Hoppa till huvudinnehåll

Avgifter vård och omsorg

Det mesta av den hjälp du kan få inom vård och omsorg är avgiftsbelagd. I Socialtjänstlagen finns regler för hur kommunen får ta ut avgifter, bland annat att avgiften ska vara skälig och inte får överstiga kommunens självkostnad och det finns en lagstadgad högsta avgift så kallad maxtaxa.

I Staffanstorps kommun tillämpas ett enhetligt avgiftssystem för service och omvårdnad som gäller alla former av boende i kommunen.

 • Vad påverkar din avgift?
  • Hur mycket hjälp och stöd du har
  • Dina inkomster för innevarande år.
  • Förbehållsbelopp (minimibelopp och bostadskostnad).
  • Prisbasbelopp som årligen bestäms av regeringen och Konsumentverkets beräkningar som innebär att kommunens avgifter och maxtaxan räknas om.

  Prisbasbelopp

  Prisbasbeloppet är nationellt och fastställs av regeringen och justeras varje år. De belopp som anges här är beräknade utifrån det aktuella prisbasbeloppet för 2022(48 300 kronor).

  Förbehållsbelopp

  Förbehållsbeloppet är det belopp den enskilde har rätt att ha kvar av sin inkomst innan avgifter tas ut för insatser. I detta ingår minimibelopp (normala levnadskostnader) och bostadskostnad.

  Minimibelopp

  Minibeloppet är den summa som ska täcka normala levnadskostnader utifrån det nationella prisbasbeloppet, till exempel livsmedel, kläder/skor, fritid, hushållskostnader, förbrukningsvaror och tilläggsposter såsom läkarvård, medicin och resor.

  Maxtaxa

  Maxtaxan sätter en gräns för vad kommuner får ta ut i avgift från dig. Den högsta sammanlagda avgiften för hemtjänst, servicetjänst, hemsjukvård, trygghetslarm, dagverksamhet och korttidsboende är
  2 170 kronor per månad.

 • Hur beräknas din avgift?

  Avgiftsutrymme

  Avgiftsutrymmet är din betalningsförmåga. För att kunna ta beslut om vilken avgift du ska betala räknar kommunens avgiftshandläggare ut ditt
  avgiftsutrymme.

  Avgiftsutrymmet är det som blir kvar när förbehållsbeloppet dragits av från nettoinkomst (bruttoinkomst minus skatt) inklusive bostadstillägg/bostadsbidrag. Avgiften kan aldrig bli högre än den
  enskildes avgiftsutrymme. Den som helt saknar avgiftsutrymme betalar ingen avgift.

  Beräkning av avgiftsutrymme

  + Nettoinkomst
  + Bostadstillägg/bostadsbidrag
  – Förbehållsbelopp
  = Avgiftsutrymme

  Minimibelopp

  • Ensamboende, 65 år och äldre: 5 553 kronor per månad
  • Sammanboende makar och sammanboende, 65 år och äldre: 4 707 kronor per månad per person.

  Individuellt tillägg eller avdrag

  Det kan finnas situationer när Du har fördyrade levnadskostnader eller har andra levnadskostnader än de som ingår i det lagstadgade förbehållsbeloppet. I dessa fall kan förbehållsbeloppet – efter en individuell bedömning – höjas i skälig omfattning. Detta gäller under förutsättning att kostnaderna är varaktiga och avser ett inte oväsentligt belopp.

  Ansökan om individuellt tillägg görs på särskild blankett.

  För familjer med hemmavarande barn under 18 år utgår ett särskilt tillägg för varje barn. Tillägget baseras på konsumentverkets beräkningar.

  I vissa fall kan förbehållsbeloppet bestämmas till ett lägre belopp än det lagstadgade. Detta gäller om Du inte har en kostnad som normalt ingår i förbehållsbeloppet, därför att kostnaden ingår i hemtjänstavgift, hyra eller avser en insats som är avgiftsfri.

  Boendekostnad

  Vi uppmanar alla att undersöka möjligheten att få bostadstillägg. Det är möjligt att få bostadstillägg för hyra även i särskilt boende.

  Om du har bostadstillägg är det viktigt att anmäla ändrad boendekostnad till Pensionsmyndigheten eller Försäkringskassan, eftersom det är den senast anmälda boendekostnaden som är underlag för beräkning av avgiften.

  Kommunen har rätt att ta del av boendekostnad och eventuellt bostadstillägg när du lämnat in din inkomstuppgift. Om du inte har bostadstillägg måste du meddela vilken boendekostnad du har.

