Hoppa till huvudinnehåll

Avgifter vård och omsorg

Det mesta av den hjälp du kan få inom vård och omsorg är avgiftsbelagd. I Socialtjänstlagen finns regler för hur kommunen får ta ut avgifter, bland annat att avgiften ska vara skälig och inte får överstiga kommunens självkostnad och det finns en lagstadgad högsta avgift så kallad maxtaxa.

I Staffanstorps kommun tillämpas ett enhetligt avgiftssystem för service och omvårdnad som gäller alla former av boende i kommunen.

 • Vad påverkar din avgift?
  • Dina inkomster för innevarande år.
  • Hur mycket hjälp och stöd du
  • Förbehållsbelopp (minimibelopp och bostadskostnad).
  • Maxtaxan som årligen bestäms av

  Prisbasbelopp

  Prisbasbeloppet är nationellt och fastställs av regeringen och justeras varje år. De belopp som anges är beräknade utifrån det aktuella prisbasbeloppet för 2024 (57 300 kronor).

  Förbehållsbelopp

  Förbehållsbeloppet är det belopp du bör ha kvar av din inkomst innan avgifter tas ut för insatser. I detta ingår minimibelopp (normala levnads- kostnader) och bostadskostnad.

  Minimibelopp

  Minibeloppet är den summa som bör täcka normala levnadskostnader utifrån det nationella prisbasbeloppet, till exempel livsmedel, kläder/ skor, fritid, hushållskostnader, förbrukningsvaror och tilläggsposter så- som läkarvård, medicin och resor.

  Maxtaxa

  Maxtaxan sätter en gräns för vad kommuner får ta ut i avgift från dig. Den högsta sammanlagda avgiften för hemtjänst, servicetjänst, hemsjukvård, trygghetslarm, dagverksamhet och korttidsboende är 2 575 kronor per månad. Under respektive insats kan du läsa om avgiften ingår i maxtaxan eller ej.

 • Hur beräknas avgiften?

  Avgiftsutrymme

  Avgiftsutrymmet är din betalningsförmåga. För att kunna ta beslut om vilken avgift du ska betala räknar kommunens handläggare ut ditt avgifts- utrymme. Avgiftsutrymmet är det som blir kvar när förbehållsbeloppet dragits av från nettoinkomst (bruttoinkomst minus skatt) inklusive bo- stadstillägg/bostadsbidrag. Avgiften kan aldrig bli högre än den enskildes avgiftsutrymme. Den som helt saknar avgiftsutrymme betalar ingen avgift.

  Beräkning av avgiftsutrymme

  + Nettoinkomst
  + Bostadstillägg/bostadsbidrag
  – Förbehållsbelopp
  = Avgiftsutrymme

  Minimibelopp

  Minimibeloppets storlek utifrån det nationella prisbasbeloppet.

  • Ensamboende, 65 år och äldre: 7 062 kronor per månad
  • Sammanboende makar och sammanboende, 65 år och äldre: 5 762 kronor per månad per person.
  • Höjning för helkostabonnemang, + 1 370 kronor per månad per person

   Minibeloppet kan höjas om du har fördyrade levnadskostnader. Kommunen kan också sänka minimibeloppet. Detta gäller om du inte har en kostnad som normalt ingår i förbehållsbeloppet, därför att kostnaden ingår i hemtjänstavgift, hyra eller avser en insats som är avgiftsfri. Ansökan om individuellt tillägg görs på särskild blankett som du får genom kontakt med avgiftshandläggare.

  Boendekostnad

  Vi uppmanar alla att undersöka möjligheten att få bostadstillägg oavsett vilken boendeform du har. Det är möjligt att få bostadstillägg för hyra även i särskilt boende. Om du har bostadstillägg är det viktigt att anmäla ändrad boendekostnad till Pensionsmyndigheten eller Försäkringskassan, eftersom det är den senast anmälda boende- kostnaden som är underlag för beräkning av avgiften. Kommunen har rätt att ta del av boendekostnad och eventuellt bostadstillägg när du lämnat in din inkomstuppgift. Om du inte har bostadstillägg måste du meddela vilken boendekostnad du har.

  Dubbla boendekostnader

  Efter ekonomisk prövning kan jämkning beviljas vid tillfällig dubbel bostadskostnad i samband med inflyttning till särskilt boende.

  Ansökan om jämkning/uppskov görs på särskild blankett som du hämtar på vår e-tjänsteplattform .Ifylld och inskickad ansökan sker i samband med inflyttning till särskilt boende och ska vara Staffanstorps kommun tillhanda skyndsamt efter inflyttning.

