Hoppa till huvudinnehåll

FAQ – Bygga, bo och miljö

Här kan du få svar på de vanligaste frågorna som ställts till stadsbyggnadsförvaltningen gällande bland annat bygglov, vatten/avlopp, brandskydd och miljö.

Bo och bygga

 • Hur visar jag mitt intresse av att köpa en fribyggartomt?

  I Staffanstorps kommun finns ingen tomt- och villakö. Framtida fribyggartomter kommer att säljas via fastighetsmäklare. Annonsering av tomterna kommer att ske via Hemnet. Mer information finns på kommunens hemsida om Kommunens tomtkö.

 • När kan man flytta in i en lägenhet i Sockerstan?

  På vår projektsida kan du följa utvecklingen av Sockerstan och där finns också länkar till de exploatörer som kommer att bygga på området. Du kan kontakta dem för tidplan.

 • Finns det tillgänglig mark för etablering av ny verksamhet/industri?

  Det finns enstaka tomter kvar i Hemmestorps verksamhetsområde. Information och kontaktperson finns på projektets hemsida. Är det fråga om hyra en lokal eller liknande har kommunen inget tillgängligt men ni kan kontakta Business Port då de har mer kontakt med de privata fastighetsägarna som finns i kommunen.

 • Kommer det att byggas hyres- eller bostadsrätter inom detaljplanen?

  Detaljplanen reglerar inte bostädernas upplåtelseform.

 • När är det inflyttning alternativt försäljningsstart?

  På våra projektsidor kan man följa utvecklingen av våra olika projekt och där finns också länkar till de exploatörer som kommer att bygga på områdena. Du kan kontakta dem för tidplan.

 • Jag undrar hur man ställer sig i bostadskö till planerade bostäder

  Kommunen har ingen bostadskö utan du får kontakta respektive exploatör och hör hur man ställer sig i kö till deras projekt.

 • Hur ser tidplanen ut?

  På våra projektsidor kan man följa utvecklingen av våra olika projekt och där finns också länkar till de exploatörer som kommer att bygga på områdena. Du kan kontakta dem för tidplan.

Bygglov

 • Hur kommer jag i kontakt med bygglovsenheten?

  Besök bygglovsenhetens hemsida där du kan läsa mer om bygglov.

 • Finns det planer på att bygga nya hus i kommunen? Och i så fall var?

  På kommunens hemsida kan du läsa om pågående och kommande projekt. Där finns olika  projektsidor där man kan se vilka som ska bygga på ett visst område.

  När lediga fribyggartomter finns så kommer dessa att förmedlas genom mäklare.

 • Hur ser bygglovsprocessen ut?
 • Hur lång tid tar det att få bygglov?

  När ansökan är komplett gör vi en bedömning av den och ser om din planerade åtgärd bland annat stämmer överens med gällande detaljplan och omgivningen. Ibland skickar vi remisser till berörda grannar eller sakkunniga inom vissa områden. Du har enligt lag rätt att få ett beslut inom 10 veckor, från och med att ansökan bedöms vara komplett (20 veckor vid komplicerade ärenden). Läs gärna i vår bygglovsbroschyr för att kontrollera vilka handlingar som krävs för att ärendet ska anses vara komplett, är ansökan komplett vid inlämning går handläggningen av ärendet fortare.

 • Hur gammalt får ett bygglov vara innan man behöver ansöka om ett nytt?

  Från det att bygglovet vunnit lagakraft ska åtgärden påbörjas inom två (2) år och avslutas inom fem (5 )år. Har man inte gjort det måste ett nytt bygglov sökas för åtgärden.

 • Hur ansöker jag om rivningslov?

  För att ansöka om rivningslov så ska en ansökningsblankett inlämnas tillsammans med ritning som visar vad som ska rivas samt en miljöinventering.

  Ansökan kan även göras via e-tjänsten mittbygge.se

  Mer information kan du läsa på vår sida om Rivningslov.

 • Har mitt ärende kommit in?

  När du ansöker via post eller e-post skickas ett brev ut med bekräftelse på mottaget ärende. Om du ansöker via vår digitala tjänst Mittbygge, så får ni en bekräftelse genom ansökningsportalen när vi mottagit ärendet.

 • Finns det ritningar på min fastighet?

  Det kan du ta reda på genom att besöka bygglovsarkivets hemsida.

 • Hur gör jag för att få ut handlingar som rör en fastighet?

  För att begära ut handlingar som rör en fastighet skicka e-post till bygglov@staffanstorp.se, där du tydligt förklarar vilka handlingar du eftersöker samt vilken fastighetsbeteckning förfrågan avser.

 • När krävs det bygglov för en utvändig ändring? Vad är en väsentlig ändring?

