Hoppa till huvudinnehåll

Starta enskild verksamhet i förskola och skola

Huvudman för fristående förskola eller skola benämns i skollagen enskild huvudman. Enskilda får efter ansökan godkännas som huvudmän för förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och fritidshem.

Godkännande av enskild huvudman

Den kommun där utbildningen ska bedrivas handlägger godkännande av enskild huvudman för

 • förskola
 • friliggande fritidshem (som ej är anslutet till skola) eller
 • pedagogisk omsorg eller fritidshem som erbjuds i stället för förskola och/eller fritidshem

Ansökan om godkännande att starta fristående förskola eller fritidshem i Staffanstorp görs digitalt till kommunen.

Statens skolinspektion handlägger ärenden om godkännande av enskild som huvudman för

 • förskoleklass
 • grundskola
 • anpassad grundskola
 • gymnasieskola
 • anpassad gymnasieskola eller
 • fritidshem som anordnas vid en skolenhet med förskoleklass, grundskola eller anpassad grundskola.

Den myndighet som beviljar en enskild huvudman godkännande att bedriva utbildning har också tillsynsansvar för att utbildningen bedrivs i enlighet med gällande lagar och andra föreskrifter. Detta innebär att Staffanstorps kommun är tillsynsmyndighet för de fristående förskolorna i Staffanstorps kommun medan Statens Skolinspektion har tillsynsansvar för de fristående grundskolorna och fritidshemmet.

 • Tillsyn fristående förskolor

  Enligt skollagen är det kommunen som är tillsynsmyndighet och därmed har tillsynsansvar över de fristående förskolor som bedriver verksamhet inom kommunens gränser. Tillsynen ska omfatta i vilken mån den fristående verksamheten följer gällande lagar och andra föreskrifter.

  I Staffanstorps kommun genomförs tillsyn av de fristående förskolorna genom verksamhetsbesök. Vidare tar kommunen del av olika handlingsplaner samt resultat på föräldraenkäter.

  Tillsynen fokuserar på läroplanens målområden:

  • Normer och värden
  • Utveckling och lärande
  • Barns inflytande
  • Förskola och hem
  • Samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet
  • Uppföljning, utvärdering och utveckling
  • Förskolechefens ansvar

  Vidare behandlar tillsynen;

  • Förutsättningar
  • Tillgänglighet
  • Säkerhetsrutiner

  Efter tillsynen upprättas ett tillsynsbeslut utifrån hur väl förskolan uppfyller uppdraget i de nationella styrdokumenten. Om kommunen bedömer att förskolan inte uppfyller skollagens krav på utbildningen har kommunen skyldighet att göra ingripanden som regleras av skollagen.

  De ingripande som kommunen kan använda sig av är:

  • anmärkning
  • föreläggande
  • föreläggande förenat med vite
  • återkallelse av godkännande och/eller beslut om rätt till bidrag

  Om kommunen vid tillsynen gör bedömningen att förskolan visar brister i hur väl de uppfyller skollagens krav och väljer att vidta ingripande får förskolan möjlighet att åtgärda dessa brister. Hur lång tid de har på sig beror på vilken typ av brist det är, om den medför risker för barnen eller hur lång tid åtgärderna kan beräknas ta. Åtgärderna följs upp av kommunen och det upprättas att uppföljningsbeslut.

 • Ägar- och ledningsprövning

  Från 1 januari 2019 skärptes kraven för enskilda huvudmän som bedriver fristående förskola. De skärpta kraven innebär att utbildningsnämnden kommer att bedöma ytterligare omständigheter vid godkännandeprövning samt vid tillsyn av fristående förskolor. De skärpta kraven omfattar inte enskild pedagogisk omsorg och påverkar därmed inte utbildningsnämndens godkännande och tillsyn av denna verksamhetsform.

  En huvudman som gör förändringar inom ägar- och ledningskretsen är från och med den 1 januari 2019 skyldig att anmäla detta till utbildningsnämnden inom en månad efter att bytet av ägare/person genomförts.

Kontakta Utbildningsförvaltningen

Telefonnummer
046- 25 11 00 (växel)

Utbildningsförvaltningen