  Jämkning eller uppskov beviljas inte retroaktivt. Jämkning beviljas i högst tre månader vid boende i hyreslägenhet.
  För boende i egen fastighet eller bostadsrätt kan beviljas uppskov med hyreskostnad i högst sex månader.

  Följande kriterier ska vara uppfyllda för att jämkning eller uppskov ska medges:

  • den enskilde har inte något betalningsutrymme kvar när hänsyn tagits till förbehållsbeloppet och kommunala vård- och omsorgs-
  • den enskildes förmögenhet understiger 30 000 kronor Jämkning beviljas alltid med den lägsta
 • Har du rätt till bostadstillägg från Pensionsmyndigheten?

  Bostadstillägg är ett tillägg till din allmänna pension som du ansöker om själv hos Pensionsmyndigheten. Din bostadskostnad, inkomster och eventuella tillgångar avgör om du kan få bostadstillägg. Vid en ansökan om bostadstillägg prövas även rätten till äldreförsörjningsstöd.
  De vanligaste skälen till avslag på ansökan om bostadstillägg är att du har både bostad och fritidshus, bor tillsammans med någon eller har över 19 000 kronor i inkomst efter skatt.

  Hela den totala ekonomin tas med i beräkningen. Gör därför en beräkning på pensionsmyndigheten.seÖppnas i nytt fönster innan du ansöker.

  Har du inte möjlighet att göra det via webben kan du ringa Pensionsmyndighetens kundservice 0771–776 776 och få hjälp med en beräkning.

  Du eller behörig anhörig kan ansöka
  Du ansöker enklast och snabbast direkt på Pensionsmyndighetens webbplats.  Där kan du även välja att ladda ned en ansökningsblankett. Ansökningsblanketten kan också beställas via Pensionsmyndighetens kundservice. Det är viktigt att ansökan fylls i korrekt och komplett för ett snabbare beslut. Är du anhörig till någon som inte längre kan ha hand om sin ekonomi kan du som anhörig göra ansökan åt din närstående. Mer information finns på Pensionsmyndighetens webbplats. AnsökanÖppnas i nytt fönster

Vad kostar dina insatser?

Din avgift påverkas av vilka insatser du har beviljats och dess omfattning. De sammanlagda insatserna kan övergå till maxtaxan (2 575 kr per månad).

I menyn nedan kan du läsa mer om detta

 • När du bor i ordinärt boende

  Behov av insatser i ordinärt boende fastställs genom biståndsbeslut.

  Omvårdnad

  Omvårdnadsavgiften är indelad i tre nivåer. Nivån baseras på hur omfattande insatser du behöver.

  Avgiften är en månadsavgift

  • Nivå 1: 901 kronor per månad
  • Nivå 2: 1 803 kronor per månad
  • Nivå 3: 2 575 kronor per månad

  De sammanlagda hemtjänstinsatserna kan uppnå maxtaxan. Hemtjänst omfattar personlig omvårdnad, stöd för aktivering och utevistelse, trygghet och tillsyn samt hushållssysslor förutom städ och tvätt.

  Trygghetslarm

  Avgiften för trygghetslarm är 309 kronor per månad/person och ingår i maxtaxan. Avgiften för trygghetslarm reduceras ej vid frånvaro.
  Installationskostnad av trygghetslarm är 200 kronor och är en engångs- avgift och ingår i maxtaxan.
  Debitering av trygghetslarm pågår ända ram till dess att avinstallation i hemmet har utförts.

  Hemsjukvårdsavgift

  Avgiften för hemsjukvård är indelad i nivåer och ingår i maxtaxan.

  • Nivå 1: Avgift per besök, 180 kronor, dock högst fyra besök per månad
  • Nivå 2: Månadsavgift, 721 kronor, för all planerad regelbunden hälso- och sjukvård, fem besök eller fler.

  Avgiften är lika oavsett inkomst under förutsättning att det finns ett avgiftsutrymme som räcker till.
  Hemsjukvård gäller insatser som utförs av legitimerad personal (sjuk- sköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut eller delegerad undersköterska.) Om flera professioner av den legitimerade personalen gör ett gemensamt besök sker debitering per legitimerad yrkeskategori.

  Regionens frikort gäller inte i kommunens sjukvård.