  Ändringar av byggnader som väsentligt påverkar byggandens yttre utseende kräver bygglov. Inom detaljplan krävs det som huvudregel ett bygglov för att ändra en byggnads yttre utseende. Om åtgärden är väsentlig eller inte bedöms från ärende till ärende.

  Inom områden med detaljplan krävs oftast bygglov för att:

  • ändra en byggnads färg
  • byta fasadbeklädnad
  • byta taktäckningsmaterial, eller
  • utföra en annan åtgärd som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende
 • Vad gör jag om jag behöver göra ändringar från mitt beviljade bygglov?

  Då ett beviljat bygglov grundar sig i de inkomna handlingar man ursprungligen ansökt med så får inga större ändringar göras, då detta kan resultera i en ny bygglovsprövning. Om man trots detta ändå vill göra förändringar i sitt bygglov så bör man ta det i samråd med sin handläggare/inspektör, för att säkerställa att det kan anses vara en mindre ändring som ryms inom det beviljade bygglovet.

 • Hur överklagar man ett beslut om bygglov?

  Ett beslut om bygglov kan överklagas hos Länsstyrelsen i Skåne län. För att Länsstyrelsen ska ta upp ert överklagande måste er skrivelse ha inkommit inom tre (3) veckor från den dag ni fick del av beslutet till:

  Staffanstorps kommun/Stadsbyggnadsnämnden
  245 80 Staffanstorp

  Besvärsskrivelsen ska riktas till Länsstyrelsen, men lämnas in till kommunen.

 • Vad är skillnaden på staket och plank?

  Ett staket är en konstruktion som är genomsiktlig (där det är mellanrum mellan brädorna) medan ett plank är en tät konstruktion. För att få uppföra ett bygglovsfritt staket/plank så får höjden vara maximalt 1,1 meter.  Det finns ett par riktlinjer att ta hänsyn till avseende staket/plank.

  Staket/plank över 1,1 meter kan dock uppföras utan bygglov om följande uppfylls

  • I direkt anslutning till uteplats
  • Maximalt 3,6 meter ifrån huvudbyggnaden
  • Maximal 1,8 meter högt
  • Minst 4,5 meter från tomtgräns, placeras det närmare behöver man grannens godkännande

  Sikttriangeln innebär att staket/plank endast får vara maximalt 0,8 meter högt, för att goda siktförhållanden i korsningar samt vid utfart ska uppnås.

 • Behöver jag ansöka om bygglov för att bygga ett staket?

  I Staffanstorps kommun gäller att ett plank eller staket med maximal höjd om 1,10 meter är bygglovsbefriat.

  Höjden räknas från den lägsta marknivån. Plank/staket med en höjd som överskrider 1,10 meter är bygglovspliktigt oavsett vilket material planket är gjort av.

 • Varför ska tillbyggnaden ligga i samma nivå som befintligt hus?

  Enligt plan och bygglagen 8 kapitlet fjärde paragrafen (4§) ska entrévåningar vara tillgänglighetsanpassade. Vid ny- och tillbyggnad ska byggnader anpassas så att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga kan röra sig obehindrat. Äldre byggnader som sedan tidigare inte är tillgänglighetsanpassade måste trots detta ändå konstrueras på ett sätt så den tillkommande delen blir anpassad, då den uppförs enligt dagens gällande regelverk.

 • När krävs det en kontrollansvarig?

  Byggprojektets komplexitet avgör om det krävs kontrollansvarig eller inte. Som generell riktlinje har vi att byggnadsåtgärder som överstiger 40 kvadratmeter (kvm) alltid kräver kontrollansvarig medan byggnadsåtgärder understigande 40 kvadratmeter inte kräver kontrollansvarig. Trots våra riktlinjer kan det ibland ändå krävas kontrollansvarig för byggnadsåtgärder understigande 40 kvm i de fall de anses väldigt komplexa i sitt konstruktiva utförande. I de fall ni ansöker om bygglov eller lämnar in en anmälan där ni inte angett någon kontrollansvarig och vi gör bedömningen att kontrollansvarig krävs, så kommer vi kontakta er.

 • Varför behövs en nybyggnadskarta?

  I vår bygglovsbroschyr kan du läsa mer om nybyggnadskartan. Du kan även kontakta din bygglovshandläggare för besked.

 • Var hittar jag detaljplanen för mitt område?

  Gällande detaljplaner går att hitta på kommunens kartportal om kommunal planering.

 • När en detaljplanen är antagen, hur får vi reda på vilka exploatörer som kommer att bygga?

  Äger kommunen marken anvisar och säljer kommunen marken till en eller fler exploatörer. Detta kan ske etappvis efter detaljplanens antagande om det är ett större utbyggnadsområde. Information och kontaktuppgifter till exploatörerna hittar ni på respektive projektsida.

  Är marken privatägd finns det alltid en exploatör vid detaljplanens start. Information och kontaktuppgifter till exploatörerna hittar ni på respektive projektsida.

