inne på min privata tomt. Hur går jag tillväga?

  Tekniska avdelningen har inte ritningar på vatten och avlopp inne på privata fastigheter. Vi har ritningar över det kommunala VA nätet och på våra ritningar framgår i de flesta fall servislägen, det vill säga där privata fastigheter är inkopplade till det kommunala nätet. Om du vill få tillgång till ritningar som visar läget för servisen till din fastighet är det snabbaste sättet att skapa ett ärende på tjänsten Ledningskollen.se.

  Du kan också kan du kontakta en VA-ingenjör på e-post, teknik@staffanstorp.se

  VA-ledningar inne på fastigheten kan i vissa fall finnas med på bygglovsritningar för din fastighet. Bygglovs­ritningar finns arkiverade hos Miljö- och bygglovsenheten.

Trafikfrågor

 • Jag vill ha farthinder på min gata där jag bor, hur går jag tillväga? Bilisterna kör fort på gatan, hur går man tillväga för att bli av med problemet?

  Först och främst bör Polisen kontaktas då de är tillsynsmyndighet vid hastighetsöverträdelser. Farthinder beslutas politiskt i kommunen. Ta först kontakt med tekniska avdelningen via e-post teknik@staffanstorp.se, för att berätta om vad du anser är problem på gatan. Därefter får du ett svar av berörd tjänsteperson. Skulle du inte vara nöjd med svaret du får finns möjlighet att lämna in ett medborgarförslag. På så sätt beslutas frågan politiskt.

 • Folk parkerar dåligt/trafikfarligt på min gata/annan plats. Vad kan ni göra åt saken?

  Ta kontakt med parkeringsvakterna via e-post parkeringsvakt@staffanstorp.se och förklara problemet. Parkeringsvakten kontrollerar därefter på platsen och skulle det behövas så sätts det parkeringsanmärkning på felparkerat fordon. Skulle inte detta hjälpa mot problemet kan man ser över möjligheten att reglera platsen med bland annat parkeringsförbud.

 • Det står ett fordonsvrak/en skrotbil här, kan ni ta bort den?

  För att flytta någon annans egendom, vilket ett fordon är, finns specifik lagstiftning. Först och främst kontaktas parkeringsvakten på som kontrollerar på plats. Därefter kan de välja att sätta en parkeringsanmärkning och försöka få bort fordonet på så sätt eller så kan de beställa en fordonsflytt direkt av vår entreprenör. Värt att notera att det kan vara väldigt tidskrävande att få till en fordonsflytt – det är inget som kan göras direkt.

Stadsbyggnadsförvaltningen