  Sondnäring

  500 ml/dag 280 kronor/månad

  1000 ml/dag 560 kronor/månad

  1500 ml/dag 840 kronor/månad

  Kosttillägg

  Ett/dag 140 kronor/månad

  Två/dag 280 kronor/månad

  Tre/dag 420 kronor/månad

  Dagverksamhet

  Dagverksamhet innebär en sysselsättning utanför bostaden som innefattar aktiviteter och social samvaro med andra med utgångspunkt från den enskildes funktionsförmågor. Avgiften för dagverksamhet är 155 kronor per dag och ingår i maxtaxan. Om du äter lunch kostar den 60 kronor, fika kostar 10 kronor och eventuella reskostnader till och från dagverksamheten kostar 20 kronor per resa. Mat och resekostnader ingår inte i maxtaxan.

  Avlösarservice

  Avlösarservice innebär att du tillfälligt får omvårdnad av en person som avlöser en närstående. Insatsen är avgiftsfri upp till tio (10) timmar per månad. Därefter tillkommer en avgift på 180 kronor per timme som ingår i maxtaxan.

  Ledsagarservice

  Du kan få regelbunden ledsagning för att med hjälp kunna ta dig till eller delta i aktiviteter, åka till behandlingar, gå promenader eller besöka anhöriga eller vänner. Du kan också få ledsagning vid ett specifikt tillfälle, till exempel vid utflykter eller vid resor. Ledsagarservice ingår i din omvårdnadsavgift. Har du både omvårdnad och ledsagarservice är det ditt sammanlagda behov av insatser som avgör omvårdnadsnivån. Du betalar alltså bara en avgift.

  Hjälpmedel

  Det utgår ingen avgift för lån av hjälpmedel.
  Behöver du hjälp med att hämta ditt hjälpmedel efter att ditt behov har upphört, betalar du en avgift på 400 kronor. Avgiften för hämtning ingår inte i maxtaxan.

  Hemteam

  Insatsen kan ges i samband med utskrivning från sjukvården och pågå högst tre veckor. Du får stöd med de aktiviteter du inte klarar självständigt i hemmet. Under tiden du har insatser under utredning görs även en planering för de eventuella kvarvarande behov som därefter skall tillgodoses av ordinarie hemtjänst. Avgiften för hemteam debiteras med veckoavgift per påbörjad hemteamsvecka. 361 kronor per vecka och ingår i maxtaxan.

  Servicetjänster

  Här ingår städ och tvätt samt inköp. Avgiften för servicetjänster är 425 kronor per timme och ingår i maxtaxan.

  Korttidsboende

  Korttidsboende kan erbjudas tillfälligt när omsorgsbehoven är större än vad som kan tillgodoses genom stöd i din bostad. Möjligheterna till stöd i din bostad skall vara uttömda innan du får komma till ett korttidsboende.
  Avgiften för korttidsboende är 116 kronor per dygn och ingår i maxtaxan.
  Avgiften för kost under vistelsen är 100 kronor per dygn och ingår inte i maxtaxan.

  Växelvård

  Växelvård beviljas dig som är i behov av stora omvårdnadsinsatser och tillsyn samtidigt som anhöriga är i behov av avlösning. Det innebär att personen med omsorgsbehovet, regelbundet vistas på ett korttidsboende för att ge make/maka/ sambo en sammanhållen återhämtning.
  Avgiften för växelvård är 116 kronor per dygn och ingår i maxtaxan.
  Avgiften för kost under vistelsen är 100 kronor per dygn och ingår inte i maxtaxan.

  Boendestöd

  I boendestöd ingår alla insatser i hemmet, både insatser av servicekaraktär och omvårdnad. Boendestöd är avgiftsfritt.

 • När du bor i särskilt boende

  Behov av särskilt boende fastställs genom biståndsbeslut.

  • Omvårdnadsavgift omfattar service och omvårdnad för dig som bor i särskilt boende. Avgiften är 2 575 kronor per månad/person och ingår i maxtaxan.
  • Din hyra ingår inte i Hyran varierar beroende på bostadens storlek och i vilken fastighet bostaden är belägen i.
  • För bostäder i särskilt boende gäller hyreslagen
  • Helkostabonnemang omfattar alla dina måltider alt. sondnäring/ kosttillägg per dygn i särskilt Avgiften är 3 000 kronor per månad/person och ingår inte i maxtaxan.
   Vid sjukhusvistelse samt vid planerad frånvaro som överstiger fem (5) dagar reduceras kostnaden med avdrag per dygn
  • Avgift för förbrukningsartiklar är 200 kronor per månad och ingår inte i maxtaxan.
 • Uppgifter om din inkomst

  För att din avgift ska kunna räknas ut ska du lämna in aktuella uppgifter om din inkomst. När du lämnar in dina uppgifter görs en beräkning för att få korrekt avgift. Inkomstuppgifterna ska ha skickats in senast sju dagar från att du fått beslut om insats. Avgiften ändras inte retroaktivt vid för sent inskickat ärende.
  Lämnar du inte aktuella inkomstuppgifter debiteras du maxtaxa.
  Som inkomst räknas de inkomster som du beräknas ha de närmaste tolv månaderna.