 • Vilken adress får jag till mitt nybyggda hus?

  Vi registrerar en ny adress när du ringer 046-25 14 40 och frågar. Läs mer på vår sida om adresser.

 • Behöver jag söka bygglov för ett garage?

  Ja, det krävs bygglov för att bygga ett garage. Däremot om fastigheten är placerad utanför detaljplanelagt område och utanför sammanhållen bebyggelse är det möjligt att uppföra en komplementbyggnad som är underordnad huvudbyggnaden utan bygglov.

  Ansökan går att göra via e-tjänsten mittbygge.se och då ska handlingar så som situationsplan, planritning och fasadritning bifogas med ansökan.

  Du kan läsa mer om bygglov på Boverkets hemsida (extern länk)Öppnas i nytt fönster

 • Vad innebär fackmannamässigt?

  Fackmannamässiga ritningar innebär att ritningarna är gjorda i skala och har korrekta symboler och markeringar.

  Fackmannamässiga ritningar ska till exempel:

  • vara ritade med rena svarta linjer på vitt papper (antingen för hand med linjal eller med datorprogram)
  • ha tydliga siffror, bokstäver och symboler med mera
  • ha ett rithuvud (en ruta med information om ritningen)
  • tydligt visa vad som ska byggas och vad som är befintligt (existerar från början)
  • vara ritade och utskrivna i skala (kontrollera med en linjal att ritningarna är rätt innan de skickas in)
  • ha en skalstock
  • ha tydliga mått, i meter med minst en decimal (exempelvis 10,5 m)
  • innehålla uppgift om vilket höjdsystem som är använt om ritningen innehåller höjduppgifter, t ex markhöjder eller höjdkurvor
  • ha utritade byggnader lägesbestämda mot tomtgräns (det betyder att de har två vinkelräta mått mot tomtgräns, så att minsta avstånd till granne eller tomtgräns framgår)
  • ha utritade marklinjer på fasadritningar
  • ha markeringar på planerna var detaljer är placerade samt var sektionerna är tagna (var snittet går)

Miljö och hälsa

 • ”Får man tvätta bilen på gatan?”

  Ett uttalat förbud mot att tvätta bilen på gatan eller garageuppfarten finns i nuläget inte i miljölagstiftningen. Mer information biltvätt om detta hittar du på vår webbplats.

 • Vad gäller för att installera bergvärme? Några särskilda tillstånd?

  För att installera bergvärme så måste man lämna in en anmälan till miljöenheten då det innehåller köldmedia.

  Kontakta oss på e-post miljo@staffanstorp.se, eller telefon 046-25 11 00 (växel).

 • Var hittar jag information om avfallssortering?
 • Är det tillåtet att sälja nygräddade våfflor vid en skolfest?

  Det är tillåtet och om arrangemanget är tillfälligt dvs inte återkommer regelbundet under året (men några få gånger är ok) så är det ok att ha serveringen utan att registrera sig som en livsmedelsverksamhet.

  Det man dock ska komma ihåg och som gäller i alla lägen när man släpper ut livsmedel på marknaden är att man har ett grundläggande ansvar att servera säkra livsmedel så
  att ingen blir sjuk eller far illa på annat sätt av det man serverar.

  Tänk på bland annat god hygien och allergier.

 • Vad gäller kring rökförbud i kommunen?

  Staffanstorps kommun tillämpar folkhälsomyndighetens föreskrifter. Rökning är förbjuden på allmänna platser så som uteserveringar, kollektiva färdmedel, idrottsanläggningar, lekplatser och entréer dit allmänheten har tillträde.

  Mer information om rökfria utomhusmiljöer (länk till folkhalsomyndigheten.se)Öppnas i nytt fönster

 • Jag vill bli av med min gamla soffa och TV. Kan jag få dem hämtade?

  Ja det kan du få. Det går att lämna grovavfall för upphämtning utanför era hus, detta kan ni göra kostnadsfritt en gång i månaden. Detta gör ni genom att ringa till Ohlssons (telefon 046-70 99 00), som berättar vilken vecka de är ute och hämtar.

  Placera ditt grovavfall vid tomtgräns senast måndag klockan 06.30 den aktuella hämtningsveckan. Märk avfallet ”grovavfall”. En exakt dag kan inte garanteras eftersom det beror på hur många kollin som ska hämtas.

 • Vad får jag lämna på återvinningscentralen och när är det öppet?

  Återvinningscentralen i Staffanstorp har öppet måndag-torsdag mellan klockan 11-18, fredag-söndag klockan 09-15.

  Mer information om vad som kan lämnas på återvinningscentralen samt avvikande öppettider (länk till sysav.se)Öppnas i nytt fönster

Stadsbyggnadsförvaltningen