Hoppa till huvudinnehåll

Information till arbetsplatser

Sommaren 2021 gavs ca 150 ungdomar praktik via Staffanstorps kommun. En fantastisk möjlighet för många att få prova på ett arbete under handledning och samtidigt tjäna egna pengar! Under sommaren hade vi risken för smittspridning av corona-viruset att ta hänsyn till och därför hade vi inga platser inom vård och på förskolor. Hur det blir sommaren 2022 vet vi inte än men vi hoppas att vi har minst lika många platser som 2021.

De ungdomar som får praktik via Sommarpraktik får ersättning och har olycksfalls- och ansvarsförsäkring genom Staffanstorps kommun.

Vi på Sommarpraktik finns tillgängliga hela sommaren för att svara på frågor och stötta er och ungdomarna med administration och vid eventuella problem, telefon 046-251170.

Lämna en intresseanmälan till kommunen via e-post om du vill ta emot någon praktikant på din arbetsplats, eller kontakta Anne Björcke, anne.bjorcke@staffanstorp.se, 046-251288

Arbetsmiljö och arbetstidsregler

Tänk på att även praktikanter ska ha en god arbetsmiljö, detta enligt lag (AFS 2012:03). Detta innebär att arbetsmiljön när det gäller arbetslokaler, arbetsredskap, maskiner, arbetsmetoder och hantering av farliga ämnen måste uppfylla grundkraven ur arbetsmiljösynpunkt. Det är viktigt att praktikanten får en genomgång av hur arbetsuppgifterna ska utföras på ett säkert sätt.

Läs mer om arbetsmiljö på arbetsmiljöverkets hemsidaÖppnas i nytt fönster.

Mer information om arbetsmiljö finns att läsa i följande broschyrer: Så får barn och ungdomar arbetaÖppnas i nytt fönster, Arbetsmiljöarbete – lättläst Öppnas i nytt fönsteroch Minderårigas arbetsmiljöÖppnas i nytt fönster .

Tips och råd inför start

Det är en del saker som kan vara bra att tänka på innan praktikantens första dag på arbetsplatsen. Tänk på att praktikanten inte får ersätta ordinarie personal eller själv ha ansvar för någon verksamhet. Handledare måste finnas. Det är bra om du som ska handleda också är den som håller i introduktionen.

Checklista för introduktionen

Informera övrig personal i god tid innan praktikanten ska börja. Bemöt praktikanten som en arbetskamrat så att han/hon känner sig delaktig och välkommen.

Gå igenom vilka praktikantens huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara. Det är viktigt att också gå igenom vad praktikanten inte får göra!

Visa praktikanten arbetsplatsen. Informera om säkerhetsföreskrifter, utrymningsvägar och var brandsläckare finns. Gå igenom vad som gäller på arbetsplatsen t.ex. arbetstider, raster, sjukanmälan, viktiga telefonnummer och annan viktig information som praktikanten behöver känna till. Informera vad arbetsplatsen har för förväntningar på att till exempel passa tider, visa hänsyn med mera. Fråga praktikanten efter några dagar hur han/hon trivs och om han/hon har några frågor eller funderingar.

Praktikplats för ungdom med särskilda behov

Vad menas med särskilda behov?

Särskilda behov kan innebära att en ungdom har en funktionsnedsättning, sjukdom eller en svår social situation och därför behöver få en anpassad praktikplats. Praktikplatsen kan behöva få viss information om den unges situation för att kunna bemöta den unge på ett optimalt sätt och för att praktikperioden skall bli så bra och meningsfull som möjligt för båda parter.

Vem kan ansöka?

Behörig att ansöka om praktikplats för ungdom med särskilda behov är socionom, studie- och yrkesvägledare, kurator, skolsköterska eller annan likvärdig befattning. För att ansöka om praktikplats för ungdomar med särskilda behov ska blanketten Praktikplats för ungdom med särskilda behov fyllas i.

Blanketten skickas ut till berörda personer. Har du inte fått den, kontakta oss via e-post, så skickar vi den.

Frågor och svar

 • Vem samordnar Sommarpraktik?

  Sommarpraktik anordnas av Staffanstorp kommun, ansvarig är Anne Björcke.

 • Vad innebär praktik?