  Ditt civilstånd påverkar hur dina inkomster beräknas.
  Inkomsten för makar, sammanboende eller registrerade partners räknas samman och delas i två lika delar.
  Om makar stadigvarande lever åtskilda ifrån varandra utgör var och ens inkomst ett avgiftsunderlag utan sammanräkning.

  Vilka inkomster behövs?

  Följande inkomster behövs:

  • Garantipension
  • Tilläggspension
  • Premiepension
  • Äldreförsörjningsstöd
  • Tjänstepensioner
  • Privat pension
  • Pensionsförsäkring
  • Inkomstpension
  • Utlandspension
  • Efterlevandepension/ efterlevandestöd
  • Hustrutillägg
  • Barntillägg
  • Omställningspension
  • Livränta
  • Inkomst av tjänst
  • Inkomst av näringsverksamhet
  • Utlandsinkomst
  • Studiebidrag
  • Föräldrapenning
  • Hyresinkomster – vid uthyrning av privatbostad
  • Inkomst av kapital: ränteinkomster, utdelning av obligationer, aktier, fonder eller liknande. Reavinst och reaförlust beaktas ej, däremot beräknas en ränteinkomst på reavinsten. Själva kapitaltillgångarna lämnas ograverade.Handikappersättning/merkostnadsersättning inkluderas ej vid beräkning av nettoinkomsten.

  Lämna uppgifter om inkomst

  Du lämnar in dina inkomstuppgifter via vår e-tjänstÖppnas i nytt fönster, “Inkomstförfrågan för avgifter inom vård och omsorg.”

  Anmäl alltid ändrad inkomst
  Du är skyldig att anmäla alla inkomster och förändringar till kommunen, så att rätt avgift kan debiteras.
  För personer som ingått äktenskap måste även makans/makens inkomster uppges.
  Vid beräkning av inkomsten för personer som har ingått äktenskap ska den enskildes inkomst anses utgöra hälften av makarnas/sambornas sammanlagda inkomster.

  Ändring av avgiften kan komma att ändras om inkomst, civilstånd, bo- stadskostnad, bostadstillägg/bostadsbidrag eller förbehållsbelopp änd- ras.
  Avgiften kan även ändras om de insatser som du har blivit beviljad förändras på något sätt.

 • Reducering av avgift

  Avdrag på din avgift kan ske utifrån följande:

  Frånvaroavdrag vid omvårdnadsavgift/maxtaxa

  • Om du senast en vecka i förväg meddelar kommunen att du under en period av minst en eller flera perioder på 30 dagar i följd inte önskar ha någon omvårdnad.
  • Vid förändring till annan omsorgsnivå debiteras avgift enligt den omsorgsnivå som avser flest antal dagar i månaden. Detta gäller oavsett om nivån blir högre eller lägre
  • Om omvårdnadsinsatserna avslutas innan halva månaden gått debiteras halv avgift. I annat fall utgår hel avgift.
  • Du som har servicetjänster betalar inte någon avgift om avbokning sker senast tre dagar före planerat besök.
  • Om du har insatsen hemsjukvård utgår inte någon avgift om du avsäger dig insatsen minst en vecka i förväg. Kravet på en veckas uppsägning gäller dock inte vid akut sjukhusvistelse eller vistelse vid kommunens korttidsenhet.
 • När och hur betalas avgiften?

  Avgiften betalas en gång per månad i efterskott och skall betalas senast den sista dagen i månaden.
  Faktura från Staffanstorps Kommun skickas till dig eller den person du anmält som fakturamottagare. Du kan även betala via e-faktura eller autogiro. Ansökan om autogiro gör du via vår e-tjänstplattformÖppnas i nytt fönster

Avgiftshandläggare

Omsorgsförvaltningen

Telefonnummer
046-25 11 00

Öppettider

Helgfri måndag klockan 11-12
Helgfri tisdag-fredag klockan 09-11

Omsorgsförvaltningen