Grundskola

Lektion på Hjärupslundsskolan. Foto och licens: Åsa Siller

Grundskolan och förskoleklass är obligatorisk skolform och omfattar alla barn mellan 6 och 15 år. I Staffanstorps kommun finns det tio kommunala skolor och en friskola. Det finns cirka 3500 elever i våra kommunala skolor och cirka 1500 av dem är inskrivna på fritidshem.

Riktlinjer för placering av elever i förskoleklass och grundskola i Staffanstorps kommun

Om ni har några allmänna frågor gällande utbildning i kommunen kan ni vända er till Utbildningskontoret. I övriga ärenden hänvisar vi till kommunens skolor. Frågor angående friskolorna i kommunen besvaras av skolorna själva.

Visa grundskolorna på karta >>

Att välja skola

Som förälder har du rätt att välja skola för ditt barn i mån av plats inför varje nytt läsår. Skolan har skyldighet att först ta emot de elever som finns inom närområdet och om det finns plats för fler elever tar man emot elever från andra områden i kommunen. Om du önskar att ditt barn ska byta skola måste du ta kontakt med rektor både på skolan du vill byta ifrån och skolan du vill byta till. Kontakta även utbildningskontoret inför ett eventuellt byte, utbildning@staffanstorp.se

Förskoleklass

Ditt barn erbjuds plats i förskoleklass från och med höstterminen det år ditt barn fyller sex år. Förskoleklass är en obligatorisk skolförberedande verksamhet för 6-åringar, som fungerar som en brygga mellan förskolan och skolan. Verksamheten bedrivs tre timmar per dag i skolorna. Den är avgiftsfri leds av förskollärare och följer samma läsårstider som skolan. Ansökan till förskoleklass görs via nätet och information om detta skickas hem till vårdnadshavare när det är tid att göra valet.

Trygghet

Alla som vistas i skolan ska känna sig trygga. Arbetsmiljön ska skapa arbetsro och locka fram lusten att lära. Alla skolor arbetar med ett tydligt värdegrundsarbete och arbetar mot diskriminering och annan kränkande behandling. På skolornas hemsida kan du läsa deras egna planer mot kränkande behandling och för likabehandling. Skolorna använder olika kvalitetssäkrande verktyg för att ta reda på hur barn, elever och medarbetare upplever sin skola.

Förskolan och skolan är barn och elevers arbetsplats. De har rätt till en bra och säker arbetsmiljö som är fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Arbete att förbygga diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling

Alla barn och elever ska känna sig trygga i den pedagogiska verksamheten. Ingen ska utsättas för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. Mobbning är en form av kränkande behandling.

Enligt diskrimineringslagen och skollagen ansvarar kommunen för att det finns en likabehandlingsplan och en plan mot kränkande behandling inom samtliga pedagogiska verksamheter där kommunen är huvudman.

Planerna ska visa de långsiktiga insatserna för att främja barn och elevers lika rättigheter som ingår i det vardagliga arbetet. Vidare ska planerna beskriva det förebyggande arbete som anpassas för varje verksamhet. Planerna ska också innehålla rutiner för att upptäcka, utreda och förhindra diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Barn och elever ska inkluderas i det kontinuerliga arbetet med planerna.

Det finns sådana planer på varje förskola och skola.

Miljö

Skolan är en plats för lärande, men också en arbetsplats för elever och personal. Lokaler och möbler, ute- och innemiljö, ska hålla god standard och sätta det pedagogiska arbetet i fokus.

Delaktighet

Varje förskola och skola har ett föräldraråd. Att vara med i föräldraråd innebär att man får insyn och kan vara med och påverka. Du som ingår i föräldrarådet har till uppgift att vid föräldramöten sprida och lyfta upp information samt att ta frågor med dig tillbaka till föräldrarådet.

I föräldrarådet diskuteras inte enskilda barn, föräldrar eller personal. I de fall man vill diskutera ärenden, så vänder man sig i första hand till berörd personal. Rektor är sammankallande. Protokoll finns på skolornas webbplatser.

Synpunkts- och klagomålshantering inom grundskola

Om du inte är nöjd med grundskolans verksamhet, ska du i första hand prata med personal eller rektor. Om du har ditt barn i en skola , förskola eller fritidshem i egen regi (fristående) ska du vända dig till den skolans ledning eller styrelse.

Vill du framföra synpunkter/ klagomål om den utbildning som sker i en kommunal skola kan du via kommunens klagomålssystem MMP. Du hittar detta system på Staffanstorp.se (”Kontakt och felanmälan”).

I din kontakt med kommunen anger du vad klagomålet handlar om samt hur du önskar bli kontaktad.

Hantering av synpunkter/ klagomål inom Staffanstops kommun hanteras via MMP, där ärendet efter ankomstregistrering skickas ut till handläggande avdelning. Vet du vem som har ansvar för det område som synpunkten/ klagomålet gäller kan du givetvis skicka e-post direkt till den personen.

Oavsett hur du väljer att framföra ditt klagomål kommer det att sparas i kommunens datorsystem för inkomna handlingar. Ansvarig person får sedan ärendet till sig och påbörjar arbetet med ärendet. Det är också denna person som kommer att ta kontakt och föra dialogen med dig som lämnat in synpunkten/ klagomålet.

Du kan också vända dig till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet om du tycker att skolan eller förskolan har gjort fel. Olika myndigheter granskar olika delar av skolans och förskolans arbete. Vilken myndighet du ska vända dig till med just ditt problem beror på vad saken gäller och du kan få mer information på www.skolinpektionen.se

GDPR – Så här behandlar vi personuppgifter i skolan>>

 

Hoppa till navigering