Hoppa till huvudinnehåll

Grundskola och förskoleklass

Grundskolan och förskoleklass är obligatorisk skolform och omfattar alla barn mellan 6 och 15 år. I Staffanstorps kommun finns det tio kommunala skolor och en friskola. Det finns cirka 3 500 elever i våra kommunala skolor och cirka 1 500 av dem är inskrivna på fritidshem.

Om ni har några allmänna frågor gällande utbildning i kommunen kan ni vända er till Utbildningskontoret. I övriga ärenden hänvisar vi till kommunens skolor. Frågor angående friskolorna i kommunen besvaras av skolorna själva.

Vill du ha utförliga rapporter skola för skola kan du besöka Siris, Skolverkets verktyg för statistik. Det finns dessutom långa tidsserier för den som är intresserad av utveckling över tid.

Visa kommunens grundskolor på karta >>

Förväntansdokument-2023-folder

 • Trygghet

  Alla som vistas i skolan ska känna sig trygga. Arbetsmiljön ska skapa arbetsro och locka fram lusten att lära. Alla skolor arbetar med ett tydligt värdegrundsarbete och arbetar mot diskriminering och annan kränkande behandling. På skolornas hemsida kan du läsa deras egna planer mot kränkande behandling och för likabehandling. Skolorna använder olika kvalitetssäkrande verktyg för att ta reda på hur barn, elever och medarbetare upplever sin skola.

  Förskolan och skolan är barn och elevers arbetsplats. De har rätt till en bra och säker arbetsmiljö som är fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

 • Förebygga diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling

  Alla barn och elever ska känna sig trygga i den pedagogiska verksamheten. Ingen ska utsättas för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. Mobbning är en form av kränkande behandling.

  Enligt diskrimineringslagen och skollagen ansvarar kommunen för att det finns en likabehandlingsplan och en plan mot kränkande behandling inom samtliga pedagogiska verksamheter där kommunen är huvudman.

  Planerna ska visa de långsiktiga insatserna för att främja barn och elevers lika rättigheter som ingår i det vardagliga arbetet. Vidare ska planerna beskriva det förebyggande arbete som anpassas för varje verksamhet. Planerna ska också innehålla rutiner för att upptäcka, utreda och förhindra diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

  Barn och elever ska inkluderas i det kontinuerliga arbetet med planerna.

  Det finns sådana planer på varje förskola och skola.

 • Delaktighet

  Varje förskola och skola har ett förskoleråd respektive ett skolråd. Att vara med i rådet innebär att man får insyn och kan vara med och påverka. Du som ingår i rådet har till uppgift att vid föräldramöten sprida och lyfta upp information samt att ta frågor med dig tillbaka till rådet.

  I förskole- och skolrådet diskuteras inte enskilda barn, vårdnadshavare eller personal. I de fall man vill diskutera ärenden, så vänder man sig i första hand till berörd personal. Rektor är sammankallande. Protokoll finns på skolornas webbplatser.

Kontakta Utbildningsförvaltningen

Telefonnummer
046- 25 11 00 (växel)

Utbildningsförvaltningen