  Med bostadskostnad Ordinärt boende avses:

  • Hyresrätt:  Faktisk hyra exklusive hushållsel
  • Bostadsrätt: Faktisk hyra exklusive hushållsel, ej avdragsgilla räntor på bostadslån

  Med bostadskostnad Särskilt boende avses:

  • Hyra: För bostad som omfattas av hyreslagen avses faktisk hyra
  • Bostadsavgift: För annan bostad, t ex rum utan eget hygienutrymme eller flerbäddsrum uttages en bostadsavgift.
  • Bostadsavgiften får högst uppgå till en tolftedel av 0,5 gånger prisbasbeloppet.

  Dubbla boendekostnader

  Om Du har dubbla bostadskostnader när Du flyttar till särskilt boende kan Du ansöka om jämkning. Efter ekonomisk prövning kan Du beviljas jämkning i högst tre månader för hyreslägenheter.

  Möjligheten till jämkning gäller under förutsättning att Din förmögenhet inte överstiger 30 000 kronor.

  Om du har fastighet eller bostadsrätt kan du beviljas uppskov med hyreskostnad i högst sex månader

  Ansökan om jämkning/uppskov görs på särskild blankett som du hämtar på vår e-tjänsteplattform

Vad kostar dina insatser?

Din avgift påverkas av vilka insatser du har beviljats och dess omfattning. De
sammanlagda insatserna kan övergå till maxtaxan (2 170 kronor per månad).

I menyn nedan kan du läsa mer om detta

 • När du bor i ordinärt boende

  Service

  Med service avses insatserna städning, inköp och tvätt och som beviljats efter en biståndsbedömning. Avgiften är en timavgift som debiteras för faktiskt utförd tid. Då insatsen är behovsprövad ingår avgiften i beräkning av maxavgift.

  Omvårdnad

  Omvårdnadsavgiften är indelad i tre nivåer.

  Nivån baseras på hur omfattande insatser du behöver. Har Du t ex hjälp en gång i veckan motsvarar detta oftast nivå 1.

  Har Du däremot behov av hjälp flera gånger per dygn kommer din avgift att beräknas efter nivå 3.

  Biståndshandläggaren gör en individuell behovsbedömning och beslutar om vilka insatser Du har rätt till. Du får ett skriftligt beslut om vilka insatser Du beviljats och vilken omvårdnadsnivå det motsvarar.

  Avgiften är en månadsavgift

  • Nivå 1: 760 kronor per månad
  • Nivå 2: 1 519 kronor per månad
  • Nivå 3: 2 170 kronor per månad

  Hemsjukvård

  Avgift för hemsjukvård är indelad i två nivåer:
  Nivå 1: Avgift per besök, dock högst fyra besök per månad. 152 kronor per besök
  Nivå 2: Månadsavgift för all planerad regelbunden hemsjukvård. 608 kronor per månad

  Avgiften är lika oavsett Din inkomst under förutsättning att Du har ett avgiftsutrymme som räcker till. Hemsjukvård utförs av sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och undersköterskor

  Om Du är beviljad omvårdnad och betalar avgift för detta då ingår hemsjukvården i omvårdnads-avgiften.

  Du kan få befrielse från hemsjukvårdsavgiften genom att avsäga Dig insatsen minst en vecka i förväg.

  Kravet att meddela minst en vecka i förväg gäller inte vid akut sjukhusvistelse eller oplanerad vistelse vid kommunens korttidsenhet.

  Trygghetslarm, ny installation

  För trygghetslarm betalas en månadsavgift på 260 kronor.
  Installeras larmet före den 15:e betalas hel avgift och om installation sker efter den 15:e betalas halv avgift.
  Om två eller flera i ett hushåll är beviljade trygghetslarm betalas avgift per beviljat beslut om trygghetslarm.

  Vid installation av trygghetslarm tillkommer en installationsavgift på 200 kronor

  Hjälpinsatsen vid larm är avgiftsfri

  Ledsagarservice

  För ledsagarservice betalar Du omvårdnadsavgift. Har Du både omvårdnad och ledsagarservice är det Ditt sammanlagda behov av insatser som avgör omvårdnadsnivån. Du betalar alltså bara en avgift.

  Avlösning i hemmet

  Insatsen är avgiftsfri upp till 10 timmar per månad därefter debiteras en avgift med 152 kronor per timme.

  Personlig assistent

  Avgift: se omvårdnad i ordinärt boende.

  Korttidsvård

  För vistelse vid korttidsenhet betalar Du en dygnsavgift med 98 kronor för omvårdnad samt måltidskostnad med 100 kronor motsvarande helkost.
  Samma avgift gäller oavsett orsak till vistelsen.
  Dygnsavgiften ingår vid beräkning av högsta avgift och kan alltså aldrig bli högre än
  maxbeloppet.

  Hemteam

  Insatsen Hemteam beviljas i högst tre veckor.
  Avgiften är 304 kronor per påbörjad insatsvecka.

  Dagvård

  Avgiften för dagvård är 130 kronor per besök och baseras på antalet dagvårdsbesök per månad.

