Hoppa till huvudinnehåll

Enskilda avlopp

I de delar av kommunen som saknar kommunalt vatten och avlopp måste fastighetsägaren själv ordna med egen dricksvattenbrunn och avloppslösning. Är du osäker på om din fastighet ligger inom det kommunala verksamhetsområdet, kontakta tekniska enheten.

Avloppsvatten från hushåll innehåller en mängd föroreningar, bland annat bakterier, kväve och fosfor. Utsläpp kan orsaka förorening av dricksvatten och grundvatten samt övergödning av hav och sjöar. Därför är det viktigt att reningen fungerar tillfredsställande. Man skiljer på avlopp med vattentoalett ansluten och avlopp utan vattentoalett, så kallat BDT-avlopp, (bad-, disk- och tvättvatten). Avloppsvattnet från toaletter är det som är mest förorenat.

Tillstånd för avlopp

Om du vill utföra en avloppsanläggning, eller ansluta en vattentoalett till en befintlig anläggning, måste du ha tillstånd från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Detta gäller även när du tänker ändra en befintlig anläggning. Den som anlägger en avloppsanläggning utan tillstånd kan bli skyldig att betala en miljösanktionsavgift (enligt bilagan till förordning om miljösanktionsavgift, SFS 1998:950). Din ansökan prövas bland annat utifrån föroreningsrisken och de marktekniska förutsättningarna. I många fall kan det vara både miljömässigt och ekonomiskt fördelaktigt att lösa avloppsfrågan tillsammans med grannarna. Ansökan/ anmälan om inrättande av avloppsanordning ska även kompletteras med typritning för den anläggning som ska anläggas.

Fastighetsägaren har ett stort ansvar

Avloppsanläggningar för enskilda hushåll (anläggningar för upp till 200 personer) regleras av miljöbalken. I miljöbalken står bland annat att det är förbjudet att släppa ut avloppsvatten som endast behandlats med slamavskiljning (det vill säga i en trekammarbrunn) utan efterföljande rening. Miljöbalkens allmänna hänsynsregler gäller också för små avloppsanläggningar:

 • Fastighetsägaren ska skaffa sig den kunskap som behövs för att skydda människors hälsa eller miljön.
 • Så snart det finns risk för skada/olägenhet för människors hälsa eller miljön ska fastighetsägaren vidta åtgärder för att förhindra detta;
 • Verksamheten ska läggas på en lämplig plats så att olägenheter minimeras.
 • Fastighetsägaren är skyldig att bevisa att han/hon uppfyllt de skyldigheter som följer av hänsynsreglerna.
 • Skyddsåtgärder ska vara rimliga när miljönyttan jämförs med kostnaderna för åtgärderna.

Allmänna krav på små avlopp

I allmänhet ska små avloppssystem:

 • Säkerställa hygienisk säkerhet, det vill säga reducera smittämnen så långt det är möjligt.
 • Skydda miljön och våra vattendrag, det vill säga reducera utsläpp av fosfor och kväve (närsalter), och organiskt material (syreförbrukande ämnen).
 • Möjliggöra kretslopp av närsalter.
 • Hushålla med resurser, vara användarvänliga och ge möjlighet till kontroll av reningsgraden.

Länkar

Avloppsguiden – en informativ hemsida om avlopp och olika lösningar (öppnas i ny flik)Öppnas i nytt fönster

Blanketter (öppnas i ny flik)Öppnas i nytt fönster

Dokument och blanketter

  Kontakta oss

  Miljöenheten

  Telefonnummer
  Växel: 046-25 11 00

  Besöksadress

  Rådhuset, Torget 1

  Stadsbyggnadsförvaltningen

  Relaterade sidor