  Att praktisera genom Sommarpraktik innebär att en ungdom aktivt ska delta i verksamhetens arbetsuppgifter under handledning. Syftet med praktiken är att ungdomen ska få en uppfattning om arbetslivets innehåll och få möjlighet att knyta kontakter. Praktikanten ska inte ersätta befintlig personal och inte heller lämnas ansvarig för någon del av verksamheten. Arbetsplatsen kan inte kräva några särskilda förkunskaper av praktikanten.

  Ungdomen har rätt till en introduktion på arbetsplatsen.

 • Var anmäler jag mitt intresse att ta emot praktikanter?

  Maila in en intresseanmälan här. Vi på Sommarpraktik kommer sedan att kontakta er för mer information. Intresseanmälan är inte bindande.

 • Vad innebär avtal om praktik för mig/min arbetsplats?

  Sommarpraktik sluter ett avtal, “Avtal om praktik”, med arbetsplatserna. Avtalet har skapats som ett stöd för arbetsplatserna och Sommarpraktik samtidigt som det gör allas åtaganden tydligare.

  I avtalet framgår att Sommarpraktik åtar sig att finnas tillgänglig med stöd och service till arbetsplatsen.

  Arbetsplatser som tar emot praktikanter via Sommarpraktik får inte ha några oegentligheter med skatteverket. Arbetsplatserna ansvarar för att arbetsmiljölagens regler om systematiskt arbetsmiljöarbete följs samt att eventuellt förhandla praktikplatserna med facket. När det gäller praktik på kommunala arbetsplatser är de redan förhandlade med de fackliga organisationerna.

  Arbetsplatsen tar också på sig att fylla i tidrapporten och Sommarpraktik har rätt att avbryta praktiken om arbetsplatsen inte uppfyller sina åtaganden. En arbetsplats kan kräva av praktikanten att den aktivt deltar i verksamheten, passar tider samt meddelar arbetsplatsen vid sjukdom/förhinder. Om praktikanten inte uppfyller dessa krav eller på annat sätt missköter sin praktik har arbetsplatsen rätt att i samråd med Sommarpraktik avbryta praktiken.

 • Hur söker ungdomarna?

  Ungdomarna ansöker via Staffanstorps kommuns webbplats under Sommarpraktik i mars. Endast ungdomar som är folkbokförda i Staffanstorps kommun är behöriga att söka till Sommarpraktik. I första hand får ungdomar som gått ut åk 9 och första året på gymnasiet, som inte tidigare har haft sommarpraktik.

 • Hur fördelas platserna?

  Vi som arbetar med Sommarpraktik matchar alla praktikplatser. Det är ungdomens val av praktikområde samt period/er som utgör grunden för en matchning till en praktikplats.

 • Kan jag själv bestämma vem?

  Nej, platserna fördelas alltid via Sommarpraktik.

 • Hur får jag reda på vem som ska praktisera här?

  Efter fördelning av platserna kontaktar Sommarpraktik din arbetsplats per brev med information om vem eller vilka som har fått plats hos er. Breven skickas ut under april/maj. Detta gäller både kommunala och privata platser som förmedlats via Sommarpraktik.

 • När är praktikperioderna?

  Period 1:   20 juni – 8 juli = 14 dagar

  Period 2:    11 juli – 29 juli = 15 dagar

  Period 3:   1 aug – 16 aug = 12 dagar

 • Får ungdomarna praktisera mer än en period?

  Nej, praktikanten får bara praktisera en period om tre veckor.

 • Hur många timmar får de praktisera?

  De praktiserar dagtid måndag – fredag, max sex (6) timmar/dag under en treveckorsperiod. Lunchrast är inte inräknad i de sex (6) timmarna.

  Under praktikperioden får praktikanten arbeta max 30 timmar per vecka. Det är inte tillåtet att arbeta fler timmar på den anvisade praktikarbetsplats och det är inte heller tillåtet att arbeta på annan arbetsplats under denna period.

  Under praktikperioden får praktikanten arbeta maximalt 6 timmar per dag, efter maximalt 5 timmar måste praktikanten hålla lunchrast – det är inte tillåtet att arbeta in rasten.

  Det finns arbetsplatser där annan arbetstid kan förekomma, detta gäller enbart om det förankrats och skriftligen godkänts av Sommarpraktik.

 • Får praktikanten lov att arbeta på kvällen eller på helgen?