  För lunch och kaffe i samband med dagvårdsbesöket gäller självkostnadspris. Resor till och från dagvården bekostas av den enskilde.

  Debitering sker en gång per månad i efterskott.

  Boendestöd

  I boendestöd ingår alla insatser i hemmet, både insatser av servicekaraktär och omvårdnad. Boendestöd är avgiftsfritt.

 • När du bor i särskilt boende

  Omvårdnad

  När du bor i särskilt boende betalar Du en omvårdnadsavgift motsvarande maxtaxan. I avgiften ingår alla de insatser du kan behöva i ditt boende såsom serviceinsatser, personlig omvårdnad, hemsjukvård och trygghetslarm.

  Helkostabonnemang

  Om du bor i särskilt boende ingår alla dina måltider i helkost, tre huvudmål och 2-3 mellanmål. För detta betalar du ett dygnspris.

  Vid akut sjukhusvistelse samt planerad frånvaro som överstiger fem dagar reduceras kostnaden per antal dagar frånvaro.

  Sondmat och näringsdryck

  Sondmat och näringstillskott ingår i helkostabonnemanget

  Hyra i särskilt boende

  För bostäder i särskilt boende gäller hyreslagen. Hyran varierar beroende av bostadens storlek och i vilken fastighet bostaden är belägen.

  Förbrukningsartiklar

  Om Du bor i särskilt boende betalar du en månadskostnad på 200 kronor för förbrukningsartiklar.

 • Återlämnande av hjälpmedel

  När du inte längre behöver de hjälpmedel du fått utskrivna ska dessa återlämnas till kommunens rehabenhet. Vid behov kan kommunen bistå med att hämta dina hjälpmedel mot en avgift på 400 kronor

 • När och hur betalas avgiften?

  Avgiften betalas en gång per månad i efterskott och skall betalas senast den sista dagen i månaden. Faktura från Staffanstorps kommun skickas till dig eller den person du anmält som fakturamottagare.

  Du kan även betala via E-faktura eller autogiro.
  Önskar du få hemskickat en autogiroblankett kontaktar du avgiftshandläggarna.

 • Lämna uppgifter om din inkomst

  Blankett
  Du kan lämna dina inkomstuppgifter via blankett som får du av din biståndshandläggare eller avgiftshandläggare. Du kan även hämta blanketten via vår e-tjänstplattform

  För att din avgift ska kunna räknas ut ska du lämna in aktuella uppgifter om din inkomst. När du lämnar in dina uppgifter görs en beräkning för att få korrekt avgift. Lämnar du inte aktuella inkomstuppgifter debiteras du maxtaxa. Som inkomst räknas de inkomster som du beräknas ha de närmaste 12 månaderna.

  Ditt civilstånd påverkar hur dina inkomster beräknas. Inkomsten för makar räknas samman och delas i två lika delar. För sammanboende utgör var och ens inkomst ett avgiftsunderlag utan sammanräkning.

  Vilka inkomstuppgifter behövs?

  Följande inkomster:

  • garantipension
  • alla andra former pensioner, livräntor med mera
  • inkomst av tjänst
  • utländska inkomster (till exempel pensioner, invalidförmåner), ej
   skattepliktig inkomst
  • överskott av näringsverksamhet
  • sjukpenning/sjukersättning/aktivitetsersättning
  • bostadstillägg till pensionärer (BTP), ej skattepliktig inkomst
  • särskilt bostadstillägg till pensionärer (SBTP), ej skattepliktig inkomst
  • bostadstillägg vid aktivitetsersättning, sjukersättning, ej skattepliktig
   inkomst
  • bostadsbidrag till barnfamiljer och unga, ej skattepliktig inkomst
  • A-kassa
  • föräldrapenning
  • inkomst vid uthyrning av bostad
  • boendestödsdelen inom äldreförsörjningsstöd (RFV) Pension till äldre personer som inte har pensionsrätt i Sverige.

  Från inkomsterna dras sedan skatt och begravningsavgift.

  Anmäl alltid ändrad inkomst

  Du är skyldig att anmäla alla inkomster och förändringar till kommunen, så att rätt avgift kan debiteras. För personer som ingått äktenskap måste även makans/makens inkomster uppges.

  Vid beräkning av inkomsten för personer som har ingått äktenskap ska den enskildes inkomst anses utgöra hälften av makarnas/sambornas sammanlagda inkomster.

  Ändring av avgift

  Avgiften kan komma att ändras om inkomst, civilstånd, bostadskostnad, bostadstillägg/bostadsbidrag eller förbehållsbelopp ändras. Avgiften kan även ändras om de insatser som du har blivit beviljad förändras på något sätt

Avgiftshandläggare

Omsorgsförvaltningen

Telefonnummer
046-25 11 00

Öppettider

Helgfri måndag klockan 11-12
Helgfri tisdag-fredag klockan 09-11

Omsorgsförvaltningen