Förskola och barnomsorg

Pussel. Foto: Maria Ohlsson

Våra förskolor arbetar med demokrati och mänskliga rättigheter.

Att förmedla och gestalta demokrati, mänskliga rättigheter, solidaritet och allas lika värde är en viktig grund i förskolans verksamhet. Värdegrundsarbetet sker överallt och hela tiden i verksamheten och är en förutsättning för att ge framtidens barn inflytande och delaktighet. De grundläggande värden som förskolans och skolans värdegrund omfattar ligger i linje med de värden som vårt demokratiska samhälle vilar på: FN:s Barnkonvention, FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna, Skollagen och Läroplan för Förskolan.

På Skolverkets webbplats kan vi läsa:

Värdegrund i förskola och skola

Barn och elever ska känna sig trygga och få vara som de vill vara. De ska kunna påverka sin egen skolsituation genom delaktighet och inflytande och samtidigt utveckla förmågor för att aktivt kunna verka i demokratin.

Värdegrunden omfattar:

  • människolivets okränkbarhet
  • individens frihet och integritet
  • alla människors lika värde
  • jämställdhet mellan könen
  • solidaritet mellan människor

En bra start i livet!

Förskolans verksamhet i Staffanstorp ska präglas av en pedagogik där , omsorg, trygghet och lärande bildar en helhet.

Leken är viktig för barns utveckling och lärande, vilket lyfts fram i läroplanen. Barnen ska få prova att uttrycka sig på olika sätt genom sång och musik, bild, dans, drama, tal och skrift. Barns språkutveckling är ett viktigt område i förskolan. För barn med annat modersmål än svenska har förskolan ett särskilt ansvar. Grunden för arbetet i förskolan är demokratin. Barnen ska lära sig att respektera alla människors lika värde. Personalen ska ta hänsyn till barnens egna åsikter, intressen och erfarenheter vid planeringen av det dagliga arbetet. Förskolan ska också vara normkreativ och motverka traditionella könsroller, samt lägga vikt vid miljöfrågor.

I Staffanstorps kommun finns ungefär 1 500 barn i förskoleverksamheten, där 35 procent är inskrivna i fristående förskolor. Förskoleverksamheten riktar sig till barn i åldern ett till fem år och verksamheten är avgiftsbelagd. Du som är hemma med ditt barn kan besöka den öppna förskolan och delta i aktiviteter tillsammans med andra barn och föräldrar. Fristående förskola kallas förskolor som inte drivs av kommunen.

Visa förskolorna på karta >>  

Tillämpningsanvisningar för förskola

Från 30 september 2020 gäller dessa tillämpningsanvisningar för förskola. Här kan du läsa om regler för ansökan,öppettider, föräldraavgifter med mera.

Tillämpningsanvisningar för förskola

Öppettider

Barnomsorg erbjuds för barn i åldern ett till fem år efter behov helgfri måndag-fredag. Förskolans generella öppettider är behovsstyrd och är maximalt öppen måndag- fredag kl. 06.30- 17.30, rektor beslutar om omsorg på annan tid om behov finns.

Obekväm arbetstid

Enligt skollagen ska kommuner sträva efter att erbjuda barnomsorg under den tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds. Vårdnadshavare som har behov av barnomsorg på obekväm arbetstid ombedes kontakta utbildningsförvaltningen via växeln på tel.nr  046-25 11 00.

Delaktighet

Varje förskola har ett föräldraråd. Att vara med i föräldraråd innebär att man får insyn och kan vara med och påverka. Du som ingår i föräldrarådet har till uppgift att vid föräldramöten sprida och lyfta upp information samt att ta frågor med dig tillbaka till föräldrarådet.

I föräldrarådet diskuteras inte enskilda barn, föräldrar eller personal. I de fall man vill diskutera specifika ärenden, så vänder man sig i första hand till berörd personal. Förskolechef är sammankallande. Protokoll finns på förskolornas hemsidor.

Placering i annan kommun

Om du önskar placera ditt barn på förskola i annan kommun, kommunal eller fristående enhet, är det viktigt att du kontaktar utbildningsförvaltningen.

Allmän förskola

Från och med 1 september det året barnet fyller tre år har barnet rätt till allmän förskola, vilket innebär innebär att alla tre- femåringar i kommunen får 15 timmars avgiftsreducering i veckan under skolans läsår. Det finns möjlighet till avgiftsfri plats se nästa stycke.

Föräldraledig/arbetssökande – 15 timmar, vissa har möjlighet till avgiftsfri plats

Vårdnadshavare som ska vara föräldraledig eller arbetssökande har rätt att lämna sina barn på förskolan 15 timmar. De 15 timmarna förläggs i regel tisdag, onsdag och torsdag mellan klockan 09:00-14:00. Barnet får lämnas lov- och studiedagar och ni betalar plats enligt maxtaxa.

Omfattas barnet av allmän förskola (gör barnet från 1 september det år barnet fyller tre år), har du möjlighet att välja en 15-timmars placering som är avgiftsfri. Avgiftsfri placering följer skolårets indelning, det vill säga att barnet är ledig under alla studie- och lovdagar. Har du valt en avgiftsfri plats gäller detta hela 15-timmars vistelsen.

Önskar du avgiftsfri plats och har rätt till detta, pratar du med din avdelning samt skickar ett mail till administratör lotta.fransson@staffanstorp där det framgår vilket datum som är aktuellt. Datum för att koppla på eller av en avgiftsfri plats är alltid 1:e eller 16:e i månaden. Glöm inte meddela när barnet går upp i tid igen och avgiften ska kopplas på.

Möjlighet till 20 timmar för 5-åringar

Barn födda 2016, som går i förskola/pedagogisk omsorg och som har placering utifrån att vårdnadshavare är föräldraledig eller arbetssökande, har möjlighet att få utöka vistelsetid från 15 timmar till 20 timmar from 1 september 2021. Väljer du detta alternativ är platsen inte avgiftsfri och du betalar enligt maxtaxa.

Synpunkts- och klagomålshantering inom förskola

Om du inte är nöjd med förskolans verksamhet, ska du i första hand prata med personal eller förskolechef. Om du har ditt barn i en skola, förskola eller fritidshem i egen regi (fristående) ska du vända dig till den skolans ledning eller styrelse.

Vill du framföra synpunkter/ klagomål om den utbildning som sker i en kommunal skola kan du göra så via kommunens felanmälan och synpunkter.

I din kontakt med kommunen anger du vad klagomålet handlar om samt hur du önskar bli kontaktad.

Hantering av synpunkter/ klagomål inom Staffanstorps kommun hanteras via ett ärende och synpunktshanteringssystem, där ärendet efter ankomstregistrering skickas ut till handläggande avdelning. Vet du vem som har ansvar för det område som synpunkten/ klagomålet gäller kan du givetvis skicka e-post direkt till den personen.

Oavsett hur du väljer att framföra ditt klagomål kommer det att sparas i kommunens datorsystem för inkomna handlingar. Ansvarig person får sedan ärendet till sig och påbörjar arbetet med ärendet. Det är också denna person som kommer att ta kontakt och föra dialogen med dig som lämnat in synpunkten/ klagomålet.

Du kan också vända dig till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet om du tycker att skolan eller förskolan har gjort fel. Olika myndigheter granskar olika delar av skolans och förskolans arbete. Vilken myndighet du ska vända dig till med just ditt problem beror på vad saken gäller och du kan få mer information på www.skolinpektionen.se

GDPR – Så här behandlar vi personuppgifter>>

Hoppa till navigering