Hoppa till huvudinnehåll

Förskola

Våra förskolor arbetar med demokrati och mänskliga rättigheter och allas lika värde. Värdegrundsarbetet sker överallt och hela tiden i verksamheten och är en förutsättning för att ge framtidens barn inflytande och delaktighet.

Information om synkroniseringsproblem mellan SchoolSoft och Vklass

Nu inför läsårsstarten 2022/2023 har SchoolSoft och Vklass synkroniseringsproblem. Det innebär att alla barn och elever ligger kvar i de grupper/klasser som de tillhörde under våren. Nya barn/elever samt vårdnadshavare från i höst finns ännu inte tillagda i Vklass.

Eftersom problemen inte lösts innan terminsstarten kommer några uppgifter att behöva hanteras manuellt under en period. Uppgifterna rör inlämning av vistelsetider i förskola/fritidshem, frånvarorapportering samt information till och från förskolan/skolan. Varje förskola/skola kommer att informera er vårdnadshavare om hur de kommer att hantera dessa arbetsuppgifter fram tills problemet är löst. Ni som fortsätter höstterminen på samma förskola/skola som ert barn tillhörde i våras får informationen via Vklass. Ni vars barn börjar i en ny förskola/skola i höst kommer att få informationen via e-post.

Vi beklagar det inträffade, det pågår ett intensivt arbete för att lösa problemen så snart som möjligt.

 /Utbildningsförvaltningen

De grundläggande värden som förskolans och skolans värdegrund omfattar ligger i linje med de värden som vårt demokratiska samhälle vilar på: FN:s Barnkonvention, FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna, skollagen och läroplan för förskolan.

Länkar

Visa förskolorna på karta

 • Tillämpningsanvisningar för förskola

  Från 30 september 2020 gäller dessa tillämpningsanvisningar för förskola. Här kan du läsa om regler för ansökan, öppettider, föräldraavgifter med mera.

  Tillämpningsanvisningar för förskola (PDF, 290 KB)

 • Värdegrund och läroplan

  Barn och elever ska känna sig trygga och få vara som de vill vara. De ska kunna påverka sin egen skolsituation genom delaktighet och inflytande och samtidigt utveckla förmågor för att aktivt kunna verka i demokratin.

  Värdegrunden omfattar:

  • människolivets okränkbarhet
  • individens frihet och integritet
  • alla människors lika värde
  • jämställdhet mellan könen
  • solidaritet mellan människor

  Förskolans verksamhet i Staffanstorp ska präglas av en pedagogik där omsorg, trygghet och lärande bildar en helhet.

  Leken är viktig för barns utveckling och lärande, vilket lyfts fram i läroplanen. Barnen ska få prova att uttrycka sig på olika sätt genom sång och musik, bild, dans, drama, tal och skrift. Barns språkutveckling är ett viktigt område i förskolan. För barn med annat modersmål än svenska har förskolan ett särskilt ansvar. Grunden för arbetet i förskolan är demokratin. Barnen ska lära sig att respektera alla människors lika värde. Personalen ska ta hänsyn till barnens egna åsikter, intressen och erfarenheter vid planeringen av det dagliga arbetet. Förskolan ska också vara normkreativ och motverka traditionella könsroller, samt lägga vikt vid miljöfrågor.

  I Staffanstorps kommun finns ungefär 1 500 barn i förskoleverksamheten, där 35 procent är inskrivna i fristående förskolor. Förskoleverksamheten riktar sig till barn i åldern ett till fem år och verksamheten är avgiftsbelagd. Du som är hemma med ditt barn kan besöka den öppna förskolan och delta i aktiviteter tillsammans med andra barn och föräldrar. Fristående förskola kallas förskolor som inte drivs av kommunen.

  Verksamheten i förskolan utgår huvudsakligen från statliga styrdokument:

  I läroplanen formuleras förskolans värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer för verksamheten, bland annat barnens utveckling och lärande, barnens inflytande i verksamheten och relationen till föräldrarna. Den tar också upp hur förskolan ska samverka med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet.

 • V-klass i förskola

  För att följa ditt barns utveckling i barnomsorgen använder vi Vklass, där kan du se dokumentation, pedagogiska planeringar och även lägga schema. Du får inloggningsuppgifter av din förskola, om du har frågor eller funderingar kring systemet kan du kontakta Vklass-ansvarig på förskolan.

  Länk till Vklass

Utbildningsförvaltningen