  Nej. Praktiken förläggs under dagtid, klockan 06.00 — 20.00, måndag-fredag. Ungdomarna får ingen extra lön för praktik på obekväm arbetstid och inte heller någon semesterersättning.

  Läs mer om arbetsmiljö och arbetstidsregler: Så får barn och ungdomar arbeta (länk till Arbetsmiljöverket)Öppnas i nytt fönster.

 • Finns det något praktikanten inte får lov att göra på arbetsplatsen?

  Det finns arbetsuppgifter som ungdomar som är under 18 år inte får lov att utföra. Praktikanten har precis som alla andra på arbetsplatsen rätt till en bra arbetsmiljö. Det innebär att arbetsmiljön måste uppfylla grundkraven ur arbetsmiljösynpunkt vad gäller arbetslokaler, arbetsredskap, maskiner, arbetsmetoder och hantering av farliga ämnen. Det är viktigt att praktikanten får en genomgång av hur arbetsuppgifterna ska utföras på ett säkert sätt och vad de får och inte får lov att göra.

  Läs mer om arbetsmiljö på arbetsmiljöverkets hemsida.

 • Hur mycket får praktikanten i ersättning?

  Praktikanten får 65 kronor (2022) i ersättning för varje arbetad timme. Ersättningen betalas ut av Staffanstorps kommun.

 • När får praktikanten utbetalningen av praktikersättningen?

  För att praktikanten ska få ut sin ersättning i tid är det viktigt att tidrapporten är rätt ifylld av handledaren eller annan ansvarig på arbetsplatsen.

  Se för övrigt under information till ungdomar.

 • Hur betalas ersättningen ut?

  Se under information till ungdomar.

 • Ska praktikanten betala skatt på sin ersättning?

  Se under information till ungdomar.

 • Är praktikanten försäkrad?

  Praktikanten har olycksfallsförsäkring genom Staffanstorps kommuns skolförsäkring. Försäkringen gäller under arbetsdagen och direktfärd till och från arbetet. Staffanstorps kommun har även en ansvarsförsäkring om praktikanten orsakar någon skada på arbetsplatsen.

 • Ska ungdomen praktisera på midsommarafton?

  Midsommarafton räknas som en helgdag. Därför skall inte ungdomarna praktisera denna dag.

 • Hur gör jag om praktikanten blir sjuk?

  Praktikanten måste anmäla sjukfrånvaro direkt till handledaren/arbetsplatsen. Någon sjukersättning utgår inte. Praktikanten ersätts endast de dagar som man praktiserar. Sjukfrånvaron meddelas i tidrapporten.

 • Vad ska jag göra om praktikanten skadar sig?

  Informera ungdom om att söka läkare/tandläkare som är ansluten till Försäkringskassan.

  OBS! Meddela att alla kvitton måste sparas.

  Ta kontakt med oss på Sommarpraktik på telefon 046-251170 så är vi behjälpliga med skadeanmälan till försäkringsbolaget.

 • Hur gör jag om praktikanten vill vara ledig från praktikplatsen?

  Det är upp till dig som handledare att godkänna någon dags ledighet. Skriv in på Tidrapporten att ungdomen har varit ledig. Det finns ingen möjlighet att arbeta in förlorad tid. Praktikanten ersätts endast för de dagar han/hon arbetat.

 • Vad gör jag/min arbetsplats om vi vill avbryta praktiken?

  En arbetsplats kan kräva av praktikanten att den aktivt deltar i verksamheten, passar tider samt meddelar arbetsplatsen vid sjukdom/förhinder. Om praktikanten inte uppfyller dessa krav eller på annat sätt missköter sin praktik har arbetsplatsen rätt att i samråd med Sommarpraktik avbryta praktiken. Personal finns tillgänglig hela sommaren på Sommarpraktik, telefon 046-251170.

 • Vem ska ha tidrapporten?

  Tidrapporten ska fyllas i och undertecknas av en handledare eller av annan ansvarig person på arbetsplatsen och sedan lämnas till praktikanten. Rapporten ska lämnas av praktikanten sista arbetsdagen eller så fort som möjligt i anslutning till avslutad praktik. Tidrapporten lämnas till Sommarpraktikansvarig på Rådhuset. Detta är mycket viktigt annars får praktikanten inte ut någon ersättning.

 • Får praktikanterna reseersättning?

  Nej, reseersättning utgår inte.

Utbildningsförvaltningen